Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Lijst met graven

Begraafplaats

Naam:Joodse Begraafplaats Beth Chaim huis v/d levenden
Adres:Veldkamp Harderwijk

Zerkenlijst

vorige 1 2 volgende 


IdAand.PersonenOmschrijving
710046A001 - Jetha Hammelburg (1865-1933) PT/een ingetogen en geziene vrouw/zij is mevrouw JETLA dochter van JEHOEDA(Juda)en de naam van haar moeder is SARA BILA. 
718496A002 - Salomon Koopman (1863-1922) PT/een oprecht geschapen man (Job.1:1)SALOMO de zoon van JOZEF/KOOPMAN hij stierf in de nacht van de heilige sabbath. 
718502A003 - Aline Berthe Grunsweig (1914-1916)  
710049A004 - Esther van Mentz (1830-1904)
- David Wolf Bromet (1842-1904)
De geliefde en de lieflijken in hun leven en in hun dood zijn niet gescheiden (2 Sam.1:23)PN/de heer BENJAMIN/zoon van de heer Jehoeda de priester/en de naam van zijn moeder is JIBLA. PN/mevrouw ESTHER/dochter van de heer Simcha en de naam van haar moeder was HANNAH 
718505A005 - Elisabeth Beem (1845-1901) PN/een rechtvaardige vrouw mevr.Bliem dochter van de heer Naphtali/en de naam van haar moeder is Tserle 
718516A006 - Mozes Cohen (1826-1873) PN/Mosje de zoon van rabbi JUDA COHEN die met goede naam leefde in de plaats van zijn inwoning, hij stierf aan de vooravond van de heilige sabbath 
718517A007 - Levy Cohen (1859-1878) Klein en groot is daar gelijk en de slaaf is vrij van zijn heer Yitschak Yoeda zoon van Moshe Cohen, moeder Esther Brandes  
718519A008 - Betje Hammelburg (1842-1891) PN/Een deugdzame vrouw, de glorie van haar man/mevrouw Beile dochter van de heer MOZES/en de naam van haar moeder was Teije/de vrouw van de heer ABRAHAM HÄRTZ/Zij ging naar haar eeuwigheid. 
718532A009 - Abraham Levie Härtz (1839-1887) Abraham keerde terug naar zijn plaats (Gen.18:33) PN/een goed en oprecht godvrezend man 
718534A010 - Ephraïm Samson (1882-1884) PN/het kind EPRHAÏM zoon van / de heer Elchanan SAMSON / hij stierf 21 Elul/644(1884) en de naam van zijn moeder was Hanna/TNTsBH 
718537A011 - Theodor de Jongh (1876-1880) PN/een geliefd kind TOVIA/zoon van Meijer de JONGH/en de naam van zijn moeder was HINDELE/hij ging naar zijn eeuwigheid. 
718542A012 - Martha Brandes (1816-1875) PT/de achtenswaardige vrouw mevrouw Merele/de dochter van de geleerdengenoot ISAAK LEVI, echtgenoot van de heer/Tsadok, zoon van de heer JEHOEDA HA-COHEN zij ging/naar haar eeuwigheid. 
710045A013 - Benjamin Härtz (1903-1975) PN/de heer BENJAMIN de zoon van de heer Tsevi/en de naam van zijn moeder was Jetie. 
710044A014 - Roosje Meiboom (1905-1989) Hier is geborgen Mevrouw Reisje dochter van de heer Aharon en haar moeders naam was Jetta. 
718552A015 - Jeanette Zwarts (1896-1991) Hier rust mevrouw Sjeine dochter van de heer Aharon. 
718561A016 - Abraham Härtz (1897-1973) PN/de heer ABRAHAM de zoon van de heer Mosje/en de naam van zijn moeder was Teija. 
710043A017 - Jetje Conen (1874-1941) Haar zonen prijzen haar gelukkig, ook haar man roemt haar (Spr.31:28) 
718564A018 - Saartje Abraham van Gelder (1822-1870) PT/de bescheiden vrouw/mevrouw KARLA dochter van ABRAHAM de LEVIET, de vrouw van Naftali BEEM zij ging naar haar eeuwigheid in goede naam. 
718566A019 - Maurits de Jong (1859-1942) De man MOZES was zeer zachtmoedig (Num.12:3)/PN/de heer Mosje de zoon van de heer JOZEPH en de naam van zijn moeder is Rivka(Rebekka)/Vele jaren was hij bestuurder en leider van onze gemeente/Hij ging naar zijn eeuwigheid. 
710039A020 - Philip Philips (1880-1944) PN/De heer Oeri zoon van de heer Meijer/en de naam van zijn moeder is Fesje Omdat de begrafenis illegaal was, en de steen veel later is geplaatst op initiatief van oud werkneemster Teuntje Schipper, zijn er twee fouten in de tekst geslopen t.w. Geboorte plaats Harderwijk moet Vorden zijn en Overlijdensdatum is in werkelijkheid 31-03-1944.

Tevens ter herinnering aan zijn echtgenoten Selma Kussel en hun beider kinderen Betty en Frits Philips allen overleden te Auschwitz 3 september 1943 
721513A021 - Aäron Meiboom (1864-1934) Een rechtschapen en oprecht man (Job.1:1)/PN/de heer Aäron zoon van de heer Jehiël/en de naam van zijn moeder was Reizche/Hij ging naar zijn eeuwigheid. 
721514A022 - Eva Sara Biberfeld (1931-1939) PN/het meisje Chawa/dochter van onze geachte leraar en rabbijn SERNA JUDA/en de naam van haar moeder was/MIRJAM/ 
721515A023 - Koosje Leons (1856-1942) PT/de dierbare vrouw, mevrouw HADASSA(Ester 2:7)dochter/van Elisjeva/ 
721517A024 - Levie Preger (1908-1945) PN/de heer LEVIE zoon van de heer Jacob/die geboren is uit Tsippova/Overleden/in de deportatie welke over hem gebracht werd door de onbarmhartige duitsers 
721519A025 - Aaltje Abraham van Mentz (1801-1869) Bedenk dat mijn leven een ademtocht is; mijn oog zal het goede niet weer zien(Job.7:7)/PT/een achtenswaardige vrouw, ELLA dochter van ABRAHAM van MENTZ/ 
721524A026 - Mientje van Gelder (1811-1870) PT/een achtenswaardige vrouw de kroon van haar man en de glorie van haar zonen/zij bewandelde de weg van oprechten/zij had welgevallen in het verrichten van weldaden/gul gaf zij aan de behoeftigen/zij was geliefd op de vrouwenvereniging/MINDELLE dochter van JACOB van GELDER. 
721535A027 - Augusta Franken (1841-1869) PT/een vrouw van goed verstand(1 Sam.25:3)en schoon van gedaante en op haar gezicht is(ligt)de vriendelijkheid van haar hart, goed zijn haar werken, die zij naliet, ook al werd zij weggeplukt nog in haar prille jeugd. Is dat niet mevrouw Goetel dochter van de geachte heer Abraham FRANKEN. 
721539A028 - Eva Cohen (1825-1870) Want zij was de moeder van alle levenden(Gen.3:20b)/PT/een godvrezende vrouw in de tent zal ze gezegend zijn(Richt.5:14)de dame mevrouw Chawa dochter van de heer Meijer de priester. 
721541A029 - Isaäk Simeon Levie Brandes (1781-1867) En Isaäk gaf de geest en hij stierf en hij werd verzameld tot zijn volken oud en zat van dagen(Gen.35:29)/PN/ een man oprecht, godvrezend wijs en bezig met de wet/Zijn onderricht was zijn taak dag en nacht al zijn dagen/ISAÄk zoon van Simcha de Leviet. 
721543A030 - Samuël van Ments (1839-1870) En de jonge Samuël nam toe in aanzien en in gunst zowel bij de Here als bij de Mensen(1Sam.2:26)/PN/SAMUËL de zoon van SIMCHA VAN MENTS/behorend tot de begeerlijke jonge mannen en goed van daden./En zijn terugkeer naar hoogte(was)in goede naam. 
721549A031 - Asser Mozes van der Horst (1807-1864) Gezegend onder de zonen zij Aser; hij zij bemind bij zijn broeders(Deut.33:24b)/PN/een oprecht en rechtschapen man,(Job.1:1)goed met God/en mensen/de heer ASER zoon van de geachte heer MOZES van der HORST/hij ging naar zijn eeuwigheid in goede naam. 
721552A032 - Gosschalk Hartog Gosschalk (1797-1871) PN/een oude man en verzadigd van dagen/de heer ELJAKIM zoon van de geachte heer NAPHTALI HERTZ de priester/een vergankelijke ging heen in de eeuwigheid en ging op weg van de ganse aarde. 
721555A033 - Klaartje de Jong (1787-1864) Zij opende haar mond met wijsheid en vriendelijke onderwijzing was op haar tong(Spr.31:26)/PT/een flinke vrouw, de kroon van haar man(Spr.12:4a)en de glorie van haar zonen/KEILE de JONG/de vrouw van de geachte heer ISAÄK BRANDES/Als haar begin een leven van zwoegen was/haar einde is goed en liefelijk.  
721556A034 - Bartha van Rijn (1845-1871) Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid(Spr.31:30a)TEKEN VOOR HAAR ZIEL Mevrouw Breine(Bartha)dochter van MENACHEM van RIJN/vrouw van Mordechaï zoon van Simcha van Ments/bezitster van genade voor allen die haar, haar schoonheid en haar goedheid zagen/ligt hier verborgen, voor God en Mens fatsoenlijk. 
721557A035 - Rijntje Gosschalk (1825-1863) Vele dochters gedragen zich deugdzaam, maar gij overtreft ze allen(Spr.31:29)/PT/een ongehuwde vrouw, bekoorlijk en mooi van daden/LEA RECHILE/dochter van ELJAKIM/GOSSCHALK de priester. 
721560A036 - (-) De tekst op deze steen is niet meer te lezen. 
721562A037 - (-) De tekst op deze steen is niet meer te lezen. 
721567A038 - Jansje van Rijn (1848-1876) Daar rusten zij wier kracht is uitgeput(Job 3:17)/PN/een deugdzame vouw, een fatsoenlijke vrouw/In God vrezendheid en in het bewijzen van weldaden was zij volmaakt/mevrouw Jent/dochter van de heer MENACHEM van RIJN/vrouw van de heer Naphatalie van MENTS/en de naam van haar moeder is Gelle/een sierlijke kroon voor haar man/haar ziel steeg opwaarts in goede naam. 
721871A039 - Mozes Levie Härtz (1806-1862) "Als bloesem ontluikt hij en verwelkt, en hij vliedt heen(als een schaduw en houdt geen stand)"(Job.14:2)/PN/een oprecht en rechtschapen man/(Job.1:1)van zijn brood gaf hij aan de arme?LEVI de zoon van MOZES HÄRTZ/overleden in goede naam. 
721574A040 - Hartog Wolf Wolf (1811-1877) Mijn dagen gaan sneller dan een weverspoel en spoeden ten einde zonder hoop(Job.7:6)/PN/Ze've zoon van de geachte heer NAPHTILI Ze'ev rechtvaardige penningmeester/van de heilige vereniging TALMOED THORA (leerschool der wet) en van Gemiloet Chasadiem (het verrichten van weldaden)Van zijn brood gaf hij aan de arme(vgl.Spr.22:9)Een goed man bij God en de mensen/Hij overleed in goede naam. 
721577A041 - Simon Salomon van Menk (1820-1861) PN/De heer Simcha/zoon van de heer SALOMO van MENK/en de naam van zijn moeder was SARA. 
721580A042 - Christina van der Bueren (1813-1881) PT/de deugdzame vrouw mevrouw Kres/de dochter van ELIËZER en de naam van haar moeder was Sara de vrouw van ZEVËB de zoon van NAPHTALI ZE'EV zijn gedachtenis zij tot zegen-haar handen stak zij uit naar het spinrokken(Spr.31:19d)zij ging naar haar eeuwigheid. 
721590A043 - Grietje Marcus (1809-1858) Niet zal mij zien het oog van hem die mij aanschouwt. Uw ogenop mij(gericht) maar ik ben niet(meer)/PT/een flinke vrouw GOETELE(grietje)dochter van SALOMO MARCUS. 
721592A044 - Abraham van der Horst (1843-1881) EN ABRAHAM (KEERDE WEDER) NAAR ZIJN PLAATS(Gen.18:33b)Abraham zat in de vergadering der raadgevers/hij jaagde de waarheid na/hij wandelde in volkomenheid/zijn rust(was)in het aangename/is dat niet de heer ABRAHAM zoon van de heer ASER. 
721836A045 - Salomo Brandes (1810-1878) Want vóór mijn brood komt mijn zuchting, en mijn brullingen worden uitgestort als water(Job.3:24 SV)/PN/Sjelomo, zoon van de heer Jitsehak BRANDES/de leviet, een rechtvaardig man, goed in de ogen van God/en mens een goed raadgever voor de gemeente/vader in de leerkamer/en hij richtte twee verenigingen op om op elke Sabbath te onderwijzen/Hij overleed in goede naam. 
721597A046 - Hartog Monnikendam (1803-1882) PN/een onderwijzer en voorganger in het gebed, de dierbare man en trouw/in zijn arbeid. Is dat niet de heer Tseri zoon van de geleerdengenoot de heer JEHOED MONNIKENDAM hij overleed in goede naam. 
721595A047 - Isaäk de Vries (1800-1853) PN/ISAÄK zoon van MORDECHAI DE VRIES/en ISAÄK ging om te verposen in het veld (Gen:24:63)TNTsBH 
721838A048 - Simon van Ments (1803-1882) Een vreugde ("Simcha")is het voor de rechtvaardige om recht te doen(Spr.21:15)/PN/Een man, oprecht en rechtschapen en godvrezend/de heer SIMCHAH/zoon van de heer Abraham van MENTS/En de naam van zijn moeder was Esther/Hij overleed in goede naam. 
721839A049 - Isaäk Wolf (1818-1884) PN/een betrouwbaar man, die in oprechtheid wandelde/zijn daden waren goed en voorbeeldig/van de vroege morgen tot de avond was hij bezig met onderricht en gebed/zijn naam werd met eer en achting vermeld/het is de heer ISAÄK/zoon van de geachte rabbi NAPHTALIE WOLF. 
721840A050 - Isaäk Marcus (1799-1852) En Isaäk gaf de geest en stierf en hij werd tot zijn voorgeslacht vergaderd(Gen.35:29a)/PN/Deze leider van de gemeente ging...../Hij rechtte de liefhebbers van zijn gemeente...../Isaäk, de zoon van SALOMON MARCUS Hij overleed in goede naam. 
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies