Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Zerken in de Dorpskerk
Adres:Kerkstraat 90 3176 PS Poortugaal

Zerkenlijst

vorige 1 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
491515zerk 01 in het koor - Trintgen Albrechtsd. (-1615) Hier leyt begraven Trintgen Albrechtsd. de hvysvrouw van mester Iacob Matisen Spoor starf den 19 october anno 1615.
Deze steen lag voor de restauratie van 1923 buiten de kerk.
Afmeting: 66 x 93
 
491516zerk 02 in het koor - Tuenis Tuenisse van Es (-1619) Hier leyt begraven Tuenis Tuenisse van Es sterf den 24 April 1619 .
Twee wapens onder een helm; uitgehakt, vermoedelijk drie vogels, qeplaatst 2-1, II (in ruit] een dubbelkoppige adelaar. Helmteken
een pelikaan, die zich in de borst pikt.
Afmeting: 72 x 178
 
491517zerk 03 in het koor - Maretien Claes Cooyers (-1652) Hier leyt begraven Maretien Claes Cooyers de huisvrou van Bastiaen Hendricksen Droogendyk was out 63 jarenen 38 weeken ende eenen dagh sy sterff op den 2 Februarij anno 1652.
Vermeld in Geslacht van Driel als dochter van Claes Jansz. Cooyen en Magdalena Ariensdr.; Ze trouwt in 1610 als jongedochter van Hoogvliet met bruidegom als weduwnaar van Aelken Jacobs, wonenende te Hoogvliet
Afmeting: 67 x 197
 
491518zerk 04 in het koor - Reiinout Seegerse Donteclock (-1626)
- Jacob Wouterz. (-1519)
Hier leyt begraven Reiinout Seegerse Donteclock predikant van Poortugael starf den 19en December Anno 1626.
Een merk
Ds. Donteclock is in 1619 beroepen van Hellevoetsluis.
In de kerk van Nieuwhelvoet ligt een grafsteen met het volgende opschrift:
Hier leit begraven Barbera Jansd. in hae … levende wesende de huisvrauwe van Reijnou. Segers Verham …
A = Dontecloc predicant in Nieuw Hellevoet is in den Heer gestorven op den 3en February Ao. 1616 out sijnde 25 jaren. (Ons Voorgeslacht 1955 bladz. 132).
A = betekent alias, d.w.z. ook genaamd.
Afmeting: 116 x 200
In hetzelfde graf:
In randschrift: Hier leyt begraven Heer Jacob Woutersz. capellaen van dese kerck starf AD. XVc ende XIX op die paesdach den XXIIII dach in April bid voer die ziel om Gods wille.
In het midden van dezelfde steen Een miskelk met hostie.
Jacob Woutersz. was benoemd als pastoor in 1501/2. In 1511 wordt hij genoemd in memorie 36 (Kerkelijk archief).
 
491519zerk 05 in het koor - Neeltgen Bastiaensz. van der Wael (-1657)
- Gerrit Sebastiaensz. van der Wael (-1657)
- Gerrit Bastiaensz. van der Wael (-1652)
Hier leydt begraven Gerrit Bastiaensz. van der Wael en is ghestorven op den 22en Meii 1652 oudt sijnde 43 jare ende hier leydt begraven Gerrit Sebastiaensz. van de Wael en is ghestorven op den 14 Junius 1657 oudt synde 6 jaren. Hier leydt begraven Neeltgen Bastiaensz. Van der Wael en is ghestorven op den 3en September 1657 oudt synde 21 jaren.
Twee wapens onder een helm:
I een hertekop, aanziend gesteld,
II drie ketelhaken.
Helmteken: een antieke vlucht.
Afmeting: 141 x 200
 
491520zerk 06 in het koor - Theodorus Schepman (-1790)
- Teunis Schepman (-1813)
- Jozijne van Heijninge (-1792)
Schepmanni sepulcrum.
Dr. Theodorus Schepman, dokter in Rotterdam, was eigenaar van het kasteel Valckesteijn.
Hij werd ll-10-1790 begraven, zijn weduwe Josijne van Heijninge 25-5-1792 en hun zoon Teunis in 1813, alles in de helft van de grafkelder voorheen van Jhr. Cornelis Alardus Oem.
Afmeting: 103 x 220
 
491521zerk 07 in het koor  - Doen Beiensz. (-)
- Driel (-)
Deksteen van de grafkelder: ‘’Dit is de begraafplaats van de nakomelingen van Doen Beiensz en van van Driel’’ 1774
Bij de restauratie van 1975 is de grafkelder geopend en zijn de restanten van de kisten en beenderen verwijderd. De koperen grafplaten zijn bewaard gebleven en hangen in de consistorie van de kerk.
Afmeting: 113 X 153, resp. 118 x 153
 
491523zerk 08 in het koor  - Pieter Tyken (-1784) Deksteen in twee delen van de grafkelder.
‘’En van Pieter Tyken 1784 VERGROOT’’
afmeting: 118 x 185, resp. 118 x 185
De grafkelder is vanuit de kerk afgesloten. Een dichtgemetselde toegang, afgedekt met een granieten steen ligt aan de Noordzijde van de kerk
 
491525zerk 11 v/h koorhek - Cornelis Pietersz Vermaet (-1649)
- Pieter Cornelisz. Vermaet (-1601)
Hier leijt begraven Mr. Pieter Cornelisz. Vermaet dickgraef van Albrantswaert sterf den 24en Maert anno 1601.
Hier leydt begraven Cornelis Pietersz. Vermaet in sijn leeven gheweest dyckgraef van de Albrantswaert sterf den 1gen April anno 1649 oudt weesende onttrent 75 jaaren
Een wapen. zoals gevoerd door Mr. Pieter Cornelisz. Vermaet is niet afgebeeld. Het kan worden omschreven als volgt:
Gedeeld: I in zwart een gouden dwarsbalk. II in goud drie (afqewende) zwarte adelaars. Helmteken een dubbele zwarte adelaar. dekkleden goud en zwart .
Zie gemeentearchief Schiedam. Losse charters No.184 en 185: Ons Voorgeslacht 1961, bladz. 27; De Ned. Leeuw 1962, kol. 40.
Vermeld in Gesl. als vader en zoon. Mr. Pieter was gehuwd met Maritge Cornelisdr., Cornelis trouwde 1e op 11-5-1603 met Janneke Pietersdr., jongedochter van Hoogvliet; 2e op 14-4-1605 met Arjaentgen Aerts van Driel.
Zij is begraven 10-10-1652 (Rekeningen van de kerk) Voor haar ouders, zie stenen 19 en 20.
Afmeting: 73 x 152
 
491526zerk 12 v/h koorhek - Wouter Wouterszoon (-1553) Hier leit begraven Wouter Wouterszoon cappellaen van deeser kercke was hij sterf anno MV cL III den listen doch van December bidt voer die ziel.
Een miskerk met hostie.
Afmeting: 72 x 143
 
491531zerk 13 v/h koorhek - Bastiaen Dirksz. van Driel (-1668)
- Heiindrick Dirkxz. van Driel (-1633)
Hier leijt begraven Heiindrick Dircxz. van Driel sterft den XIXen Augustus anno XVlc XXXIII out wesende LXXXI jaren VII maenden XXII dagen.
In Godt myn troost.
In randschrift: Hier leet begraven Bastiaen Dirksz. van Driel in zijn leven schout van Hoogvliet en hoogheemraedt van 't Gemeenelant van Poortugael stierf den 14en Maert ao. 1668 oudt synde 60 jaren.
Wapen uitgekapt; vermoedelijk een dubbelkoppige adelaar. Helmteken een uitkomende adelaarskop tussen een vlucht.
Voor haar ouders. zie zerken 19 en 20
Heijndrik en Bastiaan zijn zoons van Dirc Dirxsz. Van Driel en Adriana Bastiaansdr,. die getrouwd zijn op 20-5-1592. Zij als jonge dochter van Strijen. Heijndrick trouwde met Neeltje Leendertsdr. Welhoek.
Bastiaan Dirksz. Van Driel is gedoopt op 13-3-1607. Hij trouwt:
1e –10-1635 met Pleuntje Ariensdr., weduwe van Arij Koijer te Hoogvliet
2e: 2-7-1645 met Geetie Leendertsdr. Welhoek (zuster van Neeltje).
Afmeting: 97 x 200
 
491536zerk 14 v/h koorhek - Leygje Bastjaens Spruit (-1655) Hier leijdt begraven Leygje Bastjaens Spruit, de huysvrouw van Ian Staese van Gelder ende is ghestorven op den 31en Julius in het jaer ons Heeren 1655 oudt weesende 44 jaaren ende 7 maenden.
Twee wapens uitgehakt. Nog te onderscheiden is: I. ossekop met horens, aanziend gesteld; II vermoedelijk 3 ketelhaken.
Trouwt op 5-4-1637: Leygje B. S. als jongedochter van Poortugaal, Jan v. G. als jongeman van Rhoon. Hij was van beroep timmerman blijkens posten in de rekeningen van de kerk.
Afmeting: 72 x 200
 
491538zerk 15 v/h koorhek - Hoogewerf (-) Hoogewerf is in de Isty 1640 Mar. 15 February Sterft den Hoogewerf
Deze steen ( de rechterhelft) heeft oorspronkelijk in de trap naar het knekelhuis gelegen.
Afmeting: driehoekig restant: 55 x55
 
491539zerk 16 v/h koorhek - (-) Een merk met de letters V, M en B
Afmeting: 27 x 29
 
491540zerk 17 v/h koorhek - Mergje Burgerts (-1607) Mertge Burgerts sterf den 16 JUNI Ao. 1607
Deze steen lag voor de restauratie onder de houten vloer
Afmeting: 35 x 70
 
491541zerk 18 v/h koorhek - (-) Enige letters (DB), het jaartal 1621 en een merk, vergezeld van B en C
Afmeting: 35 x 70
 
491542zerk 19 v/h koorhek - Aert Henricxz. van Driel (-1596) Hier leit begraven Aert Henricxz. van Driel in sijn leven dyckgraf en schout van Poortegael onttrent 44 jaaren. Hij sterf den XII July Ao. 1596.
Twee wapens, verbonden door een 'liefdeskoord {gedeeltelijk uitgehakt) : I: dubbele adelaar, II (in ruit): een omgewende klimmende vos.
Zie ook zerk 20
Afmeting: 57 x 105
 
491543zerk 20 v/h koorhek - Geertke Ariens (-1598) Hier leyt begraven Geertke Ariens de huisvrou van Aert Henricks. Sij stierf den XXV December Ao.1598.
Twee wapens, verbonden door een liefdeskoord, I: dubbele adelaar, II (in ruit) een omgewende klimmende vos.
Zij is vermeld als dochter van Adriaeb Beyensz. (abusievelijke genoemd van Driel ) en als gehuwd met Aert Hendriksz. Van Driel.
Evenals op de zerken 19 en 35 is de vos is het juiste wapen van Doen Beyenszoon
Afmeting: 57 x 105
 
491580zerk 21 v/h koorhek - Willem Huige (-1508) Anno XVc ende VIII den Xllle dach in September starf meester Willem Huige pastor van. ….. en bit voor sijn siel.
In het midden een miskelk met hostie.
Hij was pastoor van Rhoon en verklaarde in zijn testament dat hii begeerde te worden begraven in zijn vaders graf voor het St . Anthonis altaar in de kerk van Poortugaal. Daarbij stichtte hij een mis in de kerk van Poortugaal en één in die van Rhoon, beide gevestigd op land, gelegen onder Poortugaal; de pastoor van Poortugaal kreeg zijn besten tabbert. (Register der memorielanden van Poortugaal, No.86) .Uit een en ander valt op te maken dat hij afkomstig was uit Poortugaal. Omdat de plaats van de steen voor de restauratie bekend is -bijna in het midden van het zuiderdwarspand -wordt daarmee tevens de plaats van het St. Anthonisaltaar bepaald: tegen de oostmuur van het zuiderdwarspand.
Afmeting: 57 x 106
 
491583zerk 22 v/h koorhek - Lambrecht Verstoup Jansz. (-1503) Hier leit begraven Lambrecht Verstoup Jansz. ende sterf int jaer ons Heeren MCCCCC ende III den thienden dach Martij. Bidt voer de ziele.
Een Jeruzalemsveer, vergezeld van heraldisch links twee wapens, rechs boven een wapen, allen uitgekapt. Onder het laatste een St.Catharinarad, waarvan de onderste velg is verdwenen, rustend op de punt van een dolk. Tussen de wapens een palmtak. Lambert Verstoup wordt in 1549 genoemd als schout van Albrandswaard (Archief Hoge Heerlijkheid Albrandswaard, Gem. Archief
Rotterdam). In de 16e eeuw werd het mode om een pelgrimstocht naar het Heilige tand te maken, vrijwillig of als boetedoening. Als teken, dat die tocht was volbracht, voerden de z.g. Jeruzalemridders in hun wapen o.a. een palmtak, een z.g. Jeruzalemsveer, en indien Constantinopel was bezocht, het gebroken St. Catharinarad.
(De H. Catharina werd eerst geradbraakt en daarna onthoofd).
J. C. Steenkamp, Ned. Arch. v. Gen. en Heraldiek 1946).
Afmeting: 79 x 113
 
491584zerk 23 v/h koorhek - Antoenis Jansz. Houwer (-1604) Hier leyt begrave Antoenis Jansz. Houwer ende hij sterf den 18en Juljus int jaer MVI c vier.
Wapen een visbun; helmteken de bun tussen een vlucht.
Afmeting: 79 x 113
 
491586zerk 24 v/h koorhek - (-) Alleen de letters M, E en C met een merk
Afmeting: 25 x 25
 
491587zerk 25 v/h koorhek - Machiel (-1542) Hier leijt begraven Machiel. Hij sterf 1542.
In het midden een vierpas met merk.
Afmeting: 43 x 80
 
491589zerk 26 v/h koorhek - Roes Claesen (-1604) Hier leydt begraven Roes Claesen in Poortugael is ghestorven den 12en Mey anno.
Een hooivork.
Het jaartal moet hebben gestaan op een bijbehorende steen, die nu verdwenen is.
Op de tekening, indertijd gemaakt door dhr . v. d. Poest Clement staat: 1604.
Afmeting: 57 x 27
 
491591zerk 27 v/h koorhek - Arien Claesz. Coyer (-1634) Hier leit begraven Arien Claesz. Coyer sterf den 2 Augusti 1634.
(Bijna geheel afgeschilferd). Hij is gedoopt 7-~-1591 als zoon van Claes Jansz. Coijer en Magdalena Adriaans en trouwt 12-6-1622 als i.m. met Pleuntje Ariens, j.d., beiden van Hoogvliet.
Afmeting: 58 x 38
 
491592zerk 28 v/h koorhek - Maereken Foye (-)
- Soete Foye (-1540)
Hier leet begraven Soete Foye van Delfthaeven ende Maereken haer dochter sterf anno XVc XL.
Een merk.
Leden van het geslacht Foije waren in het bezit van een taanhuis in Delfshaven.
Afmeting: 58 x 85
 
491593zerk 29 v/h koorhek - Coeman Geert Heyndr. (-) Hier leyt begrave Coeman Geert Heyndr, van Poortegaelle met sijn dochter
Een merk
Coeman Gerrit Heijndriksz. Komt voor in het kohier van de tiende penning in Poortugaal van het jaar 1542.
Deze zerk vertoond grote gelijkenis met no, 28, zowel wat betreft de afmetingen, het midden 16e-eeuwse lettertype en het opschrift.
Het lijkt dat Coeman Gerrit Heijndriksz de man was van Soete Foije.
Afmeting: 56 x 88
 
491594zerk 30 v/h koorhek - (-) Alleen de volgende letters:
ABCDEFGHI AABCDEF
Afmeting 35 x 35
 
491595zerk 31 in dwarsbeuk - Neeltien Jans (-1648)
- Basteijaan Pietersz. Spruit (-1627)
Hier leydt begraven Basteijaan Pietersz. Spruit ende hij is ghestorven op den 27en April int jaar ons Heeren 1627, oudt weesende 56 jooren. Hier leydt begraven Neeltien Jans de huisvrou van Basteyaen Pietersz. Spruit ende sij is ghestorven op den 6en November in het joer ons Heeren 1648, oudt wesende onttrent 66 jaaren.
Op het uitgehakte wapen zijn nog vaag te onderscheiden drie ketelhaken.
Bastiaan P. Spruit trouwt
Ie. 26-8-1599 met Maritge Jansd.
2e. 1-4-1604 met Liisbet Pleunen.
3e. eerste bod, 14-12-1603 met Neeltgen Jansd. Koomans.
Afmeting: 74 x 158
 
491597zerk 32 in dwarsbeuk - Jakob Leendertsz. van der Laan (-1681)
- Trintehe Basteiaense Droegendijck (-1669)
Hier leyt begraven Trintehe Basteiaense Droegendijck d'huysvrouw van Jacob Leendertse van der Laen dyckgraef van Lange ende Backersoort sterft den 23en Maert ao. 1669 oudt 47 jaer en 8 daegen.
Hier leit begraven Jakob Leendertsz. van der Laan in zijn leven geweest Dykgraaf van Lange- ende Bakkersoort is gestorven den 14 Maert in het jaer onzes Heeren 1681 Oud zijnde 64 jaren en 9 maanden.
Wapens uitgehakt
Voor de ouders van T. B. Droegendijck, zie steen 32. J. L. van der Laan, ook .wel genaamd Welhoek, is gedoopt 16-10-1616 als zoon van Leendert PietersWelhoek (begraven 20-4-1674} en Hilletie Huige, getrouwd 7-6-1615. Hij is vermeld in de Geslachtsboom van Doen Beijensz. van Driel, uitgave van het Algemeen Rijksarchief, zie ook Ons Voorgeslacht 1958, blz. 113
Afmeting: 70 x 200
 
491599zerk 33 in dwarsbeuk - Aegtje Pjeters (-1682)
- Jan Joosten Visscher (-1679)
Hier leyt begraven Jan Joosten Visscher sterff den XXIX Augustus anno XYlc LXXIX out wesende LXVIII jaren VI maanden en XXVII dagen en hier leydt begraven Aegtje Pjeters de huysvrouwe van Jan Joosten de Visscher sterff den IXen Mejj XVlc LXXXII out wesende LXXIIII jaren ende XI maenden (zie afbeelding 9) .
J. J. Visscher is zoon van Joost Ariens V. en Arjaentje Heijndrix, die in 1611 trouwen. Zelf trouwt hij als longeman. van Hoogvliet, Ie: 2-7-1632 met Trijntje Jans, 2e: 1635 met Aegie Pieters jongedochter van Poortugaal.
Afmeting: 104 x 205
 
491600zerk 34 in dwarsbeuk - Willem Heijndericksz. Hoogeworf (-1658) Hier leydt begraven Willem Heijndericksz. Hoogeworf in syn leven gheweest schout van Poortegael omtrent 44 jaaren ende is ghestorven op de 15en Mey int jaar ons Heere 1658 oudt synde 79 jaaren ende 4 maanden.
Twee wapens onder een 'helm: I drie ketelhaken,II (in ovaal) een dubbelkoppige adelaar.
Helmteken een vlucht, waartussen een ketelhaak.De kleuren van het wapen zijn vermoedeliik in goud drie rode ketelhaken, volgens een opgave in Ned. Patriciaat 1930, blz. 78; een bron wordt daarbij echter niet vermeld.
Beiden worden vermeld in Gesl. W. H. Hoogwerf trouwt 13-9-1605 als jongeman van Barendrecht met Neeltie Aarts van Driel, weduwe van Jan Doensz. Zie steen
14. Neeltie A. van Drie! is op 9-8-1653 begraven (Kerkelijk archief, rekeningen van begraven).
Voor haar ouders, zie de zerken19 en 20.
Afmeting: 115 x 200
 
491603zerk 35 in dwarsbeuk - Jan Doenz. (-1604)
- Maertgen Maertensdochter (-1601)
- Doen Willensz. (-1575)
In een randschrift: Hier leyt begraven Doen Willemsz. sterf op ten 21 Junijus anno 1575 ende Maertgen Maertens-dochter syn huysvrouwe sterf op ten 5 februarius anno 1601.
Op het midden van de steen: Hier leit begraven Jan Doenz., starf den 3en September 1604.
Gevleugelde kop met ring in de mond, door de ring een koord waaraan twee wapens: .
I een zittende vos met een vogel in zijn bek,
II (in ruit) een handboei of stijgbeugel. (Deze zerk is afgebeeld in "Ons Voorgeslacht"
1963, blz. 1071.
Doen Willemsz had. een zoon Jan Doensz. Beiden zijn in die bron onjuist vermeld met de geslachtsnaam van Driel, en onjuist met het wapen de dubbele adelaar. Het wapen met de vos is het juiste en komt in meerdere bronnen voor.Jan Doensz. doet huwelijksaangifte op 7-9-1597 met Neeltie Aartsd. van Driel:.zij, is dochter van Aart Hendriksz. van Driel en Geertruid Adraans,
zie stenen 19 en 20.
Afmeting: 90 x 183
 
491605zerk 36 in dwarsbeuk - Cornelis Cornelisz. (-1527) Hier leet begraven Heer Cornelis Cornelisz. die sterf int jaer ons Heeren XV c ende XXVII de tweetedach in Julius. Bidt voer die ziele.
In het midden een miskelk met hostie, op de hoeken de vier Evangelietekens: leeuw, mens, os, en adelaar (Openbaring 4 : 7).
In 1525/6 was hij verbonden aan het altaar van het H. Kruis en de H. Johannes.
Afmeting: 106 x 198
 
491606zerk 37 in dwarsbeuk - Magdalena Claes van Driel (-1626)
- Niclaes Bastiaensz. Spruit (-1612)
- Haesken Claesdr. (-1611)
Hier leyt begraven den E. Niclaes Bastiaensz. Spruit in syne leeven schout tot Poertegael sterf den 21 en September ao. 1612 ende Magdalena Claes van Driel zijn huysvrou sterff den 10en September ao. 1626 ende Haesken Claesdr. sterf den 30 November 1611.
Twee wapens onder een helm: het eerste gedeeld, I. op een geruit veld een dwarsbalk, II. een gebladerde boom op grond;
het tweede (in ruit) een dubbele adelaar. Helmteken een vlucht.
Klaes B. Spruit doet huwelijksaangifte 16 – 4 - 1602 met C. van Driel, jongedochter van Mijnsherenland. Zij huwt voor de tweede keer op 27-9-1613 met Herman Leendertse Roobol, weduwnaar, geboren te Rhoon.
Afmeting: 144 x 260
 
491608zerk 38 in dwarsbeuk - Willem Jansen de Raet (-1632)
- Grietien Jacobs van Alffen (-1652)
- Aegiie Willems de Raad (-1709)
Hier leyt begraven Willem Jansen de Raet out 48 jaren sterff den 8 November ano. 1632 ende syn huisvrou Grietien Jacobs van Alffen out 65 jaren sterff den 19 October ano. 1652. Ende hier leit begrave Aegiie Willems de Raad oudt 81 vare eene maent 6 dage sterft den 20 February 1709.
Twee wapens onder een helm,
I Een St.Andrieskruis, vergezeld van 4 vogels met poten,
II In ovaal een zespuntige ster.
Helmteken
Een vlucht.
De kleuren zijn: in goud een verkort schuinkruis van rood, vergezeld van 4 merels van zwart, rood gebekt en gepoot. Bron: "De Navorscher 1879 blz. 220.. Alg. Ned. Fom. blad 1887 blz. 180, Wapenboek der stad Haarlem".
W .J. de Raadt vermeld in Gesl., is zoon van Jan Pietersz. de Raadt, overl. Rhoon 24-1-1624 en van Neeltie Willems, overl. Rhoon 7. 1645, oud 85 jaar.
Grietje J. v. Alffen is vermoedelijk afkomstig van Abtswoude bij Delft. Zij bezat land aldaar. (Verzameling Noorthey no.13 A.R.A.). Aagje is een dochter van eerstgenoemd echtpaar.
Afmeting: 85 x 200
 
491611zerk 39 in dwarsbeuk - Klaes Bastiaensz. Spruit (-1657)
- Pieter Bastiaensz. Spruit (-1655)
Hier leydt begraven Pieter Bastiaensz. Spruit ende is ghestorven op den 23en Januarius int het jaer ons Heeren 1655 oudt weesende 53 jaaren ende 3 maende.
Noch leit hier begraven Klaes Bastiaensz. Spruit ende is gestorven op den 17en Meij in het jaer ons Heeren 1657 oud wesende ontirent 37 jaaren.
Wapen: drie ketelhaken
Pieter is gedoopt 4 -7 -1602, zoon van Bastiaan Pietersz. Spruit en vermoedeliik Lijs Pleunen; Klaas is zijn halfbroeder en gedoopt
6 -6 -1621, zoon van Neeltie Jansz. Zie zerk 31.
Afmeting: 73 x 200
 
491613zerk 40 in dwarsbeuk - (-) Het opschrift is onleesbaar maar vertoond overeenkomst met zerk 25
Afmeting: 80 x 40
 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies