Online Begraafplaatsen 3.0
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Algemeen Begraafplaats Lemmer
Adres:Straatweg Lemmer

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
1448008Rij 01 nr-001 - Joltje Hoekstra (1918-2000)
- Frans Karel Hogeterp (1915-1970)
 
1448010Rij 01 nr-002 - Tjitske de Jong (1915-1987)
- Wander C. Koopmans (1912-1970)
 
1448048Rij 01 nr-003 - Annigje Meijes Bootsma (1907-1971)
- Atte Lolles Deinum (1904-1982)
 
1448056Rij 01 nr-005 - Grietje Scheltes Rottiné (1927-1971)
- Jelle Andriesz. Koornstra (1926-1996)
 
1452981Rij 01 nr-006 - Wiebigje de Rijk (1905-1981)
- Jan Bergsma (1902-1971)
 
1452995Rij 01 nr-007 - Jacob Kerst Jan Wind (1952-1971)  
1452998Rij 01 nr-008 - Jeltje de Haan (1920-1971)
- Klaas van der Meulen (1912-1996)
 
1453001Rij 01 nr-009 - Anna Boschma (1952-2015)  
1453003Rij 01 nr-010 - Grietje Urk (1890-1971)
- Johannes Hoekstra (1888-1971)
 
1456164Rij 01 nr-011 - Kerst Koopmans (1896-1971)  
1456165Rij 01 nr-012 - Trijntje de Vries (1912-1994)
- Geert Koopmans (1906-1994)
 
1456166Rij 01 nr-013 - Trijntje Oost (1905-2003)
- Willem Dam (1899-1971)
 
1456167Rij 01 nr-015 - Aagje Molenberg (1913-1991)
- Ralph R.J. Erkelens (1912-1971)
 
1456168Rij 01 nr-016 - Wojciech Misiewicz 
1456169Rij 01 nr-017 - Arend Samplonius (1920-2003)
- Cornelia Eizema (1920-1971)
 
1456170Rij 01 nr-018 - Sieger Veenstra (1919-1971)
- Neeltje Tromp (1930-1989)
 
1456171Rij 01 nr-019 - Henny de Jong (1930-1971)  
1456172Rij 01 nr-020 - Willemke Schilstra (1890-1973)
- Theunis Frankema (1888-1971)
 
1456173Rij 01 nr-021 - S.J. de Wilde (1893-1973)
- Wiebren Hoekstra (1891-)
 
1456175Rij 01 nr-022 - Sietske Stuurman (1899-)
- Pieter Wever (1896-1978)
 
1456176Rij 01 nr-024 - Feike Sijsma (1903-1974)
- Boukje Akkerman (1904-1972)
 
1456177Rij 01 nr-025 - Tijs Willem van Vliet (1948-2012)  
1456179Rij 01 nr-026 - Tjitske Stobbe (1913-1972)
- Pier de Vries (1915-1991)
 
1456182Rij 01 nr-027 - Johannes Bosma 
1447690Rij 02 nr-002 - Sjoeke Bootsma (1905-1995)
- Thomas Coehoorn (1901-1972)
 
1447695Rij 02 nr-003 - Rinke Smeding (1892-1972)
- Johanna Catharina van der Wende (1890-1985)
 
1447700Rij 02 nr-004 - Jan K. de Jong (1911-1986)
- Albertje Raadsveld (1920-1972)
 
1447703Rij 02 nr-005 - Cornelia Johanna Bruning (1892-1972)
- Jelle Lemstra (1891-1983)
 
1447708Rij 02 nr-008 - Thijs van der Molen (1923-1972)
- Sjoukje de Vries (1927-2012)
 
1447710Rij 02 nr-009 - Eelkje Hager (1904-1987)
- Ale van Netten (1905-1972)
 
1447712Rij 02 nr-011 - Hendrik Bruin (1887-1972)
- Jeltje van Leuveren (1887-1972)
 
1447715Rij 02 nr-012 - Klaas Muurling (1917-1972)
- Miek van Dijk (1921-2007)
 
1447716Rij 02 nr-013 - Trijntje S. Vaartjes (1904-1992)
- Klaas Vaartjes (1903-1972)
 
1447717Rij 02 nr-014 - Reitze Lemstra (1902-1990)
- Margje Schotsman (1905-1972)
 
1447718Rij 02 nr-015 - Lupkje Rottiné (1887-1975)
- Rienk Coehoorn (1884-1972)
Lupkje was kleindochter van Jan Andriesz.Spiekholt en Lupkje Franzes Visser 
1447730Rij 02 nr-016 - Jan Rippen (1901-1972)
- Antje Wouda (1908-2002)
 
1447733Rij 02 nr-017 - Froukje Akke Dijkstra (1901-1972)
- Albert Hendrik Visser (1899-1975)
Froukje en Albert zijn 5 juni 1924 gehuwd te Lemmer
Zij kregen 9 kinderen 
1447752Rij 02 nr-018 - Margaretha Hoekstra (1894-1972)
- Mathijs Fleer (1891-1976)
 
1447755Rij 02 nr-020 - Gerrit Annesz. Rottiné (1901-1972)
- Heintje Lolles Deinum (1899-1974)
Gerrit en Heintje zijn op 19 februari 1925 gehuwd te Sloten [Fr.] 
1448001Rij 02 nr-021 - Sjoerd Planting (1918-1972)  
1448002Rij 02 nr-022 - Hendrik Planting (1883-1932)
- Jantje Buisman (1885-1975)
 
1448003Rij 02 nr-023 - Trijntje van Molen (1879-1973)
- Harm Lammerts (1872-1951)
 
1448004Rij 02 nr-024 - Dirk Coehoorn (1925-1973)  
1448005Rij 02 nr-025 - Geert Postma (1898-1973)
- Trijntje Poorte (1904-1998)
 
1448006Rij 02 nr-026 - W. Snijder (1912-2006)
- Wouter Vaartjes (-1973)
 
1448007Rij 02 nr-027 - Geeske Bootsma (1891-1973) Wil familie contact opnemen met Gemeente Lemmer 
1447395Rij 03 nr-001 - Roelofje Ruiter (1923-2000)
- Jan Strampel (1921-1974)
 
1447396Rij 03 nr-003 - Dina de Vries (1915-1974)
- Sipke Hoekstra (1915-1988)
 
1447399Rij 03 nr-004 - Feike Hoekstra (1931-1999)  
1447400Rij 03 nr-005 - Jetske van der Wal (1932-1974)  
 © Kineo 2005-2020
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ