Online Begraafplaatsen 3.0
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Kerkhof naast de Kerk
Adres:Oosterhorn Heveskes

Zerkenlijst

vorige 1 2 3 4 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
33236901 - Kornelske Jans (1683-1736) Zie ook de beschrijving in GDW van Pathuis indexnr. 1956:
ANNO 1736, DEN 20 FEBRUARI, IS DE DEUGHTSAME KORNELSKE PIETERS, DOGHTER VAN DEN EERSAMEN PIETER JANS, IN HAAR LEEVEN WOONAGHTIGH ALHYR TOT HEEMSKES, ZEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN IN DEN OUDERDOM VAN 52 JAAREN, VERWACHTENDE DOOR GODTS GENADE MET ALLE WAARE GELOOVIGEN EEN ZALIGE EN HEERLYCKE OPSTANDINGE EN DE VERSCHYNINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN UIT VRIEJE GENAADE DOOR DE VERLOSSINGE ONZES GETROUWEN ZALIGHMAKER CHRISTUS JESUS.
Wapen: Gevierendeeld: 1 en IV een halve adelaar; iI een roos; III drie klaverbladen.
[HOE RYK EN STERK DE] MENSCH [MAG WEZEN] / DE [DOOD] VOLGHT ALLE VLEESCH TEN [STRAF] 1 [AANMERKT,] O MENSCH, DIE DIT KOOMT LEZEN] / [DE TYD 15 KORT, GEWIS] HET GRAF j DAAROM, AI] LAAT [DE] WERELT [VIAAREN / CRYPT JESUS AAN MET ZYNNE LEER DE DOODT ZAL [U] HET LEEVEN BAAREN 1 EN OPWAARTS [BRE]NGEN BY DEN HEER.
N.B. Vers deels onherkenbaar. Aangevuld overeenkomstig GSL, blz. 35,19 november 1816.
GDW, blz. 377, nr. [1956].

 
33238002 - Peter Jans (1657-1717) Zie ook de beschrijving in GDW van Pathuis indexnr. 1952:
A° 1717, DEN 17 JULIUS, IS DE EERSAME PETER JANS IN DEN HERE ONTSLAPEN IN DEN OUDERDOM VAN 60 JAREN, VERWAGT EEN ZALIGE OPSTANDING IN CHRISTUS. KOOMT HEERE JEZUS, JA KOOMT HAASTELYK.
Wapen: Doorsneden: A. een gaand paard; B. gedeeld: 1. drie klaverbladen, 1 en 2: een roos.
GDW, blz. 376, nr. [1952].

 
33238103 - Lubge Bonnes (1646-1721) Zie ook de beschrijving in GDW van Pathuis indexnr. 1954:
A° 1721, DEN 6 OCTOBR., DE EERSAME LUBGE BONNES 1N DEN HEERE GERUST, OUDT 75 JAREN, VERWAGT EEN ZALIGE OPSTANDING IN DE HEER JEZUS.
Wapen: Gevierendeeld: leen halve adelaar; II en Ill drie klaverbladen, 1 en 2; IV een roos.
MYN LOOP HEB IK GEINDT / DEN STRYD HEB IK VOLSTREDEN / BEHOUDEN HET GELOOF / NU RUST IK HYR IN VREDEN.
GDW, blz. 377, nr. [1954].

 
33238204 - Geertien Geerritsdr. (-1681) Zie ook de beschrijving in GDW van Pathuis indexnr. 1949:
ANNO 1681, DEN 10 NOVEMBER, IS CHRISTELYCK IN DEN HEEREN ONTSLAEPEN DIE DEUCHTSAEME GEERTIEN LEERRITS, DE HUISVROU VAN DIE EERSAEME TIAERT JANS, ENDE LEYT ALHIER BEGRAEVEN, VERWACHTENDE EEN VROLYCKE OPEERSTANDINGE DOOR JESUM CH RISTU M.
GDW, blz. 376, nr. [1949].

 
33238405 - Tjaert Jansen (1614-1674) Zie ook de beschrijving in GDW van Pathuis indexnr. 1948:
ANNO 1674, DEN 24 JANUARIUS, IS D'EERBARE TIAERT JANSEN IN HET NEGEN EN VYFTIGHSTE JAER SYNS OUDERDOMS SEER CHRISTELYCKEN IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE EEN VROLYCKE OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU,
Medaillon: Huismerk nr. 304. Bijbeltekst: Filippensen 1:21.
GDW, blz. 376, nr. [1948]. 
33238506 - Jan Peters (1691-1737) Zie ook de beschrijving in GDW van Pathuis indexnr. 1957:
ANNO 1737, DEN 1 APRIL, IS DE EERBARE JAN PETERS, VRIEGEZEL, ZEER CHRISTELYK IN DEN HERE GERUST INT 45STE JAAR ZYNS OUDERDOMS, ZONE VAN DE EERBARE PETER JANS ALHIER TOT HEVESKES, VERWAGTENDE DOOR GODTS GENADE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR ONZEN ZALIGMAKER CHRISTUS JEZUS.
Wapen: Gevierendeeld: I en IV oen halve adelaar; II bovenin een stappend paard [?]; III drie klaverbladen.
Vers: GDW, nr. 766.
GDW, blz. 377, nr. [1957].


 
33238707 - (-) Bovenste deel van de zerk ontbreekt. De naam en de tekst zijn verloren gegaan.
Volgens Pathuis (indexnr. 1959)
Grafschrift bovenste deel:
... SYNS OUDERDOMS ... [CHRIS]TELYCK IN DEN HEEREN ONTSLAPEN, VERWACHTENDE DOOR GODTS GENADE MET ALLE WARE GELOVIGE EEN SALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM
Onderste deel:
... SYNS OUDERDOMS ... [CHRISITELYCK IN DEN HEEREN ONTSLAPEN, VERWACHTENDE DOOR GODTS GENADE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN SALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I drie sterren onder elkaar; II een staande aanziende gehelmde man, houdend in de rechterhand een opgeheven zwaard, de linkerhand aan de schede. Links: een leeuw. Helmteken: drie klaverbladen.
Vers: GDW, nr. 594.
GDW, blz. 378, nr. [1959].

 
33238808 - Eelcke Eltyes (1636-1694) Zie ook de beschrijving in GDW van Pathuis indexnr. 1951:
ANNO 1694, DEN 30 DESEM HER, IS DIE DEUCHTSAEME EELCKE ELTYES, GEWESENE HUISVROUW VAN DEN EERBAREN ENTO HARMENS, DAERNAE VAN DEN EERBAEREN TYAERDT JACOBS, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEEREN ONTSLAEPEN IN HET 58 JAER HAERS OUDERDOOMS, VERWACHTENDIE EEN SAELYGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een omgewende leeuw; II op een terras een staande gehelmde en gepluimde man, houdend in de opgeheven rechterhand een zwaard, dc linkerhand aan de gordel, met afhangende schede. Helmteken: drie klaverbladen.
Bijbeltekst: Rom. 14:8.
GDW, blz. 376, nr. [1951].

 
33238909 - Sander Eltjens (1666-1719) Zie ook de beschrijving in GDW van Pathuis indexnr. 1953:
ANNO 1719, DEN 14 FEBRUARIOS, D. E. SANDER ELTIENS IN DEN HEERE GERUST, WERWACHTENDE EEN VROLICKE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM. DE VERSICHTIGHEIT IS DE MOEDER VAN DE WISHEIT.377
Wapen: Gedeeld, doek de deellijn ontbreckt: I op een terras een staande ;urniicnde gehelmde man, houdend in de opgeheven rechterhand een zwaard; II op een terras een leeuw.
GDW, blz. 376, nr. [1953].


 
33239010 - Reindt Eltjens (1664-1723) Zie ook de beschrijving in GDW van Pathuis indexnr. 1955:
ANNO 17.., DEN ... , IS D.E. REINDT ELTIENS IN DEN HEERE GERUST EN WERWACHTENDE EEN WROLICHE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld, doch de deellijn ontbreekt: I op een terras een staande aanziende gehclmde man, houdend in de rechterhand een Opgeheven zwaard; II op een terras een leeuw.
N.B. Reint Elties, „die veel jaren buiten verstant hadde geleeft", overleden 1 mei 1723. Zie: DTB, nr. 220, blz. 249 verso.
GDW, blz. 377, nr. [1955].

 
33239111 - Eltie Reinderts (-1684) Zie ook de beschrijving in GDW van Pathuis indexnr. 1950:
ANNO 1684, DEN 17 JULIUS, IS DE EERBARE ELTIE REINDTS IN DE HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN VROLICKE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld, doch de deellijn ontbreekt: I op een terras een staande aanziende gehelmde man, houdend in de rechterhand een opgeheven zwaard schuinlinks, de linkerhand aan de gordel; II op een terras een leeuw.
GDW, blz. 376, nr. [1950].

 
33239312 - Eeke ten Have (1859-1879) Grafschrift (Bron: SOGK indexnr. 12)
Rustplaats van EEKE TEN HAVE geb.d. 21 Jan. 1859 overl.d. 7 April 1879 Geliefde dochter van wijlen H.E. TEN HAVE en G. BONTKES. 
33239413 - Geertruida Bontkes (1829-1879) Grafschrift (Bron: SOGK indexnr. 13)
Rustplaats van GEERTRUIDA BONTKES geb.d. 14 Jan. 1829 overl.d. 3 Juli 1879 echtgenoot van wijlen H.E. TEN HAVE - WEES CHRISTEN BLIJ TE MOE VERBREEKT DE DOOD UW AARDSCHE KLUIS HIJ VOERT UW GEEST NAAR GOD. 
33239514 - Hillenius E. ten Have (1826-1877) Grafschrift (Bron: SOGK indexnr. 14)
RUSTPLAATS van H.E. TEN HAVE geb. 27 Febr 1826 overl. 13 Febr 1877 ECHTGENOOT VAN G. BONTKES 
33239615 - (-)  
33239716 - Anna Margaretha Hemmes (1875-1897) Grafschrift (bron: SOGK indexnr. 16)
RUSTPLAATS VAN ANNA MARGARETHA HEMMES geb. 11 Juni 1875 overl. 4 Decb. 1897 dochter van J. HEMMES en E. HUISMAN - IK BEN DE OPST ... EN HET LEVEN, D'' GELOOFT ZAL LEVEN ... HIJ OOK GEST... ... = onleesbaar vanwege ontbreken van de hoek van de steen Daadwerkelijke Bijbeltekst Johannes 11:25 (Statenvertaling 1637): (Iesus seyde tot haer,) Ick ben de opstandinge ende het leven: die in my gelooft sal leven, al waer hy oock gestorven: 
33239817 - Berend Hemmes (1863-1873) Grafschrift (Bron: SOGK indexnr. 15)
RUSTPLAATS VAN BEREND HEMMES geb. .. Juni 1863 overl. 27 Sept. 1873 zoon van J. HEMMES en E. HUISMAN  
33240018 - Elizabeth Smith (1862-1892)  
33240119 - (-) onbekend, geen namen en data vermeld. 
62640720 - Jannes Toxopeus (1850-1918) Herbegraven te Farmsum. 
62640821 - Geertje Geukes Toxopeus (1819-1872) Herbegraven te Farmsum. 
333069Gevelplaat - H. Westendorp (-)
- B. Hindriks (-)
- Lambert(us) Scholto Rengers (1726-1779)
- Margaretha Bouwina Tjarda van Starkenborgh (1703-1785)
- Ambrosia Elisabeth Bentinck van Schoonheten (1735-1779)
Deze gevelplaat bevindt zich boven de toegangsdeur en bevat de namen van personen welke een vooraanstaande rol hebben gespeeld bij de instandhouding van deze kerk.
Zie ook de beschrijving in GDW van Pathuis indexnr. 1942:
DIT KERKGEBOUW IS BEGONNEN VERNIEUWD TE WORDEN IN DEN JAARE 1778 DOOR DEN HOOGWELGEB. GESTR. HEER L. S. RENGERS, HEER VAN FARMSUM, SIDDEBUUREN EN ONDERHORIGE DORPEN, STAAT GENERAAL DER VEREENIGDE NEDERLANDEN, BEWINDHEBBER DER WESTINDISCHE COMPAGNIE TER KAMER STAD EN LANDE, CURATOR VAN 'S LANDS HOOGESCHOOL, MEESTERKNAAP VAN PROVINCIALE JAGTGERIGTE, UNICUS COLLATOR DEZER KERK, ENZ. ENZ. ENZ., EN NA DAT ZALIGE OVERLYDEN IN DEN VOLGENDE JAARE VOORTGEZET DOOR DE HOOGWELGEB. VROUWE DOUAR. A. E. RENGERS GEB. BENTINCK VAN SCHOONHEETEN, VROU IN DIEPENHEIM. OOK DEZE IN DATSELVE JAAR OVERLEDEN ZYNDE, VOLTOOID DOOR DE HOOGWELGEB. VROUWE MOEDER M. B. DOUAIRIÈRE RENGERS GEB. TIARDA VAN STARKENBORGH IN DEN JAARE 1780, TOEN KERKVOOGDEN WAREN H. WESTENDORP EN B. HINDRIKS.
Zesregelig latijns vers, vrijwel onherkenbaar, gesigneerd F.I.DE RHOER.
N.B. Margaretha Bouwina Tjarda van Starkenborgh, was de weduwe Egbert Rengers van Farmsum. Zie: GDW, nr. 1946. Dichter: Jacobus de Rhoer.
GDW, blz. 375, nr. [1942].


 
624569I-1 A - Jan Eppo Geertsema (1879-1943) Is herbegraven te Farmsum. 
624570I-1 M - Trijntje Heddema (1895-1922)  
624571I-2 A - Trijntje Keijer (1856-1925)  
624572I-2 B - Bouke Venhuis (1853-1937)  
624573I-2 C - Jan Hendrik Venhuis (1886-1957)  
624574I-2 G - Fokko Bouman (1934-1953) Is herbegraven te Zuidlaren op de Algemene Begraafplaats. 
624590I-2 H - Jan Bouman (1936-1936) Is herbegraven te Zuidlaren op de Algemene Begraafplaats.  
624591I-2 I - Fokko Bouman (1870-1944)  
624592I-2 K - Geertje Toxopeus (1875-1941) Is herbegraven te Zuidlaren op de Algemene Begraafplaats.  
624593I-2 L - Fokko Diewes Bouman (1927-1928) Is herbegraven te Zuidlaren op de Algemene Begraafplaats.  
624594I-2 M - Dieuwertje Dallinga (1902-1927)  
624595I-3 A - Geessien Toxopeus (1865-1953)  
624596I-3 B - Pieter Geertsema (1850-1929)  
624599I-3 C - E.S. Heddema (-1930)  
624601I-3 D - Zwaantje Toxopeus (1869-1961)  
624602I-3 E - Sikko Alje Medema (1903-1953)  
624604I-3 F - Abel Venhuis (1882-1941)  
624605I-3 I - Jan Botjo Westerhof (1947-1948)  
624606I-4 A - Wilhelmina Geertruida Jacoba Huisman (1882-1923)  
624608I-4 B - Johannes de Boer (1878-1954)  
624610I-4 M - Gerhardus Reinder Bouman (1889-1948)  
624612I-5 C - L.K. de Boer (-1937)  
624615I-6 A - Cornelius Wolf (1863-1919)  
624616I-6 B - Frouke Alkema (1863-1935)  
624617I-6 C - August Vonck (1876-1934)  
624634I-6 E - Simon Haiko de Groot (1872-1945)  
624635I-6 G - Geertruida Heede (1876-1959)  
624636I-6 H - Jan de Boer (1877-1955)  
 © Kineo 2005-2020
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ