Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginZerken in de Dorpskerk Oud Beijerland

Zerken in de Dorpskerk, Kerkstraat 57, 3262 PG Oud-Beijerland

Begraafplaats:
Zerken in de Dorpskerk
Adres:
Kerkstraat 57
 
3262 PG Oud-Beijerland
Gemeente:
Hoeksche Waard
Provincie:
Zuid-Holland
Coördinaten:
51,824402 4,411103
Oppervlakte (plm.):
3.500 m²
Status:
Volledig (alle graven en personen ingevoerd)
Aantal graven:
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
Visser (3x), Hopsomer (2x), Robbe (2x), Slijckboer (2x), de Laet (2x), van Roijen (2x), van Royen (2x), Groosendr. (1x), Goudswaart (1x), Goose (1x)

Algemene Informatie

De geschiedenis van de Nederlands Hervormde Dorpskerk (thans PKN) in OUD-BEIJERLAND begint al in de 16e eeuw. De Dorpskerk dateert uit 1567. Tussen de jaren 1538 en 1567 werd er een Rooms Katholieke kapel gebouwd die gewijd werd aan de Heilige Antonius van Padua.

De kerk bleef echter niet lang in Katholieke handen. Zo'n tien jaar later op 17 april 1577 werd de kapel overgedragen aan de Protestanten.TOREN
In 1604 kreeg het dorp Beijerland de kerktoren als geschenk van Sabina van Egmont, de dochter van de stichter van het dorp Beijerland, Graaf Lamoraal van Egmont en Sabina van Beieren.
Gravin Sabine overleed in 1614 in Delft en ligt begraven in het gravinnenhuisje in de kerk.
Hier bevinden zich ook nog twee diaconiekisten uit 1679 en 1680. Iedere kist heeft drie sloten.
Drie verschillende personen moesten meewerken om deze kisten met geld en archiefstukken te openen.
Boven de ingang van de toren is nu nog een steen met het familiewapen van gravin Sabine te bewonderen. De toren stond na de bouw echter nog steeds los van de kerk.
Pas een paar jaar later werd de kerk vergroot zodat toren en kerk één geheel werden.
Tweemaal werd de toren door de bliksem getroffen, de eerste keer in 1750 (de toren is toen herbouwd en vanaf de die tijd eigendom van de gemeente) de tweede keer op 8 maart 1939.
De kerktoren is een gotiserende vorm met slanke naaldspits.


Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven op trekbalken, vergroot aan de oostzijde in 1925.
Eén gebrandschilderd raam stelt Lamoraal van Egmont voor in biddende houding samen met zijn vrouw Sabina.
Een ander gebrandschilderd raam werd door de gemeente Haarlem geschonken en stelt de verovering van Damiate met het stukzeilen van de ketting door de Haarlemmers in 1219 voor.
Een onbekende schonk in 1945 het gebrandschilderde vredesraam.
De kerkvoogdij plaatste toen het gebrandschilderd raam wat de verdrukking en verlossing uitbeeld en de kerkenraad schonk het raam van Job.GRAFZERKEN
Ter gelegenheid van herstellings- en verbeteringswerkzaamheden, aangevangen in augustus
1966, aan de dorpskerk van Oud-Beijerland, is het mogelijk geweest van een aantal grafzerken de opschriften op te tekenen.
De zerken, die tot dan toe door een houten vloer aan het gezicht werden onttrokken, werden
zichtbaar, doordat een gedeelte van de vloer moest worden vernieuwd.
Al in 1926, bij de laatste uitbreiding van de kerk, zijn van een aantal zerken de opschriften opgenomen. (Nederl. Leeuw, maart 1926).

Van de helft van het totaal aantal zerken zijn nu, naar schatting, de opschriften bekend.
Alle zerken zijn thans weer door een houten vloer aan het gezicht onttrokken.
Een aantal van de blootgekomen zerken zijn opgenomen en elders in de kerk onder de vloer geplaatst.
Ten gevolge van vroegere verbouwingen zijn enkele zerken sterk beschadigd.
Van een aantal zerken kon het opschrift ten gevolge van slijtage niet meer worden ontcijferd.
Op enkele uitzonderingen na is van alle zerken de afbeelding op het wapenschild uitgehakt.
Dat dit gebeurd is, is bewezen uit de kerkrekeningen. De kerkrekening van 1795, toen Pieter van Doornen en Leendert Arians Verhagen kerkmeesters waren, vermeldt, dat aan Michiel Tempelaar, metselaar, is betaald f 40.2.8, voor het afnemen van rouwborden, het uithakken der zerken, zand, tras en arbeidsloon.
Aan R. Arrenberg en Zoon te Rotterdam, courantier, werd 7 gulden, 6 stuivers betaald wegens twee maal adverteren in de Leidse en Rotterdamse courant, met het afnemen der borden.
In 1796 brachten de rouwborden met een Iepenboom van het kerkhof, f 26.2.6 op.
Het nog in de kerk aanwezige rouwbord van Jacoba Catharina van Schoonhoven, is destijds bewaard gebleven, omdat deze ambachtsvrouwe in 1794 was overleden en het bord eerst in 1796 in de kerk werd geplaatst.


GRAVINNEHUISJE
Lamoraal van Egmont, geboren in 1522 te Hamalde, een dorp in Henegouwen, was zonder twijfel één van de grootste mannen van zijn tijd. In zijn jeugd was hij page van Keizer Karel V. Hij diende in het leger van de Keizer en trouwde in 1545 met Sabina van Beieren. Hij is de bekende graaf die, samen met de graaf Horn, op 5 juni 1568 op de Grote Markt te Brussel, op last van Alva werd onthoofd. De gemalin van Egmont had, nadat zijn goederen verbeurd verklaard waren, met haar elf nog jonge kinderen toevlucht in een klooster gezocht. Na de Pacificatie van Gent in 1578 werden de goederen weer aan de familie teruggegeven.
In 1593 de bezittingen en de Heerlijkheidsrechten in handen van Sabina, de achtste van de elf kinderen van de Graaf van Egmont en Sabina van Beieren.
Op 14 maart 1595 (of 1596, het jaar is niet geheel zeker) huwde zij, als Sabina van Gaveren, gravin van Egmont, in Delft met de graaf: George Everhardt van Solms.
Zij overleed in 1614 te Delft, 52 jaar oud. Haar stoffelijk overschot werd in een grafkelder in een uitbouw van de kerk, het Gravinnehuisje, bijgezet.

De ondiepe kelder in het nieuwe (1925) Gravinnehuisje, waar de loden kist thans in geplaatst is, wordt door een zeer zware steen gedekt met het wapen van een latere Ambachtsheer, Jan de Cerff. Op het bord naast het graf van Sabina leest men het volgende tijdvers:
SabIIn Van EgMont WIIs, ooCk troV prInCes In ‘t LeVen StIerf IVnI tWIntICh een, ‘t LIICk rVst aLhIer beneVen.

Als men de Romeinse cijfers I i s 1, V is 5, W is 10, L is 50, C = 100 en M is 1000, samentelt, dan krijgt men in de eerste regel 1281, in de volgende 333. Samen 1614, haar sterfjaar. Onder het tijdvers staat: “Saligh sijn de dooden, die in den Heere sterven”. (Openb. 14:13).


bronnen:
-Grafzerken in de Ned. Hervormde Kerk van Oud-Beijerland door P. Doolaard, eerder gepubliceerd in "Ons Voorgeslacht", jrg. 23 (1968)
-Wikipedia
-http://www.hervormdoudbeijerland.nl/
-website historische vereniging Oud-Beijerland.

begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact