Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginJoodse Begraafplaats Schijndel

Joodse Begraafplaats, Uranus, Schijndel

Begraafplaats:
Joodse Begraafplaats
Adres:
Uranus
 
Schijndel
Gemeente:
Meierijstad
Provincie:
Noord-Brabant
Coördinaten:
51,611154 5,453538
Oppervlakte (plm.):
1.600 m²
Status:
Volledig (alle graven en personen ingevoerd)
Aantal graven:
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
v.d. Waal (11x), de Wit (8x), v. Zwanenbergh (8x), Andriesse (5x), Wolf (5x), de Winter (4x), Bloemendaal (4x), Sanders (4x), de Jongh (4x), van Blijdenstein (3x)

Algemene Informatie

De Joodse begraafplaats/het jodenkerkhof.

Aanleg en onderhoud
Het Jodenkerkhof van Schijndel is vermoedelijk aangelegd tussen 1803 en 1828. Het lag toen nog op het grondgebied van de gemeente Sint-Oedenrode, genaamd de Schijndelse heide, dat bij grenswijziging van 1865* bij de gemeente Schijndel is gevoegd. In 1828 wordt de begraafplaats voor het eerst genoemd in een proces-verbaal voor het vaststellen van kadasterkaarten: “Bij het Jodenkerkhof” en “Op de Joode kerkhof”. 1) Vóór 1828 zijn geen gegevens hierover aangetroffen. Op de vrij gedetailleerde kaarten van Jan F. de Weijer uit 1750, 1753 en 1757 staat deze begraafplaats niet ingetekend. 2) De aan het kerkhof grenzende heide werd in 1802 – 1803 tot ontginning gebracht. In de hierop betrekking hebbende transportakte werd evenmin het kerkhof vermeld als belending. 3)
Daaruit kan voorzichtig worden geconcludeerd, dat de begraafplaats toen nog niet bestond. In de eerste kadasteradministratie komt het kerkhof voor onder Sint-Oedenrode, sectie B no. 2, eigendom van de Israëlitische gemeente. In 1863 is de begraafplaats uitgebreid aan de Schijndelse zijde en is er een lijkenhuisje gebouwd.
Bij grenswijziging van 1865 is het hele gebied onder Schijndel gekomen. De begraafplaats heeft zich dus van 1863 tot 1865 over de grondgebieden van Sint-Oedenrode en Schijndel uitgestrekt. Het lijkenhuis was in 1863 eigendom van Elias de Waal, koopman te Schijndel, die ook de voorpoting bezat rondom het kerkhof en het bosje hakhout, dat aan de begraafplaats grensde. 4) De begraafplaats en het lijkenhuisje zijn blijkens het kadaster in 1876 eigendom geworden van de Israëlitische gemeenten van Schijndel, Veghel, Sint-Oedenrode en Uden. Aan de overzijde van de weg waar eerder de grenssteen het Hooghekken moet hebben gelegen was in 1869 een algemene begraafplaats aangelegd in de volksmond bekend als “Het verloren huukske”. Enkele jaren geleden is deze verplaatst naar de nabij gelegen Zandkantsestraat.
De Israëlitische begraafplaats is nog steeds als zodanig in gebruik. Het lijkenhuisje is in 1956 afgebroken.
Het onderhoud van de begraafplaats heeft de gemeente Schijndel sinds 1952 op zich genomen, nadat de voortaan als eigenaar optredend Nederlands Israëlitisch kerkgenootschap te Amsterdam, een schansmuur om de begraafplaats had gebouwd. Als dank voor de goede verzorging van de begraafplaats zijn op naam van de gemeente Schijndel in 1970 tien bomen geplant in het Koningin Wilhelminawoud in Israël. In 1982 is daaraan een boom toegevoegd, als dank voor het herstel van de aangerichte vernielingen. Thans worden pogingen ondernomen om de begraafplaats aan te wijzen als Rijksmonument.De begravingen
Begravingen worden verzorgd door de Joodse gemeenten van Schijndel, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel. In al deze plaatsen was voor korte of langere tijd een synagoge in gebruik: t.w. Veghel 1866 – 1949; Sint-Oedenrode 1866 – 1942; Uden 1875 – 1938. 6) In Schijndel was het huis van de familie Van de Waal tevens in gebruik als synagoge, dat in 1898 werd verkocht. (HB: in de volksmond De Hoge Jood 1832 – 1950)
De in Veghel wonende weduwe Van Dijk was toen het laatst overgebleven lid van de Israëlitische gemeente van Schijndel. In 1875 moet de Schijndelse synagoge al dienst hebben gedaan, want toen beschikte Benjamin Elias van de Waal nog over “twee thans bij de Israëlitische gemeente van Schijndel in gebruik zijnde exemplaren van de vijf boeken Mozes of Westrollen, met de daarbij behoorende kleedingstukken en twee zilveren handwijzers”. 7)
Aan de begravingen vanuit de verschillende gemeenten werd veel zorg besteed. Daarvan vertelde onlangs in Wijbosch een 79-jarige inwoonster het volgende: Als er Joden uit Veghel of Uden werden begraven was dat een indrukwekkende optocht van 6 tot soms wel 10 zwarte deftige rijtuigen. We gingen als kind altijd kijken naar de stoet als we de paarden hoorden lopen over het grintpad van Eerde over de Glorie naar Wijbosch. Er werden geen klokken geluid. Er werd wel spottend verteld, dat de Joden aan de hegtakken de klokken luiden. Er waren uitsluitend zwarte paarden ingespannen, die bedekt waren met zwarte kleden. Voor de raampjes hingen zwarte gordijnen. Daarachter zaten de mannen, want Joodse vrouwen mochten niet mee. Ook de “Rooien Bendel” uit Veghel is daar begraven, de voorvader van De Andriessens. Doodsgraver was Driek Rovers, die tegenover het kerkhof woonde. Later was dat zijn zoon Toon. 8) Driek Rovers had samen met zijn broers het hen toebehorend huis in 1900 verkocht aan de Israëlitische gemeenten van Veghel, Uden en Sint-Oedenrode. 9)
Wat betreft de incidentele begravingen is uit archiefstukken nog gebleken, dat er in 1844 een Jood is begraven, waarvan werd gezegd dat hem goederen van waarde in de kist vergezelden en dat in 1875 een grafruimte ter grootte van 13 vierkante roeden en 35 vierkante ellen was gereserveerd voor de nakomelingen van Elias van de Waal uit Schijndel. 10)

Auteur: W.H. Cornelissen, streekarchivaris/Heemschild/BHIC 1142/T269.1987

Aangehaalde bronnen:
1) Plannen van driehoeksmeting der gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrode, documentatiecollectie gemeentearchief Schijndel 2.5 en Sint-Oedenrode 2.
2) Oud archief gemeente Sint-Oedenrode, inv.nr. 126 – 129; tiendenkaart gemeente 1757.
3) Oud archief gemeente Sint-Oedenrode, inv. nrs. 840 -841.
4) Legger kadaster art.nr. 1219-8; not. akte J.G. van Beverwijk 1875 no. 1697.
5) Gemeentearchief Schijndel, statisch archief 1930 – 1960, dossier -1.776.12; dynamisch archief 1960 – dossier -1.776.112.
6) A.v.d. Plas, Veghel in oude ansichten blz. 26; G. L. Boley, Joden in Sint-Oedenrode, Heemschild 1982 – 14; mededelingen H. Sluijters te Uden.
7) Notarieel archief J.G. van Beverwijk, 1898 nr. 5575; 1875 nr. 1697.
8) Mededelingen door mevrouw A. v.d. Wijdeven dd. 19.11.86.
9) Notarieel archief J.G. van Beverwijk 1900 nr. 5945.
10) Gemeentearchief Sint-Oedenrode inv. nr. 269; notarieel archief J.G. van Beverwijk, 1875 nr. 1681.

* Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden no. 117: Wet van den 20sten December 1864, tot verandering der grensscheiding tusschen de gemeenten St. Oedenrode en Schijndel.


De Joodse inwoners van Veghel werden tussen 1824 en 1865 begraven op een klein kerkhofje naast de synagoge in de Deken van Miertstraat. Bij de verbouwing van de synagoge verdween dit kerkhofje. Later werden de Veghelse joden begraven op een kerkhof in Wijbosch. Daar lagen ook joodse inwoners van Schijndel en Sint-Oedenrode begraven. Dat kerkhof ligt nu midden in Schijndel. En dat is niet vreemd. Op een joodse begraafplaats geldt “eeuwige grafrust”. Dit betekent dat de graven ongemoeid gelaten moeten worden en slechts bij uitzondering, als de overheid dit eist, verplaatst mogen worden. Er staan 110 stenen. Veel daarvan zijn van Veghelse joden.
Bron: www.regiocanons.nl/noord-brabant/veghel/synagoge/beeld-geluid/de-joodse-begraafplaats-in-schijndel.

In de gemeente Schijndel in de Nederlandse provincie Noord-Brabant is een Joodse begraafplaats gelegen aan de Wilhelminalaan (HB: thans Uranus) in de wijk Hoevenbraak grenzend aan de wijk Hulzebraak. Er staan 110 grafstenen.
De begraafplaats wordt niet alleen gebruikt door de Joden van Schijndel, maar ook door de Joodse gemeenschappen van Sint-Oedenrode, Uden en Veghel.
Schijndel vormde samen met Sint-Oedenrode een Joodse gemeenschap in de rang van ringsynagoge van 1855 tot 1899. Daarna was de Joodse gemeenschap te klein geworden om zelfstandig verder te kunnen gaan en werd ze bij Veghel gevoegd.
Veghel was vanaf 1818 een bijkerk onder Eindhoven en bleef dit tot 1947. Toen werd ze bij de Joodse gemeenschap van Oss gevoegd.
Uden was vanaf 1858 een bijkerk en bleef dit tot 1950, toen ook zij bij Oss werd gevoegd.
Oss vormt vandaag de dag één van de vijf Nederlands – Israëlitische gemeenten van Noord-Brabant, naast Breda, Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. In Tilburg is overigens ook een Liberaal Joodse Gemeente.
Bron: Wikipedia.

Een stukje historie: Joden in Sint-Oedenrode en Schijndel

Sint-Oedenrode
In de tweede helft van de achttiende eeuw vestigden de eerste joden zich in het dorp Sint-Oedenrode. Onder hen was een stoffenhandelaar, een vleeshouwer en een marskramer. Vanaf 1831 kwamen de gemeenteleden voor hun godsdienstoefeningen bijeen in een privéwoning. In het derde kwartaal van de negentiende eeuw vormde Sint-Oedenrode samen met Schijndel één joodse gemeente. De joodse gemeente van Sint-Oedenrode groeide zodanig dat er in 1866 een synagoge ingewijd kon worden, die tevens door de joden van Schijndel bezocht werd. Een jaar later werd ook een ritueel bad gebouwd. In 1872 werd de joodse gemeente van Schijndel zelfstandig. De joodse gemeenschap van Sint-Oedenrode kende behalve een vrouwengenootschap ook een begrafenisgenootschap, maar beschikt niet over een eigen begraafplaats. De doden werden op de joodse begraafplaats van Schijndel begraven.
Van de weinige joden, die aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog nog in Sint-Oedenrode woonden, heeft slechts een enkeling de bezetting overleefd. Al in 1941 is de joodse gemeente van Sint-Oedenrode opgeheven en bij die van Oss gevoegd. De synagoge werd verkocht en de bezittingen werden naar Amsterdam overgebracht.
Aantal joden in Sint-Oedenrode: 1809: 4; 1840: 13: 1869: 67; 1899: 24 en 1930: 10.Schijndel
Vanaf 1855 vormde Schijndel samen met Sint-Oedenrode één joodse gemeente. Het synagogelokaal en het schoollokaal waren in een woonhuis aan de Hoofdstraat gevestigd. (HB: De Hoge Jood, Hoofdstraat 128)
Tussen 1872 en 1893 functioneerde Schijndel als een zelfstandige joodse gemeente met een eigen synagoge. Deze was in 1868 achter het eerder genoemde huis in de Hoofdstraat gebouwd. In 1899 werd de joodse gemeente Schijndel opgeheven en bij die van Veghel gevoegd.
Op de joodse begraafplaats Wijbosch is in 1945 een gedenksteen geplaatst met de namen van de oorlogsslachtoffers uit Schijndel en omgeving. De begraafplaats wordt tegenwoordig door de plaatselijke autoriteit beheerd.
Aantal joden in Schijndel: 1809: 3; 1840: 12 en 1869: 23.
Bron: https://schijndel.allesvan.nl

Schijndel, december 2016.
Henk van den Brand, lid historische werkgroep Heemkundekring Schijndel. (HB)

Schijdel Joodse Begraafplaats - Herinnering

Schijdel Joodse Begraafplaats - Verwachting

Schijdel Joodse Begraafplaats - Info

Joodse begraafplaats SchijndelUranus


Oorlogslachtoffers

zie: Foto Het Stenen Archief

begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies