Online Begraafplaatsen 3.0
BeginInfo

Informatie

In deze rubriek worden diverse vragen beantwoord en wetenswaardigheden vermeld. De informatie heeft betrekking op algemene en regionale wetenswaardigheden met betrekking tot begraven en begraafplaatsen.
Ook worden hier zgn. "veelgestelde vragen" beantwoord.

Wat is een knekelgraf of knekelput? - 2013-09-09

Een knekelgraf is een graf waar in knekels (botresten) worden samengebracht na het ruimen van een grafveld. Vaak wordt bij zo'n graf een gedenksteen geplaatst waar op staat uit welke periode de resten afkomstig zijn die in dit verzamel graf liggen. De vorm en de manier waar op dit gebeurt kan per begraafplaats verschillen.
Vaak worden alle resten bij elkaar in het verzamelgraf geplaatst.
Soms worden de resten per overledene in één kistje gedaan en vervolgens al deze kistjes in één graf geplaatst.


Steen in de tuin - 2009-05-18

Reactie van lezers n.a.v. de rubriek "de ervaring leert...."
Dit m.b.t. het dilemma: ruimen we het graf van mijn vader of niet?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Als een graf met een steen of zerk op een zeker moment geruimd moet worden, blijft de steen per­soonlijk bezit. Ik zelf heb de stenen van twee familiegraven door een steenhouwersbedrijf dat regelmatig op de begraafplaats kwam, naar onze tuin laten brengen waar ze nu
onder twee haagbeuk­ poortjes liggen. Daar passen ze precies onder. De geboorte­ en sterfdata staan erop, dus op die dagen kun je er waxinelichtjes of een boeketje opzetten. Je kunt met de familie overleggen wiens tuin er het meest geschikt voor is en desgewenst gezàmenlijk een herdenking bij de steen hou­den. Zo zie je elkaar nog eens.
Dorien, Gorinchem.

Bron: AD-de Dordtenaar rubriek "Thema", 18-05-2009Wat Kost een uitvaart? - 2007-04-27

Een uitvaart kunt u zo duur maken
als u zelf wilt. Vervoer van de
overledene per lijkwagen (€150)
of koets (€1200) maakt al een
heel verschil, Ook de keuze van
de kist scheelt enorm: de meest
gebruikte is er een van spaanplaat,
met eikenhoutfineer.
De gemiddelde prijs van een uitvaart
bedraagt ongeveer €3500 zonder
en €5500 met grafsteen.
Grafrechten nog niet meegerekend.

Enkele bedragen:

Tarief uitvaartverzorger: €1200
Opbaren thuis €350
Advertentie regionaal blad €450
Crematie incl. aula/asbus €1000
Grafsteen €2100
Eigen graf (20jr.) €3300
Eiken kist €900
Koffie/cake 100 personen €355
Begraafkosten weekdagen €750
100 rouwkaarten+porto €185

(www.uitvaart.nl)Wat is schudden? - 2006-06-05

Je hoort wel eens over het schudden van een graf. Wat is dat en waarom wordt dat gedaan?

Het schudden van een graf is meestal het opgraven van overledenen die minimaal 10 jaar begraven liggen en het herbegraven van de stoffelijke resten in hetzelfde graf.

Doordat er zo minder ruimte gebruikt wordt is er in het familiegraf weer ruimte voor één of twee begravingen.

Dit wordt vaak gedaan bij familiegraven op oudere kerkhoven. Hierdoor blijft het graf van bijv. grootouders in stand en zonder betaling van extra grafrechten.

De grafsteen zakt scheef, wat nu? - 2006-06-05

Wie is er aansprakelijk voor het verzakken van de grafsteen op een familiegraf/huurgraf?Dat is in de regel een risico voor het rechthebbende op het graf, dus de nabestaanden.
Sommige begraafplaatsen zijn wel zo attent om soms wat verzakkende stenen opnieuw te stellen, maar dat is onverplicht. Zeg maar een gunst.
Men kan, bij ernstige verzakking, de rechthebbende meestal op basis van het beheersreglement of de beheersverordening verplichten om het monument weer recht te (laten) zetten.

mr W.G.H.M. van der Putten

(bron: www.uitvaart.nl)

Zijn er meer Familiegraven dan Algemene graven? - 2006-05-28

Het lijkt dat er veel meer zgn. familiegraven (ookwel eigen-graven) zijn dan zgn. Algemene graven. Klopt dat?

Het aantal Algemene graven (graven zonder grafrecht en meerdere personen in één graf) is inderdaad minder dan het aantal familiegraven. Dit verschil is echter per begraafplaats verschillend:

In grote steden (waar de grafrechten duurder zijn en er minder familieband is) zijn er meer algemene graven dan in bijvoorbeeld in kleine gemeenten.

Ook ontstaat er een verschil omdat Algemene graven veelal het eerste geruimd worden. Na 10 jaar kan een Algemeen graf al geruimd worden. Een voorbeeld hiervan is Alblasserdam waar honderden Algemene graven geruimd zijn uit begin negentiger jaren (net aan 10 jaar oud).

Verder wordt bij Algemene graven vaak begraven zonder horizontale tussenruimte, en wordt er direct tot maximale vulling begraven (meestal 3). De oppervlakte van Algemene graven is dus veel kleiner en wordt efficienter gebruikt.

Waarom liggen soms alle graven in één richting? - 2006-05-19

Op sommige oude kerkhoven wordt/werd er altijd in één richting begraven. Wat is daar de reden van?

Op oude kerkhoven zien we inderdaad de graven in één richting. Namelijk "voetjes naar het oosten". Dit heeft een "praktische" religieuze achtergrond; Als de dag der opstanding komt is het wel zo netjes om het gezicht direct op het oosten gericht te hebben. Dat is namelijk de windrichting waar men de verlosser verwacht.
Van wie is een graf? - 2006-05-19

Wie is juridisch de eigenaar van een graf? En hoe zit dat met een familiegraf?

In de meeste (vrijwel alle) gevallen is de beheerder van de begraafplaats (de gemeente) altijd de eigenaar van het graf. De beheerder geeft wel het zgn. grafrecht uit. Iemand die het grafrecht heeft mag gebruik maken van het graf gedurende de afgesproken periode. Na deze periode vervalt het recht (soms is verlenging mogenlijk). Als het recht vervallen is mag de beheerder beschikken over het graf. (ruimen, steen verwijderen, enz.)

Degene die het grafrecht heeft mag bepalen wie er in het graf begraven wordt (hoeft geen familie te zijn) maar ook, theoretisch, wie er opgegraven en herbegraven wordt.

Bij een Algemeen graf zijn er geen grafrechten uitgegeven. De beheerder kan dus altijd beschikken over het graf.

Nabestaande mag grafsteen verkopen - 2011-02-01

DEN HAAG - Wie als nabe­staande een grafsteen heeft laten plaatsen, blijft eigenaar van het monument je tot het verstrijken van het grafrecht. Hij mag de steen dus laten weg­halen en eventueel voor herge­bruik verkopen. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken gisteren laten weten. De grafsteen wordt pas eigendom van de houder van de begraaf­plaats op het moment dat het graf geruimd mag worden. Dit was al geregeld voor alle grafstenen die het afgelopen jaar zijn geplaatst, maar het geldt vanaf 1 maart ook voor alle an­dere grafstenen. (ANP)


Wat is een Grafkelder? - 2008-10-27

Wat is een grafkelder op een begraafplaats en hoe ziet een kelder er uit?


Veel mensen denken bij een grafkelder aan zo'n kelder als onze koninklijke familie heeft in de kerk in Delft.

Maar ook op onze begraafplaatsen zijn kelders te vinden.

Een grafkelder is een gemetselde of een uit betonnen elementen opgetrokken grafruimte. Een grafkelder wordt vaak afgesloten door een betonnen of natuurstenen gedenkplaat. Diverse begraafplaatsen hebben de mogelijkheid grafkelders te laten plaatsen of zijn al ingericht met grafkelders. Grafkelders bestaan in verschillende maten. Een familiegraf met grafkelder is meestal aanzienlijk duurder dan een gewoon familiegraf.

Tegenwoordig zijn er op verschillende begraafplaatsen ook keldergraven voor algemene graven die aangelegd zijn uit efficiëntie overwegingen.
Als de huurperiode verstreken is kan vrij eenvoudig zo'n kelder leeg worden gemaakt en is hierna de kelder weer beschikbaar voor hergebruik.

Wanneer worden foto's van geruimde stenen van de site verwijderd? - 2006-11-25

Op een gegeven moment worden graven geruimd of stenen verwijderd. Hoe lang na verwijdering worden ook de foto's en gegevens van de site verwijderd?

Eén van de doelstellingen van www.zerken.nl is juist het "conserveren" van grafmonumenten die geruimd zijn/worden.
Juist door deze site blijven deze grafmonumenten dan beschikbaar voor nabestaanden en genealogen.
Het is dan ook de bedoeling om alle informatie (van al dan niet geruimde graven) altijd beschikbaar te houden.
We verwachten dat de groeiende opslagbehoefte ruimschoots bijgebeend kan worden door de technische ontwikkelingen.

Wie ligt waar begraven? - 2006-07-03

Soms is het onduidelijk waar iemand begraven is, of wie er in een bepaald graf begraven is. Wie houdt de administratie hiervan bij, en waar kan ik informatie krijgen?

De beheerder van de begraafplaats (meestal de gemeente) is verplicht om deze administratie bij te houden. Deze informatie is bij wet openbaar. U kunt dus altijd deze informatie opvragen bij de beheerder.
Ook zal hij u kunnen/moeten vertellen wie de rechthebbende is van het graf en tot wanneer de grafrechten betaald zijn.

Verlenging grafrechten familiegraf - 2006-06-05

Hoe lang kan ik de grafrechten verlengen van een eigen c.q. familiegraf?

De grafrechten voor een eigen c.q. familiegraf kunt u alleen maar per 10 jaar verlengen? Dit mag wel onbeperkt gedaan worden. Maar u mag het niet in een keer met bijvoorbeeld 50 jaar verlengen (Wet op de Lijkbezorging art. 28.1).
Wel zijn er bedrijven in Nederland waar u kunt regelen dat zij de grafrechten bewaken en er voor zorgen dat uw verlenging op tijd plaats vind.

Na hoeveel dagen moet een overledene begraven worden? - 2006-06-05

Na hoeveel dagen moet een overledene begraven worden?

Uiterlijk op de 5e dag na die van het overlijden moet iemand begraven (of gecremeerd) worden. Als iemand bijvoorbeeld op maandag overlijdt, moet er uiterlijk zaterdag begraven worden. Maar er is met vergunning van de burgemeester ook uitstel mogelijk.
Uitstel is b.v. aan te vragen als er familie van ver moet komen of als er feestdagen tussen de dag van overlijden en begraven liggen.

Waar mag er begraven worden? - 2006-05-25

Mag er alleen op een begraafplaats begraven worden? En op alle begraafplaatsen?

In principe worden graven alleen uitgegeven op nog niet gesloten begraafplaatsen. Echter al is een begraafplaats gesloten er er bestaat nog grafrecht, dan mag er toch bijgezet worden in dat graf.

Sinds 1991 is het ook (weer) mogelijk om te begraven op eigen grond! Hieraan zijn echter wel strenge voorwaarden verbonden, ook moet hiervoor het bestemmingsplan aangepast worden.

Wie is de beheerder van de begraafplaats? - 2006-05-19

Wie kan ik aanspreken op wat er op begraafplaatsen gebeurd en waar kan ik informatie krijgen?

Bijna alle in gebruik zijnde begraafplaatsen zijn in beheer bij de gemeente. Dit is ook meestal zo bij nog in gebruik zijnde kerkhoven bij kerken.
De uiteindelijke "baas" van de begraafplaats is de wethouder die verantwoordelijk is voor de begraafplaatsen. Verder is er meestal per gemeente een beleidsmedewerker verantwoordelijk voor het administratieve en daadwerkelijke beheer van de begraafplaats(en).
Uiteindelijk is er nog een uitvoerend "beheerder" voor coördinatie van de lopende zaken. Deze uitvoerend beheerder is af en toe aanwezig op de begraafplaats en is vaak het eerste aanspreekpunt.
Bij onenigheid of een niet bevredigend antwoord op uw vragen is het altijd verstandig om de vraag te stellen bij de beleidsmedewerker of de wethouder.

Urn in de kast - 2009-05-18

Reactie van lezers n.a.v. de rubriek "de ervaring leert...."
Dit m.b.t. het dilemma: ruimen we het graf van mijn vader of niet?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Eind vorig jaar zou het graf van mijn man na twintig jaar ook geruimd of opnieuw gehuurd moeten worden. Ruimen was voor mij geen optie. Hij is op 34-jarige leeftijd overleden. Mijn dochters waren toen 2 en 6 jaar. Omdat we door ver­huizingen nog maar twee keer per jaar naar zijn graf konden gaan, hebben we besloten het graf wel te laten ruimen maar zijn resten als nog te cremeren. We dachten aan de tuin, maar de urn is uiteindelijk in de boeken­kast beland. Onzichtbaar in een windlicht waar een foto van de dochters voor staat. We zijn alle drie heel blij met deze oplossing!
Joke Brom

Bron: AD-de Dordtenaar rubriek "Thema", 18-05-2009Wat mag en niet mag in Nederland - 2007-04-27

Wat zijn de belangrijkste regels na iemands overlijden?
• Na overlijden moet u een arts waarschuwen, die een verklaring van overlijden afgeeft waarmee u een verlof tot begraven en cremeren kunt aanvragen. U mag de uitvaart geheel zelf regelen en zelf aangifte van overlijden doen bij de Burgerlijke Stand.
• U mag de overledene zelf afleggen, thuis opbaren en kisten, maar zonder kist begraven of cremeren mag ook. De kist mag u zelf maken.
• Vervoer hoeft niet per se met een rouwauto. U mag de overledene zelf naar het graf dragen en in het graf laten zakken.
• Begraven en cremeren is niet gebonden aan de eigen woonplaats maar mag alleen op een begraafplaats of een crematorium. Het mag pas 36 uur na overlijden, maar moet binnen zes dagen. U mag de asurn thuis bewaren.
(www.uitvaart.nl)Wat is de betekenis van de afkorting: D.O.M. - 2006-09-10

De afkorting D.O.M. is voluit: Deo Optimo Maximo.Letterlijk: Naar God, de Beste, de Grootste.
Dit betekent dat de gestorvene nu (hopelijk) bij God is.
D.O.M. is minder populair en gekend dan R.I.P. = Requiescat In Pace.
Een zeldzame keer zie je op de grafzerken Deo optimo spiritum dedit, vrij vertaald: Hij gaf aan God, de Allerhoogste, zijn geest.Op een zerk staat de afkorting V.D.M., wat is de betekenis? - 2006-09-10

VDM is een afkorting van drie Latijnse woorden: Verbi Divini Minister, wat letterlijk betekent: bedienaar van het goddelijke woord en wat neerkomt op: predikant c.q. dominee.


Van wie is de grafsteen? - 2006-06-05

Ik heb wel eens gehoord dat de grafsteen na plaatsing niet langer mijn eigendom is?

De wet is aangepast m.i.v. 2010 waardoor onderstaande niet meer van toepassing is!!!
De steen blijft uw eigendom.


Het is zo dat, ook al heeft u de rekening betaald van de grafsteen, de steen na plaatsing over gaat in eigendom van de begraafplaats. Tenzij anders vermeld wordt in het reglement.
Het Hof Amsterdam heeft op 4 mei 2000 bevestigd dat het eigendom van een grafsteen, mits geplaatst op de begraafplaats, bij de begraafplaats ligt.
Dit in verband met mogelijke schadeclaims als een grafsteen onbedoeld omvalt en een verwonding of erger veroorzaakt. Dus eigenlijk ging het proces niet om het eigendom, maar om de aansprakelijkheid die uit het eigendom voortvloeit. Het is ook niet zo dat de begraafplaats zal weigeren om de grafsteen mee te geven aan de rechthebbende als deze er om vraagt. Bijvoorbeeld als de termijn van grafrecht is afgelopen en men deze niet kan of wil verlengen. Toch klinkt het raar. Je koopt een grafsteen, en als deze voor zijn doel gebruikt wordt ben je hem kwijt.
(bron: www.uitvaart.nl)

Ik heb spijt dat mijn dierbare in een algemeen graf ligt! - 2006-06-05

Mijn dierbare ligt begraven in een algemeen graf. Ik heb daar spijt van. Kan ik hier iets aan doen?

Het hangt er van af. Voor elk graf geldt in principe een grafrusttermijn van 10 jaar. Voor een opgraving en herbegraving elders, is een vergunning van de burgemeester nodig. Ligt uw dierbare korter dan 10 jaar in het algemeen graf, dan geeft de burgemeester in de regel geen toestemming. Na 10 jaar is herbegraven in een eigen graf meestal geen probleem.
(bron: www.uitvaart.nl)

Welke soorten graven zijn er? - 2006-05-23

Je hoort vaak termen als "eigen-, huur-, familie en algemeengraf". Wat zijn de verschillen?

Eigenlijk zijn er slechts twee soorten graven:
1. Familiegraven (ookwel Eigen- of Huurgraf). Deze graven geven de grafrechthebbende het recht om te bepalen wie er gedurende de "huur"-periode in begraven wordt. Het graf zelf is altijd van de beheerder (gemeente). De grafrechten worden meestal voor 20 of 30 jaar gekocht en kunnen hierna verlengd worden. Als de grafrechten niet meer verlengd worden kan de beheerder het graf ruimen indien de laatste bijzetting minimaal 10 jaar geleden was.
2. Algemeengraf. Hierin worden meerdere personen begraven die geen familieband hebben. De nabestaanden hebben geen rechten op dit graf. 10 jaar na de laatste bijzetting kan het graf geruimd worden.

Waarom wordt de steen verwijderd? - 2006-05-19

Na het verlopen van de grafrechten (bijv. na 15 of 20 jaar) wordt de steen verwijderd. Dit terwijl het graf (nog) niet hergebruikt wordt. De steen zou toch gewoon kunnnen blijven staan totdat het graf nodig is?

De meeste beheerders verwijderen de steen na het aflopen van het grafrecht. Dit om duidelijkheid te geven aan de bestaande grafrechten en geen rechtsongelijkheid te creëren t.o.v. andere graven waar de rechten wel verlengd zijn.
Het zou natuurlijk niet juist zijn als er geen verschil gemaakt zou worden tussen graven waar nog wel voor betaald wordt en graven waar niet meer voor betaald wordt. (bron: Gemeente Graafstroom)


 © Kineo 2005-2020
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ