Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Begraafplaats rond de NH Kerk
Adres:Kerkpad Eenrum

Zerkenlijst

vorige 1 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
33335601 - Engbert Jans Mulder (1725-1785) Zie ook de beschrijving in GDW van Pathuis indexnr. 1076:
ANNO 1785, DEN 2 FEBRUARI, IS DE EERSAME ENGBERT JANS MULDER, IN ZYN LEEVEN KOOPMAN EN MEDE DIAKON TOT EENRUM ZYNDE, OVERLEEDEN IN HET 59STE JAAR ZYNES OUDERDOMS EN LIGT ALHIER TER PLAATS BEGRAVEN.
Bijbeltekst: Openbaring 14:13.236
GDW, blz. 235 
33335702 - Janna (Lubbertus) Kranenberg (1786-1830) Grafschrift (Bron SOGK):
Ter Gedachtenis van JANNA KRANENBERG Geboren den 20 Augustus ... Overleden Den 28 Julij 1830. Echtgenoote van H. AIKES ... = onleesbaar  
33335903 - Anna Ebels (-1708)
- Peter Jacobs Zant (-1679)
Grafschrift (bovenste deel Bron SOGK):
ANNO 1679 DEN 30 MARTY IS GHE- STORVEN D.E. PETER JACOBS ZANT ADVOCAET VOOR D'HOGE JUSTITIE CAEMER VAN STADT EN LANDE EN REDGER VAN 'T GROTE GEREET- SCHAP MET ANNEXE CASPELEN
Onderste deel:
Zie ook de beschrijving in GDW van Pathuis indexnr. 1064.
ANNO 1708, DEN 9 OCTOBER, IS ANNA EBELS, WED. VAN PASTOR DALHOFF, IN DEN HEERE GERUST EN LEGHT ALHYR BEGRAVEN.
N.B. Zie: GDW, nr. 1060. Christianus Dalhof, predikant Westernieland.
Zie: NGP, blz. 50.
GDW, blz. 233. 
33336104 - Edze Jacobs (1724-1785) Grafschrift (bron SOGK):
GEDENKSTEEN van den Achtbaaren EDZE IACOBS in leven schepper van BAFLO en RASQUERT huisman op ERNSTHEEM en laatst in EENRUM overleeden op den 1sten maart 1785 in het 61ste jaar synes Ouder- doms en legt alhier begraven en zal mede opstaan ten laasten dage uit het Stof der aarden. - Door den dood van hier genomen Ben ik in dees plaats gekomen En verhuist na lichaams stand Tot dat eens des heeren hand Ziel en lichaam weer zal paren Och mogt hy my dan vergaren Met zyn volk in 't hemeld hof Om hem daar te syn tot lof  
33336205 - Frouwke Jeltes (1704-1788) Grafschrift (bron SOGK):
GEDENKSTEEN van de eerbare FROUWKE IELTES weduwe van wijlen den Achtbaren EDSO IACOBS in haar leeven woonag- tig op ERNSTHEEM en laast in EENRUM aldaar overleden den 30 december 1788 in het 84 -ste jaar haars ouderdoms en is alhier begraven en zal mede Op- staan uit het stof der aarden - Eens waar ik op de aarde groot eens moest ik smaken de bittre dood Eens moest ik dalen in het graf Eens moest ik van de waarelt af Eens zal ik voor den regter staan Eens zal het oordeel ook ontstaan Eens kryg ik ook van mynen God Voor Eeuwig heil of kwalyk lot.  
33336306 - Aleida Bolt (1743-1820) Grafschrift (Bron SOGK):
Hier rust het stoffelijk deel van ALEIDA BOLT geboren den 23 April 1743, gehuwd met IACOB ALBERTS in 1765, weduwe geworden in 1790, her= trouwd aan Bene ROELF Ekkens in 1800 overleden te Eenrum den 20 December 1820. - Gel[oofd] .. ... ... verdwenen, Zoo ...................................... 'k heb .................................. .............................................. Nu ............................geling, .............................................. ...............kwam de tijd........ ..................moest scheiden Om in dit sombre graf mijn Heiland te verbeiden Tot Hy by zyne komst mijn ziel uit gunst wille geven met 't ligchaam wer vereend een eeuwig Zalig leven. cursief = slecht leesbaar ... = onleesbaar  
33336407 - Aleida Jacobs (1774-1797) Grafschrift (Bron SOGK):
1797 den 26 December is overleeden ALEIDA IACOBS dogter van JACOB ALBERTS en ALEIDA BOLT in het 23ste jaar haares ouderdoms en is alhier ter plaats begraven. - Staa wandelaar en ziet en wilt dit lot aanschouwen Ik was gesint om met myn bruidegom te trouwen Maar God almagtig ziet heeft my dit tans belet Zond my naar 't sombre graf in 't plaats van 't bruiloftsbed  
33336508 - Albert Onno Hazekamp (1800-1831) Grafschrift (Bron SOGK):
Ter gedachtenis van ALBERT ONNO HAZEKAMP, op 't laatst landbouwer te Eendrum, op de ..... .... 1831 (of 1851) ..... .............................................. gedurende [negen] jaren ......... .............................................. JANTJE DAVIDS HUNINGA [er volgen zes onleesbare regels tekst] - [onleesbare tekst] ... = onleesbaar  
33336609 - (-) Hoort bij nr. 08. 
33336710 - Pieter Dercks van Wyrsum van Oldenhuis (-1712) Zie ook de beschrijving in GDW van Pathuis indexnr. 1067:
ANNO 1712, DEN 11 AUGUSTUS, IS DIE EERSAEME PIETER DERCKS WYRSUM VAN OLDENHUIS IN DEN HEERE GERUST ENDE LEYDT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN SALYGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
N.B. Zie: GDW, nr. 1066.
GDW, blz. 234 
33336911 - Gielie Jans (1730-1752) Zie ook de beschrijving in GDW van Pathuis indexnr. 1072:
1752, DEN 6 MAIUS, IS DE EERBARE GIELIE JANS, DE HUISVROUW VAN LUITIEN ULFERTS WYRSEMA VAN OLDENHUIS, OVERLEDEN EN IS OP DEN 16 DITO ALHYR BEGRAVEN EN IS GEWEEST INT 22 JAAR HARES OUDERDOMS, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUNI CHRISTUM.
Medaillon: Drie rozen, 2 en 1, om en om geplaatst met drie klaverbladen, 1 en 2.235
GDW, blz. 234 
33337012 - Derktje Jakobs Dijkveld (1834-1834)
- Derkje Meertens Ritsema (1800-1834)
Grafschrift (Bron SOGK):
Hier rust het stoffelyk deel van DERKJE MEERTENS RITSEMA vrouw van Jakob Dijkveld overleden op de plaats Bewsemaheem te Eenrum den 28 Nov. 1834 in den ouderdom van ruim 34 jaren na een echtvereniging van 11 jaren en 6 maanden mij nalatende 4 kinderen waarvan het jongste is overleden 3 Dec. 1834 en is met haar ten grave gedaalt. 
33337113 - Frouke Beenes (1741-1780) Zie ook de beschrijving in GDW van Pathuis indexnr. 1075:
1780, DEN 29 JANUARY, IS D.E. FROUKE BEENES OVERLEEDEN IN DEN OUDERDOM VAN 39 JAREN, EN 11 JAREN GELEEFT ALS HUISVROU VAN DE EERSAME ALBERT BALSTERS OP DE PLAATS BEERUM, LEGT ALHYR BEGRAVEN MET HAAR KRAAMKINTIE IN DE OUDERDOM VAN 9 DAGEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE.
Wapen: Een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart, aan de linkerzijde vergezeld van drie klaverbladen onder elkaar.
HYR RUST IK MET MYN KRAAMKINTIE TEER / ZY HEBBEN ONS BEID GESET HYR NEER / TOTDAT GODT ONS OPWEKKEN ZAL / DOOR ZYN ENGELS B.ASUINGESCHAL.
GDW, blz. 235 
33337214 - Anna Sophia Wiersema (1772-1808) Zie ook de beschrijving in GDW van Pathuis indexnr. 1085:
TER GEDACHTENIS VAN ANNA SOPHIA WIERSEMA, OVERLEDEN DEN 13 DECEMBER 1808 IN DEN OUDERDOM VAN 36 JAREN, DEUGZAME ECHTGENOOTE VAN PIETER HARMS HUNINGA. ZY WAS DE OUDSTE DOCHTER VAN DEN WELEERWAARDEN ALBERTUS WIERSEMA, IN LEVEN PREDIKANT TE WESTERNIELAND EN SAAXUMHUIZEN.
Wapen: In een nest een pelikaan met drie jongen.
GDW, blz. 237. 
33337315 - Frouke van Zalen (1781-1803) Zie ook de beschrijving in GDW van Pathuis indexnr. 1084:
HIER RUST DE VEEL BEMINDEN FROUKE VAN ZALEN, HUISVROUW VAN DE MED. DOCTER HINDRIK SCHILHORN ALHIER, DOGTER VAN DEN SCHOOLMEESTER H. VAN ZALEN EN JANTJEN HAVINGA, EHEL. TE USQUERT. GEBOREN DEN 14 NOVEMBER 1781, OVERLEEDFN DI'N 14 OCTOBER 1803.
GDW, blz. 237. 
33337416 - Siger Berents Gredema (1750-1814) Grafschrift (bron SOGK):
ANNO 18.... Den [7 den] Junij is .... Zijns ouderdoms Overleden SIGER BERENTS GR[edema] In leven landbouwer [alhier] Wiens stoffelijk deel alhier rust. Als op deszelfs slaap [wagtend] Tot den dan der algemene opstanding. tussen [ ] = slecht leesbaar ... = onleesbaar  
33337617 - Pieter Hindriks Doornbos (1779-1801) Grafschrift (Bron SOGK):
Anno 1779 den 16 Desember is gebooren tot BEDUM de Eer same PIETER HINDRIKS DOORNBOS en is den 7 Meert 1801 in den Heere gerust in den Ouderdom van 21 Jaaren en ruim 2 maanden en legt alhier begraaven verwagtende een salige opstandinge door IESUM CHRISTUM - Ik heb beleeft geen hooge jaaren maar dog de dood wou mij niet sparen of 'k sterk of 'k swak was, 't hielp niets aan Ik moest ook dog ten graave gaan Maar gij o God herstelt mij weer ten jongsten dag tot uwer eer Door Christus bloed voor mij bereid opdat ik leef in eeuwigheid.  
33337718 - Antie Wiersma (-1653) Grafschrift (Bron SOGK):
A 1653 DEN 9 AUGUSTI IS DE DOECHTSAEME VROUWE ANTIE WIERSMA DE HUISVROUWE VAN CLAES WILLEMS ENDE DOCHTER VAN GERBRANT WIERSMA IN DEN HEERE GERUSTET VERWACHTENDE EEN VROLICKE UPSTANDINGE TEN EWIGEN LEVENDT DOER CHRISTUM  
33338120 - Jan Julles Hatsema (1754-1835) Grafschrift (Bron SOGK):
FREERK JANS HATSEMA landbouwer onder Eendrum, liet dezen steen leggen ter gedachtenis aan zijnen dierbare vader Jan Julles Halsema welke woonachtig was op Eendrum en aldaar overleden den 22 December 1835 in den ouderdom van ruim 81 jaren en alhier begraven levende met onze Moeder 45 jaren in een gegoeden echt mogen leven, en tezamen 13 kinderen verwekten waarvan nog 6 in leven zijn. Wel = ke Moeder overleden is den 24 De= cember 1826 in den ouderdom van 60 jaren, en mede ter gedachtenis zijner dierbare jeugdige vrouw Tjaakje Rikkerts Klaver, overleden den 1 Julij 1829, in den ouderdom van 25 Jaren na een gelukkige echt = vereniging van ruim 1 jaar; welke dierbare panden hiernaast hunne rustplaats vonden. In de overlijdensakte staat dat Jan Julles Halsema op 27 december is overleden.  
33338221 - Grietje Lutjes Bouwman (1756-1822) Grafschrift (Bron SOGK):
1822 Den 17 Februarij is overleden GRIETJE LUTJES BOUWMAN in den ouderdom van 65 Jaren, echtgenoote van PIETER JAKOBS WIERSUM na een echtvereniging van 23 Jaren, 9 maanden en 17 dagen en ligt hier begraven. - Hoe nietig is onz' aards bestaan Wie kan den zekeren dood ontgaan! Van Bedelaar tot aan den Koning Valt 't menschdom steeds als blad'ren af Betracht dus wand'laar 't somb're graf Eens daalt ge ook in deez' duist'ren woning. 
33338322 - (-)  
33338523 - Maria Antonetta Harmanna Hintzen (1813-1835)
- Johannes Adolph Hintzen (1753-1818)
Grafschrift (Bron SOGK):
I.F.A. HINTZEN Med. & Chir. Pract. ten Eenrum en J.R. HINTZEN geboren Cones lieten deze steen leggen ter gedachtenis onser veel belovende oudste dochter MARIA ANTONETTA HARMANNA geboren op den Hoorn den 19 Maart 1813, en alhier overleden den 9 October 1835, welker stoffelijk overblijfsel alhier rust. - En mede ter gedachtenis wylen onze Vader, de WelEdel Zeer Geleerde Heer I.A. HINTZEN van den jare 1782 tot 1818, Medicus op den Hoorn, ten nutte zijner hulpbehoevende lijders en alhier den 15 September 1818 in het 65 ste Jaar zijns ouderdoms overleden welk ligchaam zijn rustplaats vondt.  
33338624 - (-) hoort bij 23 
33338825 - Cornelis Boeles (-1593) Zerk ligt tegen de kerkmuur.
Zie ook de beschrijving in GDW van Pathuis indexnr. 301:
ANNO 1593, DEN 4 APRILLI IN DEN BREKE VAN DEN DACH, IS S. CORNELIS BOLIS VAN ERAKUM IN DEN HEREN GERESTT.
Wapens: Rechts: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II drie klaverbladen. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 33.
N.B. Cornelis Boeles op Fratuma, Herathema of Eratema. Zie: OGS, blz. 181, 185.
GDW, blz. 102, nr. [301].

 
33338927 - Pieter Hee(Rn)ns (-1671) Zie ook de beschrijving in GDW van Pathuis indexnr. 1057.
zerk ligt in de toren achter de toegangsdeur
ANNO 1671, DEN 30 SEPTEMBER, IS DEN EERBAREN PIETER HEE[RE]NS SEER CHRISTELICKEN IN DEN HEEREN GERUST, VERWACHTENDIE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU.
Wapens: Rechts: Een grote lelie, vergezeld van vier klaverbladen, 2 en 2. Links: Een dwarsbalk, vergezeld van drie klaverbladen. Helmteken: een lelie.
GDW, blz. 232. 
33339128 - Tiddo van der Veen (1750-1797) Zie ook de beschrijving in GDW van Pathuis indexnr. 1080.
Zerk ligt in de toren achter de toegangsdeur, onder de trap.
ANNO 1797, DEN 21 APRIL, IS IN HET 46sTE JAAR ZYNES OUDERDOMS ZALIG IN DEN HEERE ONTSLAAPEN TIDDO VAN DER VEEN, IN LEEVEN PREDIKANT IN DE GEMEENTE TE EENRUM, WIENS STOFLYK DEEL ALHIER RUST ALS OP DESSELFS SLAAPSTEEDE TOT DEN DAG DER ALGEMEENE OPSTANDINGE.
GDW, blz. 236. 
33339229 - Pieter(s) Harms op Huiningae (-1712) Zie ook de beschrijving in GDW van Pathuis indexnr. 1065.
ANNO 1712, DEN 23 JUNIUS, IS DIE EERSAME HEERE PIETERS OP HUININGAE, SEER CHRISTELYCKEN IN DEN HEERE GERUST EN LEYDT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE MET ALLE WARE GELOVIGE CHRISTENEN EEN VROOLYCKE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEFRE AMEN.234
Wapens: Rechts: Een grote lelie, vergezeld van vier klaverbladen, 2 en 2. Links: Een dwarsbalk, vergezeld van drie klaverbladen. Helmteken: een lelie.
GDW, blz. 233.
Zerk ligt in de toren achter de toegangsdeur 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies