Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Begraafplaats Landscroon Weesp
Adres:Korte Muiderweg 10 1382 LR Weesp

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
603365A13-216 - Catharina Hermanna Steur (1911-1943) --A/12-13 (A13)-216
 
603371A14-233 - (-) --A/13-14 (A14)-233
030314: grafsteen onleesbaar 
603373A15-A16-250-267 - (-) --A/14-15 (A15)-250
--A/15-16 (A16)-267
030314: geen gegevens 
603376A17-284-1 - Cornelis Eitjes (1885-1942) --A/16-17 (A17)-284-1 
603388A17-284-2 - Cornelis Theodorus van 't Klooster (1882-1942) --A/16-17 (A17)-284-2
271015: wiewaswie.nl 
603389A18-301 - Willem Luten (1867-1938) --A/17-18 A18)-301
303014: grafsteen slecht leesbaar 
603390A19-318 - (-) --A/18-19 (A19)-318
030314: geen gegevens 
603391A20-335 - Catharina Hendrika Heijstee (1888-1940) --A/19-20 (A29)-335
 
603392A21-351 - Jannetje Puijk (1869-1933)
- Gerrit Jan Brouwer (1857-1931)
- Jacobus Gerardus Brouwer (1895-1940)
--A/20-21 (A21)-351 
603394A22-A24-div - (-) --A/21-22 (A22)-367
--A/22-23 (A23)-383
--A/23-24 (A24)-399
030314: geen gegevens 
603395A25-415 - (-) --A/24-25 (A25)-415
030314: grafsteen onleesbaar 
603398A26-431 - (-) --A/25-26 (A26)-431
030314: geen gegevens 
603399A27-447 - van Straten (-) --A/26-27 (A27)-447
030314: grafsteen deels onleesbaar
011015: meer info www: mos? 
603401A28-463 - Maria Dorlandt (1862-) --A-27-28 (A28)-463
030312: grafsteen deels onleesbaar (Dor Bor?)
011015: geen info www, mos? 
603403A29-479 - (-) --A/28-29 (A29)-479
030314: geen gegevens 
603404A30-494 - (-) --A/29-30 (A30)-494
030314: grafsteen onleesbaar 
603407A31-509 - (-) --A/30-31 (A31)-509
030314: geen gegevens 
603408A32-524-1 - Antonia Johanna Kok (1885-1943)
- Wilhelmus Martinus Schilder (1882-1925)
--A/31-32 (A32)-524-1
 
603473A32-524-2 - Geri Ottenhoff (1934-1943)
- Joopie Ottenhoff (1932-1943)
--A/31-32 (A32)-524-2 
948835A32-524-3 (geruimd) - Maria Wijsman (1822-1900) --A/31-32 (A32)-524-3
geruimd 15 januari 1920
Grafnr volgens oud document: L524 / O.H. 31 32

 
603474A33-539 - (-) --A/32-33 (A33)-539
030314: geen gegevens 
603475A34-554 - Joannes Jac. Hamers (1885-)
- Frans Hamers (-1936)
--A/33-34 (A34)-554
030314: grafsteen deels onder de grond (sterfdatum?) 
603476A35-A36-569+854 - (-) --A/34-35 (A35)-569
--A/35-36 (A36)-854
030314: geen gegevens 
603478A37-599 - Bertha Gerarda Cornelia (Bea) Smeink (1946-1948) --A/36-37 (A37)-599
271015: wiewaswie.nl 
603481A38-613 - Johannes Epskamp (1893-1940) --A/37-38 (A38)-613 
603486A39-A45-div - (-) --A/38-39 (A39)-627
--A/39-40 (A40)-641
--A/40-41 (A41)-655
--A/41-42 (A42)-667
--A/42-43 (A43)-676
--A/43-44 (A44)-682
--A/44-45 (A45)-687
030314: geen gegevens 
605456B01+B02-002+021 - (-) A-B/00-01 (B01)-002
A-B/01-02 (B02)-021
070314: geen gegevens 
605458B03-039 - Jacobus Franciscus van der Meer (1858-1941) A-B/02-03 (B03)-039 (hoort bij B04-057)
070314: grafsteen op foto onleesbaar 
605460B04-057 - Hendrika Maria Koopmanschap (1859-1938) A-B/03-04 (B04)-057 (hoort bij B03-039)
070314: grafsteen op foto slecht leesbaar 
605462B05+B06-075+093 - Franciscus Ludger Nieuwenhuis (-) A-B/04-05 (B05)-075
A-B/05-06 (B06)-093
070314: grafsteen op foto niet goed leesbaar
251015: grafsteen niet leesbaar 
605467B07-B10-div - (-) A-B/06-07 (B07)-111
A-B/07-08 (B08)-129
A-B/08-09 (B09)-147
A-B/09-10 (B10)-165
070314: geen gegevens 
605469B11-183-1 - Cornelia van Kooten (-1929) A-B/10-11 (B11)-183-1
251015: zie ook graf 0997
 
605471B11-183-2 - (187x-xxxx) A-B/10-11 (B11)-183-2
070314: grafsteen onleesbaar
011015: check ter plaatse 
605472B12-200 - Albertus Goedemans (1858-1925)
- Joseph Maria Goedemans (1891-1944)
- Anna Johanna Bikkenberg (1856-1923)
A-B/11-12 (B12)-200
 
605473B13+B14-217+234 - (-) A-B/12-13 (B13)-217
A-B/13-14 (B14)-234
070314: geen gegevens 
605474B15-251 - Anna Christina W. Wessing (1869-1913)
- Theodorus Pols (1894-1958)
- Elsje (Ella) Voogel (1901-1927)
A-B/14-15 (B15)-251
 
605476B16-268 - Hendricus Grijpink (1929-1932)
- Helena Jeanette J. Grijpink (1928-1932)
A-B/15-16 (B16)-268
070314: tweede naam onleesbaar 
605477B17-B19-div - (-) A-B/16-17 (B17)-285
A-B/17-18 (B18)-302
A-B/18-19 (B19)-319
070314: geen gegevens 
605478B20-336 - (-) A-B/19-20 (B20)-336
070314: grafsteen verzakt/gebroken: geen leesbare tekst 
605479B21-352-1 - Cornelis van Leeuwen (1862-1947)
- Maria Hermina Bismeijer (1863-1929)
A-B/20-21 (B21)352-1
070314: grafsteen deels onleesbaar 
605481B21-352-2 - Stephanus Th. Pronk (1885-1947) A-B/20-21 (B20)352-2 
609062B22-368 - (-) A-B/21-22 (B22)-368
130314: geen gegevens 
609063B23-384-1 - Johannes van der Pouw (1863-1943)
- Catharina Kortekaas (1871-1943)
A-B/22-23 (B23)-384-1 
609064B23-384-2 - Franciscus Johannes van der Pouw (1902-1953) A-B/22-23 (B23)-384-2 
609065B24-400 - Bertus Andries Jacobs (1855-1921)
- Maria Anna Weiremans (1862-1931)
A-B/23-24 (B24)-400
130314: steen moeilijk leesbaar. 
609066B25-416-1 - Joannes Theodorus Wouters (1873-1937)
- Anna Hendrika Maria van Dijk (1866-1947)
A-B/24-25 (B25)-416-1
 
609069B25-416-2 - Gerardus Johannes van Trigt (1902-1932) A-B/24-25 (B25)-416-2 
609071B26-432 - Kees Damhuis (1924-1949)
- Simon Willem (Kees) Damhuis (1891-1948)
A-B/25-26 (B26)-432
310314: zie ook gedenksteen op begraafplaats Driemond (X98)
150416: bij gelegenheid foto maken voor het archief 
609072B27+B28-448+464 - (-) A-B/26-27 (B27)-448
A-B/27-28 (B28)-464
130314: geen gegevens 
609073B29-480-1 - Johannes Antonius van Nes (1886-1941) A-B/28-29 (B29)480-1
070415: zie ook graf 0948 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies