Online Begraafplaatsen 3.0
Personenlijst

Begraafplaats

Naam:Begraafplaats Lemmer +R.K.begraafplaats
Adres:Straatweg 33 8531PZ Lemmer

Persoonslijst

? - ? - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Z

naamgeborenoverledenlftde.v.opmerkingidnraand
A.K. Raadsveld28-03-1878 02-03-1939 60 Beurze  1234540 L.rij 002 nr-052 
Aaltje Raadsveld08-09-1879 10-02-1955 75 Wouda d.v.Klaas Raadsveld en Ynke Bijlsma 1225686 R.rij 006 nr-130 
Grietje Raadsveld09-12-1875 28-06-1945 69  Geb.te Lemmer Overl.te Assen 1211270 R.rij 001 nr-017 
Jan Raadsveld17-06-1840 09-06-1919 78 Knoop  1143673 Graftuin R-111 
Pietertje Harmen Raadsveld17-06-1881 01-03-1909 27   1143861 Graftuin R-127 
Rabbinga28-02-1949 28-02-1949   1242782 L.rij 010 nr-212 
Lammi Rita Rabbinga02-07-1951 07-09-1951   1242782 L.rij 010 nr-212 
Ottie Johanna de Ree12-06-1912 02-01-1989 76 Berg  1268647 RK. nr-161 
Gelfke Reekers18-12-1858 12-01-1956 97 Jong  1268184 RK. nr-094 
Thecla Reekers05-01-1905 10-03-2007 102 Wiersma  1268345 RK. nr-124 
Albertje Regeling14-04-1904 03-04-1977 72 Vries  1265315 LB.rij 004 nr-060 
Albertje Regeling06-10-1868 11-02-1933 64  wed.van Hotze de Vries 1131304 Graftuin R-047 
Antje Regeling20-02-1873 04-02-1960 86 Boer  1241778 L.rij 006 nr-131 
Fokje Regeling11-02-1875 31-07-1944 69   1265326 LB.rij 004 nr-070 
Sietske Regeling09-01-1884 24-10-1963 79 Balsma  1252945 RB.rij 003 nr-040 
Catharina L. Reijenga08-09-1920 05-08-1950 29  Onze lieve dochter,zuster en verloofde 1225598 R.rij 005 nr-121 
Cornelia Johanna Reijenga05-06-1957 21-08-1958  "Zij juicht boven met de grote kinderschaar"  1231101 R.rij 011 nr-223 
Hendrikje Reijenga27-06-1851 18-01-1937 85 Scheepstra "Mijn genade is U genoeg" 1232939 L.rij 001 nr-014 
Jansje Reijenga01-03-1871 26-01-1941 69 Vries Ta in oantinken oan úsljeave frou en mem 1240027 L.rij 005 nr-099 
Pieter Reijenga   Ekkers  1131876 Graftuin R-075 
A. Reijnga   Engelmoer  1252369 RB.rij 001 nr-012 
Maaike Reijnga21-08-1889 07-01-1957 67  Fam.S.Oppedijk 1235281 L.rij 003 nr-066 
Ate Reinstra10-03-1909 07-07-1961 52 Groot Geb.te Workum Overl.te Sneek 1252943 RB.rij 003 nr-038 
Antje Trijntje Reitsma22-10-1921 03-05-2013 91 Boer Geb.te Amsterdam Overl.te Lemmer 1264010 RB.rij 009 nr-177 
A.S. Renshaw 14-05-1943   535117 Sergeant Pilot Air Force 1181279 Oorlogsmonument-022 
Antje Riemersma    echtg.van Dirk Faber 1142679 Graftuin L-176 
Elizabeth Riemersma15-10-1847 24-03-1919 71  wed.van P.Goehoorn 1143932 Graftuin R-150 
Trijntje Rienkema03-09-1872 25-08-1941 68 Coehoorn  1239642 L.rij 004 nr-080 
Aant Rienksma16-01-1870 22-02-1954 84 Coehoorn  1218764 R.rij 004 nr-092 
Grietje Rienksma21-09-1894 24-09-1979 85 Rottiné d.v. Aant Rienksma en Jaantje Koehoorn 1233075 L.rij 002 nr-041 
Jaantje Rienksma20-09-1871 26-02-1948 76 RIENKSMA  1218764 R.rij 004 nr-092 
Lummigje Rienksma01-12-1896 03-07-1978 81 Rottiné Hijr rest űs leave alden 1229622 R.rij 009 nr-195 
Rienk Rienksma14-06-1905 14-12-1975 70 Vries  1218764 R.rij 004 nr-092 
Sijke Rientsma25-03-1851 28-07-1936 85  wed.van W.A.Brandenburg 1135290 Graftuin L-015 
Wilhelmina Maria Riethof 17-05-1948  Verbeek Feddie, Lies en Will 1218733 R.rij 004 nr-089 
Elly Rietveld27-08-1924 18-12-2013 89 Faber  1264158 LB.rij 001 nr-012a 
de Rijk19-02-1951 19-02-1951  z.v.G.de Rijk-van den Berg 1268492 RK.Kindergraf nr-003 
Anne Rijpkema31-01-1883 18-03-1962 79 Eengwerda  1267968 RK. nr-058 
IJbeltje P. Rijpkema26-11-1847 31-05-1933 85 Dijkman Geb.te Akmarijp Overl.te Lemmer 1142688 Graftuin L-184 
Johanna Rijpkema20-11-1919 31-01-2006 86 Deen "De Heer is mijn Herder" 1268618 RK. nr-145 
Grietje Rijpma16-11-1916 19-07-2006 89  Onze lieve mem en beppe 1267879 RK. nr-031 
Nieske Ringnolda29-10-1851 30-06-1939 87 Bijl  1132631 Graftuin R-072 
Albertha Tryntje Rinsma08-05-1911 25-03-2002 90 TJALLEMA  1220906 R.rij 005 nr-115a 
Foeke Rinsma23-03-1878 22-11-1958 80 Witteveen  1220903 R.rij 005 nr-115 
Anne Rippen03-04-1872 01-02-1959 86 Marle Geb.te Lemmer Overl.te Sneek 1135286 Graftuin L-012 
Bouwe Rippen19-01-1882 10-03-1957 75 Brandsma  1263963 RB.rij 008 nr-153 
Froukje Rippen24-02-1896 28-01-1965 68  Fam. J.van der Meer 1215437 R.rij 003 nr-078 
Grietje Rippen01-11-1924 14-06-1927  Fam. Rippen-Schoors 1132665 Graftuin R-085 
Hielkje Rippen15-01-1885 24-09-1968 83 Coehoorn Hwat wy iekearleaf ha,bliuwt us altyd by 1262750 RB.rij 005 nr-074 
Ieke Rippen18-04-1887 17-05-1957 70 Smit  1264648 LB.rij 003 nr-049 
Ieke Rippen05-08-1845 25-01-1907 61 Schram  1232967 L.rij 001 nr-026 
Johannes Rippen06-04-1916 20-02-1969 52 Kluin  1264019 RB.rij 009 nr-181 
Jurjen Laurens Rippen21-07-1859 03-01-1935 75 Mulder  1132670 Graftuin R-087 
Lubertus Rippen08-12-1902 03-04-1932 29  z.v. J.L.Rippen en G.Rippen-Mulder 1132667 Graftuin R-086 
Pieter T. Rippen13-11-1833 13-05-1922 88 Rook  1135224 Graftuin R-095 
Harmina Ritsema05-05-1850 01-07-1944 94 Waterborg Geb.te Appingedam Overl.te Grootegast 1143906 Graftuin R-137 
Bouwe Ritsma26-06-1866 28-11-1938 72 Veltman Geb.te Sloten Overl.te Sneek 1234551 L.rij 002 nr-058 
C.L. Robinson 16-12-1943   412270 Flight Sergeant Air Force /26 years old 1180798 Oorlogsmonument-007 
Anna Rodelijk     1243212 L.rij 011 nr-233 
Bauke Rodenburg18-06-1956 18-03-1984 27  Ali 1268324 RK. nr-111 
Antje Roelevink10-08-1894 03-07-1976 81 Bakker  1263924 RB.rij 007 nr-129 
Wieb Roelevink07-09-1897 05-01-1984 86 Semplonius  1263994 RB.rij 008 nr-166 
H.J.P. Roesink07-06-1845 14-12-1929 84  Geb.te Deventer Overl.te Lemmer 1143862 Graftuin R-128 
Jannetje Roesink18-01-1879 09-03-1954 75 Visscher  1228171 R.rij 008 nr-184 
Louise Gerdina Roesink27-08-1881 23-11-1923 42  Geb. en Overl.te Lemmer 1143863 Graftuin R-129 
Petrus Casparus Römer 21-04-1863  Sleeswijk ouderdom van 40 jaren,2 maanden en 2 dagen  1135297 Graftuin L-023 
Wijtske Romkema22-08-1884 17-03-1933 48 Poepjes Geb.te Joure Overl.te Harich 1144021 Graftuin R-152 
Hotske Rondhout25-12-1877 19-12-1956 78  w.v. Jacob Bijlsma 1264647 LB.rij 003 nr-048 
E.G. Ronson 03-06-1942   1325076 Sergeant Wireless Operator Air Force 1181517 Oorlogsmonument-030 
Johannes Hermanus Roode24-09-1938 19-09-2002 63  "Plotseling ging je van ons heen" 1268348 RK. nr-126 
Wim de Rooij21-09-1940 01-03-2007 66  "Ga maar en laat los" 1267894 RK. nr-039 
Jacobus de Rook1885 1915 30   1135841 Graftuin L-055 
Janke de Rook18-06-1853 29-11-1925 72 Pen  1135172 Graftuin R-094 
Klaas Jurjens de Rook1848 1925 77   1135841 Graftuin L-055 
Laurens Klaas de Rook01-03-1884 13-05-1952 68  Nwat we ivich leap ha,bliuwt űs ivich bij 1226191 R.rij 007 nr-148 
Lutsche J. de Rook09-10-1835 02-10-1913 77 Rippen Geb.en Overl.te Lemmer 1135224 Graftuin R-095 
Poppe de Rook03-10-1845 25-01-1913 67 Gulik  1137482 Graftuin L-112 
Poppe de Rook10-12-1921 1923  Fam.L.de Rook-de Vries 1137487 Graftuin L-112a 
Trijntje de Rook02-08-1916 26-10-2004 88  Geb.te Lemmer Overl.te Sneek/ e.v.Joh.de Boer 1241360 L.rij 005 nr-119 
Aant Roorda09-06-1965 31-10-2010 45  "Onze rots in de branding" 1267933 RK. nr-048 
Roos06-11-1947 06-11-1947  Fam.C.de Roos en W.de Roos-de Jong 1242775 L.rij 010 nr-209 
Aaltje de Roos25-10-1865 06-11-1940 75 Verbeek  1239930 L.rij 004 nr-093 
Cornelis de Roos22-03-1905 31-01-1946 40 Somer in leven Gem.Ont.te Koudum 1214358 R.rij 002 nr-048 
Cornelis de Roos18-06-1920 02-11-1959 39 Jong  1265651 LB.rij 005 nr-104 
Douwe de Roos30-09-1879 08-10-1952 73 Faber  1252368 RB.rij 001 nr-011 
Evert de Roos22-10-1882 03-06-1957 74   1264652 LB.rij 004 nr-052 
Evert de Roos22-11-1912 17-04-1933 20  Geb. te Heeg Overl.te Lemmer 1092204 Graftuin R-007 
Th. de Roos30-03-1869 12-06-1941 72 Lasker Geb.en Overl.te Lemmer 1131877 Graftuin R-067 
Nieske Roskam12-12-1946 11-05-1987 40 Thijsseling  1268308 RK. nr-103 
Sjutje Roskam19-06-1874 26-05-1934 59  echtg.van Lolle Deinum 1143668 Graftuin R-102 
Hinderkien Rotmans08-05-1877 19-02-1942 64 Beuker d.v. Jan Rotmans en Trijntje Steenhuis 1240684 L.rij 005 nr-115 
Grietje Rottinč09-10-1870 24-09-1946 75 Haagsma Fam.J.Nieuwenhuis-Haagsma 1213181 R.rij 002 nr-037 
Maaike Rottinč19-12-1893 14-10-1971 77 Kuipers  1263746 RB.rij 006 nr-100 
Sipkje Rottinč22-08-1885 22-04-1966 80 Vries  1263909 RB.rij 007 nr-115 
Anna Rottiné18-06-1926 10-10-1957 31 Seldenthuis  1265318 LB.rij 004 nr-063 
Antje Rottiné20-02-1902 06-05-1946 44  Hendrik Vlig,Marten,Trijntje en Albertje 1214333 R.rij 002 nr-039 
Jan Rottiné19-12-1891 26-04-1969 77 Rienksma z.v.Jan Rottiné en Rinske Spiekholt 1233075 L.rij 002 nr-041 
Jan Scheltesz. Rottiné23-10-1862 21-05-1900 37 Spiekholt z.v.Schelte Rottiné en Sipkjen Stuurman 1233080 L.rij 002 nr-045 
Margje Rottiné31-03-1925 03-01-1966 40  ús leave suster 1229622 R.rij 009 nr-195 
Margje Rottiné12-10-1893 07-09-1987 93 Stienstra  1241941 L.rij 006 nr-148 
Marten Rottiné15-12-1883 14-02-1945 61  wedn.van D.Wagenmakers 1242750 L.rij 009 nr-198 
Marten Rottiné27-07-1855 16-03-1948 92 Vries  1142867 Graftuin L-218 
P. Rottiné12-06-1880 09-12-1951 71 Vledder  1226177 R.rij 006 nr-145 
Schelte Rottiné20-08-1891 12-09-1954 63 Rienksma  1229622 R.rij 009 nr-195 
Schelte Jansz. Rottiné03-03-1897 23-04-1919 22  z.v. Jan Rottiné en Rinske Spiekholt 1233080 L.rij 002 nr-045 
Froukje Grietje Roukema20-12-1886 21-06-1954 67   1228175 R.rij 008 nr-188 
Grietje Douwes Roukema14-11-1814 11-02-1909 94  echtg.van Jan H.de Vries 1142563 Graftuin L-154 
Jantje Roukema14-02-1878 19-12-1963 85   1228175 R.rij 008 nr-188 
Tjibbele Roukema24-08-1850 04-03-1927 76 Zeilstra  1131704 Graftuin R-064 
Trientje Roukema29-07-1870 23-04-1933 62 Oosten  1143257 Graftuin R-113 
Froukje Ruiter28-02-1900 22-01-1996 95 Wal "Ik heb U bij de naam geroepen,gij zijt Mijn"  1242298 L.rij 007 nr-161 
 © Kineo 2005-2020
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact