Online Begraafplaatsen 3.0
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Zerken in en om de Dorpskerk
Adres:Dorpsstraat 146 2992 BE Barendrecht

Zerkenlijst

vorige 1 2 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
592786 - (-)  
592787 - (-)  
592785 - (-)  
592788 - (-)  
592789 - (-)  
592791 - (-)  
592792 - (-)  
177465zerk 01 - Henderick Cornelisse Aenwegh (1612-1679)
- Adriaentgen Francke de Vos (1600-1680)
Manswapen: een dubbelkoppige adelaar met een vierspakig scheprad tussen de koppen;
Vrouwswapen: een springende vos,helmteken, een dubbelkoppige adelaar.
Hier leit begraven Henderick Cornelisse Aenwegh in syn leven geweest hebbende hooghdyckmeemraet van de Zuytpolder van Barendreght en Kernisse mitsgaders penninghmeester vant Binne en Buytenlant van Barendreght en Kernisse etz. sterft den 7en October anno 1679 out synde 67 iaren; ende syne huyvrouwe Adriaentgen Francke de Vos is gestoruen den 16en October anno 1680 out synde 80 iaren. 
176374zerk 02 - Sebastiaen Laurens (1584-) Wapen: drie ketelhaken naast elkaar
Hier leit begraue sebastiaen / Lovwens z dijckgraue va- WestBaerendrecht en-carnis sterf den XXVc Julius ao LXXXIIII VDALEM GRAF 
177479zerk 03 - Grietie Nysse (-1696) Hier leyt begrave Grietie Nysse Huysvrouw van Willem Geeritse Meulendyk sterft den 12 july int iaer anno 1696 
177482zerk 04 - Bastiaantie den Boer (1770-1794) twee wapens uitgeklapt
Hier legt begrave Bastiaantie den Boer in leven huysvrouw van Yan de Roos. overleden den 17 february 1794 in den ouderdom van 23 yaar 11 maanden en 24 dagen 
177485zerk 05 - Cornelis Lauwerijsz (1605-1650) wapen: een dubbelkoppgie adelaar. Een rad tussen de koppen is niet zichtbaar en onwaarschijnlijk.
Hier Leyt Begrave Cornelis Lavwerysz ende is gestorven op den 28 Ivly oudt synde 45 Iaren ende is Begraven op den 1 Avgusti anno 1650 
177492zerk 06 - Aert Dircksen van den Hueuel (-) Hier leyt begrav.. Aert Dircksen v.. den Hueuel ovts.... 31 yaerren ster. den eerste y... snaecht de klo... 11 vren anno .... 
177493zerk 07 - Yohs Nole (1696-1762) Hier leyt begraven Yohs.Nole Gestorven den 21 Yuni 1762 in den ouderdom van 65 Yaren, een maandt en 7 dagen 
177553zerk 08 - Ariaentie Leendersdr. (-1613) Hier leyt begrauen Aerianeke Leenders, dochter de huijsurou van Sebastiaen Lau werens was in har ./leuen ende daernae / de huijsurouwe van Pieter Cornelisz die naelaet va- sebastiae- Lauwerens sy sterf deiiij January 1613. 
177554zerk 09 - Styntgen Sebasteyaens (-1610) Hier leyt begraven Styntgen Sebasteyaens d de huysvroue va- Cornelis Cornelisse Jonge Romeyn en sterf op een dijnsdach om trent sauons te 7 vyr en worde begraue- de- 15en April 1610 en heeft ..leuende kyndere- achter gelaten  
177555zerk 10 - Leentgen Bastiaene (1556-1639) Hier leyt begraven Leentgen Bastiaene ovt ontrent 83 iaer en zy sterf int iaer ons Heere 1639 op Bamisdacht 
177556zerk 11 - .... Willemsdochter (-1609) Hier leyt begraven ... Willemsdochter, sij starf den 29 Augusti 1609.
 
177557zerk 12 - Hendrick Ader Iaensen Hoogendyck (1571-1634)
- Leentgen Henderickdr. Hoogendyck (1622-1636)
wapen: drie papegaaien, 2-1; helmteken een papagaai.
Hier leyt begraven Henderick Ader Iaensen Hoogendyck in syn leven gekommiterde tot benifysy van de gorse ende aenwassen gelegen voor Barendrecht ende out waersman van de Sydewy oud 63 iaren sterft op den ..April anno 1634 ende syn dochter Leentgen Hendericks out ..iaren sterf den .. november 1636 
177558zerk 13 - Anna de Focker (-1750)
- Hendrikus Anth-s Outraed (1698-1773)
- Adriaen Anth. Sybrarants (-1612)
Hier leyt begrauen Adriaen Antoenis sijbrarants z ende heeft gheweest ontrent veertigch jaren schoudt ende dijkgraef van Ooest Barendrecht ende die Siedevy ende is ghestoruen opten lesten decembur anno 1612
wapen: twee dwarsbalken geschaakt van twee rijen.
Hier leyd begraven Hendrikus Anth-s Outraed in zijn leven schout en secret= van Oost West Barend-t ende Carnisse pennikm= van Buyte Binnel-t van Barend-t &a sterft den 27 April 1773 en syn huysvrouw Anna de Focker sterft den 5 October 1750. 
177559zerk 14 - Petronella Leenheer (1739-1820)
- Gerret den Boer (1744-1802)
Hier leid begraaven Gerret den Boer in zyn ed. leven schout en secretaris van WestBarendregt en Carnisse, penningmeester van de Zuid-Polder, het binne en buitland, van oost en west Barendregt en Carnisse.
Sterft den 27 november 1802 in den ouderdom van 58 iaaren en byna 6 maande en syne huisvrouw mejuffrouw Petronella Leenheer, sterft den 27en april 1820 in den ouderdom van byna eenentachtig iaren. 
177560zerk 15 - Anthony Bastiaanse Outraat (1661-1724)
- Maria Verschoor (1666-1723)
Hier leyt begraven Maria Verschoor, huysvrouw van Anthony Outraat schout en secretares tot Barendregt, sterft den 10 octob. 1723.
Hier leyt begraven Anthony Bastiaanse Outraat, in syn leven schout en secretares van Oost West Barendregt en Carnisse hoogdyck, heemraat vant Buyten en Binnelant van Barendregt en Carnisse pennickmeester vande Suyt polder aldaar mitsgaders te meermale mans man van den hove ende hoge vierschaar van Suythollant, sterft den 10 augustus 1724 
177561zerk 16 - Grietgen Aertsdochter (1532-1610) Hier leijt begraua- Grietgen Aarts dochter die huijsurou van Aert Ians z ende sij is gestorue opten 3 december anno 1610 sijnde 78 iaer 
177562zerk 17 - Tventge Symensdochter (-1624)
- Aert Basteaenss Spruyt (-1625)
Hier leyt begraven Aert Basteaenss Sprvyt in syn leve- heemeraet tot West Barendrecht en Carnis, hy sterff den XIIII st Mey 1625 met syn hvysvrov Tventge Symensdoichetr sy sterff en XXV st Mey 1624
Op de onderrand: Pleun Foortuyn 
177574zerk 18 - Marike Adriaensdochter (-1607) Hier leijt begrauen Marike Adriaens dochter, gheboren in molenaarsgraaf die huijsurouwe van Adriaen Antoniszn. schout ende dijckgraeue van Oost Barendrecht en die siedewij ende is ghestoruen opten 14en mey anno 1607 
177580zerk 19 - Catarina Ariens Roobol (-1690) Hier leit begraven Catarina Ariens Roobol in haar leven huysvrouw van Pieter Wouterse Verduyn ende sy is gestorven op den 12 december anno 1690 
177583zerk 20 - Marya Hendrickse Anwech (1608-1632) wapen: en dubbelkoppige adelaar, met een vierspakig schoepenrad tussen de koppen.
Hier leyt begraven de eerbaere ionge dochter Marya Hendrickse Anwech out synde 24 iaer sterft den 27 desember int iaer 1662 
177631zerk 21 - Ingetie van der Kaa (1682-1760)
- Yacobus Leeuwenburg (1689-1772)
Hier leyd begraven Ingetie van der Kaa, huys Vrouw van Yacobus Leeuwenburg schepen en heemraad van Westbarendregt, en penningm-r van de Ziedewy. Gestorven den 21 april 1760 oud zijnde 77 yaar en 3 maande ende haar man Yacobus Leeuwenburg. Sterf op den 28 november 1772, oud 83 jaar 11 maande 
177636zerk 22 - Iohan Roosmale (1632-1709) 't Graf van de heer Iohan Roosmale. In syn leven Capitein ten dienste der verenigde Nederlanden, geboren tot Rotterdam, den 4 july 1632 en gestorven tot Barendregt den 3 february 1709 
177637zerk 23 - Margarita Hendrickx Hoogendyck (1632-1680) Manswapen: een dubbelkoppige adelaar met een vierspakig scheprad tussen de koppen; vrouwswapen: 3 papagaaien 2-1; helmteken: een dubbele adelaar.
Hier leyt begraven Margarita Hendrickx Hoogendyck in haar leven geweest hebbende huysvrou van Cornelis Cornelisse Anwegh is gestorven den 27en Augustus anno jaer 1680 out synde 48 iaren 
177639zerk 24 - Cornelis Cornelisse Aendeweg (1636-1709) Hier leit begrave Cornelis Cornelisse Aendeweg, penningmeester van 't Oude binnen en buitenlant van Oost en West Barendrecht en Carnisse en is gestorven den 7e november 1709 out sijnde 73 jaar. 
177640zerk 25 - Mattheus Outraet (1668-1700) Hier leit begrave Mattheus Outraet, Notaris tot Barendrecht en is gestorven 24 april 1700 in de ouderdom van 31 jaar 
177641zerk 26 - Catharina Antonisse Jongeneel (-1700) Hier leit begraven Catharina Antonius Jongeneel die weduwe van Bastiaen Outraet, schout en secretaris van Barendrecht en Carnis en sij sterft op den 8ste December 1700 is is begraven op den 11e. 
177701zerk 27 - Aart Bastiaanse van der Caa (-1714)
- Lijntje van der Ca (-1696)
Aart Bastiaanse van der Caa, hooge en lage heemraad van Carnisse, hij sterft 12 Sept. 1714 out sijnde 76 jaar. Lijntje van der Ca de huisvrouw van Cornelis Andeweg, 24 Jan. 1696, out sijnde 59 jaren. 
177702zerk 28 - Gerardus Johannes Amilius (-1771) Hier leit begraven de Eerwaarde predikant Gerardus Johannes Amilius, predikant geweest sijnde omtrent 50 jaren, hij sterft 4 Sept. 1771, out sijnde 79 jaar. 
177703zerk 29 - Catharina Susanna Groen (-1728) Hier leit begraven Catharina Suzanna Groen, huisvrouw van de predikant Amilius, sij sterf 2 Maart 1728 out 32 jaar. 
177704zerk 30 - Mariken Sebastiaensdr (-1587) Hier leit begraue- Mariken Sebastiaens d. Sy sterf de-len Julius a 1587 
177706zerk 31 - Jacob Adriaense Hordijck (1575-1637) wapen gevierendeeld: 1 - IV 3 wassenaars, II - III een dwarsbalk, Helmteken een wassenaar tussen een vlucht.
Hier leyt begraven Jacob Adriaense Hordijck in sijn leven schepen tot Westbarendrecht ende Carnis, sterft den 19 November 16.., out 62 jaren 
177707zerk 32 - Bastiaan Leenderse Zandweg (1650-1719)
- Trijntie Ariens Roobol (1653-1730)
Hier leit begraven Bastiaan Leenderse Zandweg, oud synde 69 jaren, is gestorven op den 16 Augusty anno 1719
Wapen uitgeklapt. Helmtekene: een fenix ?
Hier leyt begraven Trijntie Ariens Roobol, Huysvrouw van Bastiaan Sandwegh oud synde 76 Iaar 8 maande en 2. dagen en is gestorve. den 17 Iuny en is begraven op den 22 dito anno 1730 
177708zerk 33 - Cornelis Franse (1608-1667) Hier leyt begraven Cornelis Franse, out 58Iaer stvrf den 15 Maert 1667. 
177709zerk 34 - Maerichie Pietertz (-)
- Cornelis Aeriense Andeweg (1559-1622)
wapen: een dubbelkoppige adelaar met een vierspakig scheprad tussen de koppen, Helmteken: een wolfsangel.
Hier leyt begraven Cornelis Aeriense in zyn leeven Hooch ende Leech Heemeraet van Oost Barendrecht ovt 62 iaren, hy sterff den 24en Maert ann-o
1622 ende Maerichie Pietersz die huysvrou o.....n sy sterff den 2. Maert anno 16.. 
177711zerk 38 - Lavris Aertse (1579-1651) Hier leyt begrauen ..... in syn leven ..... in west .... .n Carnis .....x maert .....17 out .....iaer
wapen : uitgeklapt
Hier leyt begraven Lavris Aertse in sin levn Hoogh Laach Heemraet van Barendrecht, hy sterf den 4 Mei Ao. 1651 ovt 72 iaren 
177712zerk 39 - Dievertien Schilmans (1571-1645)
- Jan Rooken (1608-1652)
- Rookus Antonissen (1579-1652)
Hier leyt begraven Rookvs Antonissen Hy is deser Weerelt overleden den j Maert An-o 1652 oudt zynde 72 Iaren ende syn hvisurov Dievertien Schilmans is deser Weerelt overleden den 19 Ivnyus An-o 1645 ovdt synde 74 Iaren ende haren soon Ian Rooken is deser Weerelt overleden den 27 febrvwary An-o 1652 ovdt synde 44 iaren 
177716zerk 40 - Tvenis Iansen (1650-1657) Hier leyt begraven Tvenis Iansen, out 7 Iaren sterff den 20en Mey An-o 1657 
177719zerk 42 - Wilhelmus van Gulpen (1806-1869) ..... W. van Gu.... ..Predik.. ..e Barend..... 15 Oct.... 
177722zerk 43 - Jasper Janssen (-) Jasper Janssen 
177723zerk 44 - Neeltghe Bastianen (-1612)
- Heyndrick Adriaensz Ovtraet (-1618)
Hier leyt begraven Heyndrick Adriaensz Ovtraet in syn leve Schovt tot west barendrecht ende Carnis hy sterf den XiX ivly Anno 1618. Met zyn hvysvrov Neeltghe Bastianen die sterf den XIXen Septem- Ao 1612 
177725zerk 47 - Elysabedt Pieters Cranendonck (1595-1659) Hier leyt begraven Elysabedt Pieters Cranendonck de huysvrou van Leendert Cornelysse Brui. out 63 iaer, sy sterf den 15 Maert 1659 
177726zerk 48 - Maritie Pieters van Driel (1646-1722)
- Ary Ingense van der Jagt (1649-1719)
Hier leit begraven, Ary Ingense van der Jagt, Jn syn leven geweest Hoog ende Laag Heemraad van west Barendregt, in het Jaar 1695, oud ontrent in de 70 Jaar is gestorven den 28 September anno 1719. Ende syn Huysvrouw Maritie Pieters van der Jagt, oud synde ontrent 76 Jaren ende is gestorven op den 21en Julius Anno 1722 
177710zerk 53 - Grietie Claesdr Pijnaker (1639-1693) Hier leyt begra... Grietie Claes Py..... huysvrouw ... Hendrick Aert .. Fyfwinckel Ste... den 11 septembe. oudt synde 54.... 
 © Kineo 2005-2020
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact