Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Zerken in de Dorpskerk
Adres:Kerkstraat 57 3262 PG Oud-Beijerland

Zerkenlijst

vorige 1 2 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
665533gravinnehuisje - Gravin Sabina van Egmont (-1614) De dochter van Graaf Lamoraal van Egmont en Sabina van Beieren,
Gravin Sabina van Egmont ligt in het gravinnehuisje begraven.
Zij is de schenkster van de toren bij de kerk.
Zij overleed op 21 juni 1614 te Delft en werd 52 jaar.
Bij het uitbreiden van de kerk in 1925 kwam het oorspronkelijke gravinnenhuisje te vervallen.Men heeft het huidige gravinnehuisje daarna ongeveer op dezelfde plek weer herbouwd.

Op het bord naast het graf van Sabina leest men het volgende tijdvers:
SabIIn Van EgMont WIIs, ooCk troV prInCes In ‘t LeVen StIerf IVnI tWIntICh een, ‘t LIICk rVst aLhIer beneVen.

Als men de Romeinse cijfers I i s 1, V is 5, W is 10, L is 50, C = 100 en M is 1000, samentelt, dan krijgt men in de eerste regel 1281, in de volgende 333. Samen 1614, haar sterfjaar. Onder het tijdvers staat: “Saligh sijn de dooden, die in den Heere sterven”. (Openb. 14:13).
 
665577rouwbord  - Jacoba Catharina van Schoonhoven (-1794) Het rouwbord van Jacoba Catharina van Schoonhoven met als jaartal MDCCLXXXXIV (1794). Dit bord vertoont: De alliantiewapens Meerman, waarop een klein schild met het wapen van Piershil en van Schoonhoven met het wapen van Oud-Beijerland. Verder de wapenschildjes van haar acht overgrootouders, te weten: Van Schoonhoven, Tinneback, Van Herzeele (Van Arzele), Wessels, Witheyn, Meerman, Boon en Van der Velde. Van dit bord hangt een gelijk exemplaar in de kerk van Piershil. *Opmerkelijk is dat op het rouwbord een wapenschildje met het opschrift Van Arzele voorkomt, welke familienaam onjuist is. Immers Jacoba Catharina van Schoonhoven had geen overgrootouders die Van Arzele heetten, maar wel een overgrootouder genaamd Pieter van Herzeele (1626-1709), eerst koopman te Nabtes in Frankrijk, later te Rotterdam, waar hij in 1907 was overleden. Onder aan het bord de tekst: obiit XXI Januarii (zij stierf 21 januari). 
665472zerk 01 - Lisabeth Goose (-1629)
- Fop Foppen Jonghman (-1630)
Hier leit begraven Lisabeth Goose, weduwe wile van Cornelis Leendertse Roobol, sterf den eerste july anno 1629,oudt sinde 78 jaeren
Hier leit begraven Fop Foppen Jonghman out 45 jaar sterff den 24 october 1630 
665473zerk 02 - Josyna Pardaens (-1624) Hier leyt begraven Josyna Pardaens huysvrouw van Hillart van Megen sterff den 21 augusty 1624.
Hier leyt begraven...... (onleesbaar)
Hieronder: 2 wapenschilden in een uitgehakt rond, waarvan het linkse een ruitvormig schild. 
665474zerk 03 - Willem Jansen Tichelaar (-1649) In uitgehakt rond een wapenschild waaronder:
Hier leyt begraven Willem Jansen Tichelaar in sijn leven.. … (onleesbaar door breuk)
van Out Beyerlant gestorven den 6 december anno 1649. 
665475zerk 04 - Magdalena Joris Hopsomers (-1666)
- (-1650)
In verdiept rond een wapenschild waaronder:
. . 1650 out 22 jaar en Magdalena Joris Hopsomers, moeder van den voornoemden
Oudenrijck oudt 62 jaer is ghestorven op den 21en augustus 1666. 
665476zerk 05 - Gerrit Teunisse Pappe (-) Hier leit begraven Gerrit Teunisse Pappe in sijn leven was armmeester van Out
Beyerland ........ (onleesbaar).
Hieronder een huismerk 
665477zerk 06 - Aeriaenken Anthonis Zd. Jaspers (-1615) Hier leit begraven Aeriaenken Anthonis Jaspers z.d. zij sterf den XXVlen october anno 1615.
Hieronder het wapen bestaande uit een schild beladen met 3 lopende eenden, 2 boven,elkaar aanziend, de onderste, groter afgebeeld, naar links ziende 
665478zerk 07 - M. Bastiaans (-) Hier leyt begraven M ...... Bastiaans ...... (onleesbaar).
Waaronder in verdiept rond een wapenschild. 
665479zerk 08 - Elisabeth Ariens de Jongh (-1679) In verdiept rond wapenschild waaronder:
. . ende .. mitsgaders sijne huysvrouw Elisabeth Ariens de Jongh, sterft den 17 februarie 1679 out sinde 60 jaeren 
665480zerk 09 - Petronella den Boer (-1820) Eigen gecogt graf.
Hier leyt begraven mejuffrouw Petronella den Boer, in haar Ed. leven echtgenote van den Heere Adriaan van der Geer Az. sterft in den Heere 7en mey 1820 in den ouderdom van bijna zes-en veertig jaren. 
665481zerk 10 - Johanna de Vlieger (-1648)
- Jacob Beymont (-1661)
Zerk is nog slechts half aanwezig, bij aanleg van de centrale verwarming is de helft van de steen afgehakt.
In verdiept rond, wapenschild, waaronder:
Hier leyt begraven Jacob Beymont in syn leven secretaris van Out Beyerland sterff den 26 december 1661, oud sijnde 61 jaren ende Johanna de Vlieger sijn huisvrou sterf den 21 april 1648 oud sijn ......... jaren. 
665482zerk 11 - Engel Dirckxz Visser (-1654) In verdiept rond, wapenschild gedekt met helm.
Op het schild in rechter boverrhoek nog een schild.
Opschrift: Hier leyt begraven Engel Dirckxz. Visser, Ouderling, ovt sijnde 69 ? jaer sterf den 27 sept. 1654. 
665483zerk 12 - Teunis Aertsse Verstolck (-1668)
- Baerigen Cornelijs (-1633)
- Neeltien Jans van Emmerseel (-1666)
Hier leyt begraven Baerigen Cornelijs in haer leven huysvrouw van Aryen Pietersen Bauckelaer sterff den twaalfden maert anno sestyen hondert drye ende dartigh out sijnde viftygh yaren.
Ende Teunis Aertsse Verstolck, in sijn leven, schepen alhier, ovt sijnde 66 ijaeren, sterft den 7 october 1668, mitsgaders Neeltien Jans van Emmerseel, syn huysvrouw out synde 51 jaeren sterf den 27 september 1666. 
665484zerk 13 - Anneken Adriaansdr. (-)
- Wouter Anthonisse (-1650)
Hier leyt begraven Wouter Anthonisse in syn leven heemraet van Out Beyerlandt sterff den 4 november ovt 73 jaar anno 1650.
Hier leyt begraven Anneken Adriaen dochter in haer leven huysvrouw van Wouter
Anthonissens. 
665485zerk 14 - Johan Pandelaert ...... van Beyerlandt (-) Zeer fraai bewerkte steen. Het schild gekroond met helm en antieke vlucht.
Vier kwartieren:Pandelaert Muysenhoe van de Moere Lhermyte
Hier leit begraven den Ed. Heere Johan Pandelaert ...... van Beyerlandt.
Van het verdere opschrift kon niets worden waargenomen, daar de steen slechts gedeeltelijk zichtbaar was. 
665486zerk 15 - Aryen Toosten (-1665) Hier leyt begraven Aryen Ioosten ovt schepen alhier in Ovt Beyerlant, sterft den 13 november 1665, ovt ..... iaren. 
665487zerk 16 - Abigail Antonisdr. (-1652) Hier rust Abigail Antonisdr. huysvrouwe was van Adriaen de Vlieger. sterf de 3 avgustus Anno 1652 out sinde 72 jaeren, ende Adriaen de Vlieger in sijn leven ouderling van Out Beyerlant. 
665488zerk 17 - Elisabeth Leenders (-1648)
- Pieter Foppensen (-1641)
Hier leyt begraven Pieter Foppensen hy sterf den 23 october anno 1641 out sijnde 62 jaeren ende Elisabeth Leenders, zy sterff den 20 december anno 1648, out sijnde 75 iaeren. 
665490zerk 18 - Neeltien Aers (-1639) Hier leyt begraven Neeltien Aers de huisvrou van Jan Geulen (of Geylen) out 48 iaer sterf den 18 october int iaer 1639. 
665491zerk 19 - Trintie Pieter Visscher (-16x4)
- Willem Jacobsen de Bijl (-1659)
Boven het opschrift een alliantiewapen waarvan het linkse schild ovaal. Helmteken: helm
waarboven antieke vlucht, tussen vleugels is ook iets weggekapt.
Hier leyt begraven Willem Jacobsen de Bijl sterff den 23 Mey Ao 1659 out synde 62 iaeren ende syn huisvrouw Trijntie Pieter Visscher sterff den 13 November Ao 16.4 out synde 49 jaren. 
665492zerk 20 - Jan Pieters Bijl (-1619) Op deze zeer rijk versierde en geornamenteerde steen staat een wapenschild met helmteken:een helm met een vlucht.
Hier leyt begraven Jan Pieters Bijl ovt 77 jaer sterf den 20 augusty 1619. 
665494zerk 21 - Cuniera Jacobsdr. (-1622)
- Gerrit Jansz van Sassem (-1636)
Op de steen stond een randschrift, dat was uitgebeiteld; de naam Jochemsen kon nog worden gelezen.
Hier leggen begraven Gerrit Jansz van Sassem in sijn leven afslager van de visch is gestorven op den 7en december anno 1636 oudt sijnde 79 iaeren mit sijn huisvrou Cuniera Jacobsdr. is gestorven den eersten december anno 1622.
Hieronder een wapen met als helmteken: helm met antieke vlucht, hieronder nog een wapenschild. 
665495zerk 22 - Hendrickie Groosendr. (-1661)
- Leendert Pieter Verhagen (-1670)
Hier legt begraven Hendrickie Groosendr. huisvrouw van Pieter Verhagen sterff den 8en Mey Anno 1661 ende Leendert Pieter Verhagen out ontrent 47 iaeren is gestorven op den 17en augustus anno 1670.
Hieronder wapenschild gedekt met helm. 
665496zerk 23 - Cornelis Jans van Sijdervelt (-1628)
- Flortyen Ians (-1650)
Hier leyt begraven Cornelis Jans van Sijdervelt out sijnde 78 jaeren sterf int jaer ons Heeren 1628 op den 5de dach van Mey.
Hieronder wapenschild.
Ende Flortyen Ians sin huisvrou sterft op den 26 maert 1650 ovt sinde tachtigh iaer. 
665497zerk 24 - Willem Iansz van der Graeff (-1651)
- Clementia Jansdochter (-1632)
Hier leyt begraven Clementia Jansdochter in haar leven huisvrouwe van Willem Janssen van der Graeff sterft den Xen december Ao 1632.
Ende deselve Willem Iansz van der Graeff sterff den Ien january 1651 oud 79 iaeren. 
665498zerk 25 - Cornelis Cornelisse (-) Van deze zerk lagen diverse stukken verspreid. Aan de bovenzijde waren nog 2 volkomen intact zijnde wapens aanwezig. Het rechtse is een laat renaissance schild met daarin een wereldbol met beslag (of mogelijk een rijksappel of aardeteken, onzeker door breuk van de steen).
Het linkse schild is een puntstaande ruit beladen met een hart waar doorheen een bourgondisch kruis.
Van het opschrift kon worden ontcijferd:
......... van Cornelis Cornelisse on .........
..... .gen boerhuisvrouw van Heinderick Ariense de longh, kerckmeester alhier ovt 21 iaeren ......... 
665499zerk 26 - Adriaen Cornelissen van Rooijen (-1616)
- Adrianus van Berkel (-16xx)
Sepulture van Adriaen Cornelissen van Rooijen sterf den 5en November Ao 1616.
Hieronder:
Hier leijt begraven Adrianus van Berkel, obijt Den XIden Ianuari XVIcXCIX out XXV jaeren VIII maenden
Wapen: voorstelling op het schild uitgekapt. 
665500zerk 27 - Iannetgie Abbenbroeck (-1675)
- Yfken Ariens Wijgaertsberch (-1632)
- Ian Iansse de Laet (-1648)
- Ianneken de Laet (-1648)
2 wapenschilden zonder voorstelling.
Hier leijt begrave Yfken Ariens Wijgaertsberch, de huijsvrov van Ion Ianssen de Laet ende is gestorven den IVen December 1632.
Hier leyt begraven Ianneken Iansdr. de Laet, de huijsvrov van Cornelis Willemsen Abbenbrovck en is gestorven den 18 April 1648.
Hier leijt begraven Ian Iansse de Laet en is gestorven den 7 Ivny 1648.
Alsmede Iannetgie Abbenbroeck huysvrov van Hendrick van Bergen, sterft den 3 April 1675, ovt 46 Iaer. 
665501zerk 28 - Iacop Pietersen Slijckboer (-1648)
- Pieter Jacobzn. Slijckboer (-1659)
Hier leijt begraven Iacop Pietersen Slijckboer, sterff den 5 Febrvwary Anno 1648.
Ende Pieter Jacobsz. Slijckboer, sterf den 16 Mei 1659. 
665502zerk 29 - Lijsbeth Staesen (-1647) Hier leijt begraven Lijsbeth Staesen, Hvysvrovwe van Aryen Tvenissen Backer, sterf den 13 April 1647. 
665503zerk 30 - Adriaen Iorisse Hopsomer (-1676)
- Yoris Adriaensz. Hopsomer (-1651)
Wapen, waarvan de voorstelling op het schild is weggebeiteld; helmteken: een vlucht.
Hier leijt begraven Adriaen Iorisse Hopsomer in sijn leven Dijckgraef van de svijt Beijerlanden en den Polder Eendracht, Dijckheemraet van Ovt en Nievw Beijerlant, mitsgaders Rentmeester van den Hoochedelen Heer van Braeckel ovt 69 Iaren, gestorven den 11 October Ao 1676.
Hier leijt begraven Yoris Adriaensz. Hopsomer, gestorven int Yaer Ano 1651. 
665504zerk 31 - Annetgen Cornelisdochter Robbe (-1640) Hier leijt begraven Annetgen Cornelisdochter Robbe in haer leven geweest de huijsvrov van Dirck Adrijaensen Luchtenburch ovt ontrent 57 Iaer is gestorven den 7 Iuny Anno 1640. 
665505zerk 32 - Elisabet Lavrens (-1649) Hier leijt begraven Elisabet Lavrens Hvysvrov van Ian Stevense Kapiteyn sterf den 1 Ianvary 1649 ovt sijnde 73 Iaren. 
665506zerk 33 - Pieter Dirckse Visser (-1645)
- Aeltien Dierckx (-1631)
Wapen: voorstelling op het schild uitgekapt.
Hier leijt begraven Pieter Dirckse Visser sterf den 10 October int Iaer 1645 ovdt 64 Iaer
ende syn hvysvrov Aeltien Dierckx sterf den September int yaer 1631 ovt 52 Iaer. 
665507zerk 34 - Adriana Verschuering (-1678)
- Jacob Cornelis van Roijen (-1618)
- Pouwels Jacobs van Roijen (-1626)
- Dirck Visser (-16x1)
- Tryntgen Pouwelsdr (-1632)
Alliantiewapen: op de schilden valt niets meer waar te nemen; helmteken: een vlucht.
Hier leijt begraven Jacob Cornelis van Roijen sterff den 16en Maert 1618 out 53 jaer
ende sijn huvsvrov Tryntgen Pouwels Dr. sterff Den ... December 1632 out 54 jaer ende
Pouwels Jacobs van Roijen sterff den 20ste January 1626 out 29 Jaer.

Weer een alliantiewapen; als voren.
Dirck Visser in sijn leven rentmeester en Penninckmeester van de Zuyt Beyerlanden obijt den 30 Janvary 16.1 out 62 jaren.
Adriana Verschuering Huijsvrou van Dirck Visser Rentmeester en penninckmr. van de Beijerlanden obijt den 3en November 1678 ovt 50 jaren. 
665508zerk 35 - Adryan van Royen (-1657)
- Cornelija Cornelisdr (-1642)
- Machteld van der Graef (-1644)
Alliantiewapen; op de schilden valt niets meer te onderscheiden; helmteken: een vlucht.
Hier leijt begraven Cornelija Cornelisdr. de huysvrou van Adrian Jacobs van Royen sterf den 21 Juny Ano 1642 oudt 40 (49?) jaren ende Machteld van der Graef sijn twee(de)huysvrouw sterf den 29 November anno 1644 oudt 43 jaren ende de Heer Dijcgraef Adryan van Royen sterf den 13 Desember ano 1657 oudt 58 jaeren. 
665509zerk 36 - Meyntgen Jacobsdr. van Royen (-1648)
- Stijntge (-1635)
Alliantiewapen; als voren; geen helmteken.
Hier leijt begraven Stijntge.. . de huijsvrou van Hendrick Govertse van Ravesway sterf den ... Febr. van Ano 1635 oudt ... jaer ende Meyntgen Jacobsdr. van Royen sijn tweede huysvrou sterf den 1en October Anno 1648 oudt 48 jaeren. 
665510zerk 37 - Geertruyt Jans Robbedr. (-1653)
- Cornelia Cornelis van Royendr. (-1659)
Alliantiewapen; als voren; geen helmteken.
Rustplaetse van Cornelia Cornelis van Royendr. huysvrou van Jan Cornelisz. Robbe out sijnde 57 jaren sterf den 7 October 1659 ende Geertruyt Jans Robbedr. ovt synde 21 jaren sterf den 2 Febrvwary 1653. 
665511zerk 38 - Roetie Ariensdr. (-1638)
- Robbe (-1628)
Hier leijt begraven ...... Robbe ...... sterf den ... januarius 1628, out sijnde 50 jaer ende syn huysvrou Roetie Ariensdr. sterf den 21 januarius 1638 ovt synde 57 jaer. 
665512zerk 39 - Bastiaen Odvlphusen van der Houch (-1651) Wapen: de voorstelling op het schild uitgekapt; helmteken: een vlucht.
Hier leijt begraven Bastiaen Odvlphusen van der Houch in sin leven schepen ende Heemraedt van Ovt Beierlandt naer dat hij 71 Yaeren was oudt ende over de viftich Yaeren getrovt met sin eerste huisvrov ende Cunera Hendricxdr. syn Huysvrov sterft den 3e avg 1651. 
665513zerk 40 - Dierick Adriaenszoon van Driel (-1594) Wapen: als voren; geen helmteken.
Hier leit begraven Dierick Adriaenszoon van Driel. Hi sterf in den XVII December anno 1594. 
665514zerk 41 - Maria Gisbrechts van den Brovck (-1651) Wapen; op het schild niets te onderscheiden; helmteken: een vlucht.
Onder aan de zerk (waarschijnlijk latere eigenaar):
Hier leijt begraven Maria Gisbrechts van der Brovck sterft den 8 Mey 1651. 
665515zerk 42 - Jochem Hendricksen Kranendonck (-1652) Hier leijt begraven Jochem Hendricksen Kranendonck gestorven op den 12en Februwary 1652. 
665516zerk 43 - Sijchien Bartholomeusdr. (-1655) Hier leijt begraven Sijchien Bartholomeusdr. de huysvrov van Pieter Geeritsen Wagenmaecker sterf den 8e January Ao 1655. 
665517zerk 44 - Jan Bastiaense Spruijt (-) Jan Bastiaense Spruijt. 
665518zerk 45 - Willem Jacobsen de Baen (-1651) Hier leijt begraven Willem Jacobsen de Baen out sijnde 59 jaeren ende sterf den 10 October anno 1651.
Ruitvormig wapenschild waarvan de voorstelling is uitgebeiteld. 
665519zerk 46 - Liedewij Jacobsdr. (-1627) Wapen; op het schild niets meer te onderscheiden.
Hier leit begraven Liedewij Jacobsdr. laetste weduwe van Jacob Segerse Cranendonck in sijn leven Dijkgraef van Oudt Cromstrien sterft de 7e Marty ao 1627. 
665520zerk 47 - Borger Claess (-xxxx) Wapen als voren.
Hier leit begraven Borger Claess in zijn leven Gouverneur van Beyerlant en is in den Heere gerust op den XXVI aprilis ...... oud sijnde 56 jaren. 
665521zerk 48 - Sijtie (-1685)
- Aeriaan Claasen Goudswaart (-1683)
Hier leit begraven Aeriaan Claasen Goudswaart in zijn leven dijckgraef ende schepen van Hekeling is in den Heere gerust op den 24 December Anno 1683 oud zijnde 68 jaren ende Sijtie ...... zijn huysvrou sterf den 20 May Anno 1685 out zijnde 70 jaeren. 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies