Online Begraafplaatsen 3.0
BeginNieuws

Nieuws

In deze rubriek nieuwsberichten over deze site, berichten over toekomstige ruimingen. Belangrijke tentoonstellingen en evenementen. Enz. Tips voor deze rubriek graag via het contactformulier.Niet gewenste situaties op algemene begraafplaats - 8-1-2017

SLIEDRECHT – Forse misstanden op de algemene begraafplaats in Sliedrecht. “Uit de gesprekken met de beheerders blijkt dat er in de praktijk tijdens begrafenissen (bij dubbeldiep begraven) regelmatig water in de graven staat waardoor kisten vaak in het water worden geplaatst. Afgezien van het niet voldoen aan de voorschriften uit de Wet op de lijkbezorging zorgt dit voor een slechte lijkvertering en een niet gewenste situatie bij begrafenissen”. Dat concludeert bureau Kybys in het raport ‘Inventarisatie huidige situatie en verkenning oplossingsrichtingen begraafcapaciteit’ in opdracht van de gemeente Sliedrecht.

Dinsdagavond 10 januari 2017 praat de gemeenteraad van Sliedrecht tijdens een oordeelsvormende raadsvergadering over de toekomst van begraven in Sliedrecht. De gemeente is verplicht de mogelijkheid tot begraven blijvend te kunnen aanbieden. In de huidige situatie is er binnen enkele jaren geen mogelijkheid meer tot begraven vanwege de capaciteit op de algemene begraafplaats.

Het schort volgens de onderzoekers aan meer. De huidige afmeting van de graven is kleiner dan voorgeschreven in het uitvoeringsbesluit. “Hierdoor passen grafkisten niet binnen de beschikbare ruimte. Een gevolg hiervan is dat de huidige padenstructuur deels over bestaande graven loopt (“voeten onder het pad”). Ook zorgt dit voor problemen bij het plaatsen van de bekisting benodigd voor het delven van het graf doordat deze bekistingen door de jaren heen groter zijn geworden om ruimte te bieden aan de steeds langere grafkisten”, staat in het rapport beschreven.

Niet mogelijk
Volgens de onderzoekers van Kybys moet worden aangetekend dat door het steeds langer worden van kisten ook de maat uit het uitvoeringsbesluit (2,2 m bij 1,0 m) in veel gevallen al niet meer afdoende is. “Voor nieuwe maatvoering wordt op veel begraafplaatsen een afmeting van 2,50 bij 1,25 m gehanteerd als afmeting voor een nieuw graf. Bij de uitgifte van nieuwe graven dient de inrichting van de grafvelden aangepast te worden op de vereiste maatvoering wat in veel gevallen problematisch of zelfs geheel niet mogelijk is door de bestaande padenstructuur en aangrenzende grafvelden.”

Geen optie
Individueel ruimen is volgens de onderzoekers hierdoor ook geen optie doordat tussen bestaande graven onvoldoende ruimte is om de huidige (grotere) grafkisten te plaatsen. Eind mei vorig jaar is de gemeenteraad beeldvormend bijgepraat over de situatie rond de algemene begraafplaats. Om in de toekomst aan de verplichting te kunnen voldoen wordt door het college van B & W voorgesteld om over te gaan tot het ruimen van graven en het proces starten voor een onderzoek naar een nieuwe begraafplaats. Daarover praat de gemeenteraad onder meer dinsdagavond 10 januari 2017. Deze openbare oordeelsvormende vergadering begint op 21.00 uur.

Ruimen graven begraafplaats Eiteren - 28-12-2016

IJSSELSTEIN - Van donderdag 19 tot en met vrijdag 27 januari 2017 vinden de werkzaamheden plaats voor het ruimen van eigen (koop)graven aan de begraafplaats Eiteren waarvan de termijn van uitgifte is verstreken.
Rechthebbenden waarvan de namen en adressen bekend zijn, hebben hierover een schrijven ontvangen. Op de graven waarvan de nabestaanden niet bekend zijn, staan inmiddels minimaal 1 jaar, bordjes met de mededeling dat de gemeente voornemens is dit graf te ruimen en verzoeken nabestaanden/rechthebbenden contact met de gemeente op te nemen.

Contact opnemen
Rechthebbenden waarmee de gemeente nog geen contact heeft gehad, wordt dringend verzocht alsnog contact op te nemen, via tel. 14 030 of via e-mail adres info.bpa@ijsselstein.nl

Ruimwerkzaamheden
Tijdens het ruimen van de graven wordt een gedeelte van de begraafplaats afgezet met doeken. Bij het ruimen wordt zoveel mogelijk vastgehouden aan de handleiding opgraven en ruimen van de landelijke organisatie van begraafplaatsen, die opgesteld is om een respectvolle ruiming te realiseren. Graven worden machinaal geruimd.

Het opgraven van overledenen en het ruimen van graven kan emotioneel zwaar belastend zijn voor personen die een familie- en of andere nauwe band met de overledene hebben.
Het is dan ook niet toegestaan bij een ruiming aanwezig te zijn en/of te kijken. Dit betekent dat tijdens de ruimwerkzaamheden de grafkamer niet toegankelijk is. Dus ook niet voor nabestaanden die het graf van een dierbare in deze grafkamer willen bezoeken dat niet geruimd wordt. Deze overlast is helaas onvermijdelijk. De planning voor het afzetten van de grafkamers publiceren wij op deze website en het informatiebord op de begraafplaats.
Gepubliceerd vanaf 27-12-2016 11:49
Sluiting algemene begraafplaats aan de Dorpstraat te Lopik - 23-12-2016

LOPIK - Het college van burgemeester en wethouders van Lopik heeft besloten om met ingang van 1 september 2016 de algemene begraafplaats aan de Dorpstraat in Lopik formeel te sluiten. De laatste bijzetting was in 1994. Daardoor is formele sluiting mogelijk en kunnen er geen bijzettingen meer plaatsvinden. De begraafplaats blijft zijn huidige bestemming voor lange tijd – tenminste gedurende 20 jaar vanaf de formele sluitingsdatum, behouden. Er vinden in die tijd geen ruimingen plaats. De gemeente zorgt voor het onderhoud van het groen op de begraafplaats.

Er kan door belanghebbenden volgens artikel 45 van de Wet op de Lijkbezorging tegen het besluit tot sluiting beroep worden aangetekend bij Gedeputeerde Staten van Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Het beroep moet worden ingediend binnen zes weken na de datum van deze bekendmaking in het bekendmakingsbord bij de betreffende begraafplaats, in Het Kontakt en de plaatsing op de website van de gemeente. In het beroepschrift moet het volgende staan: uw naam en adres, de datum en uw handtekening, een omschrijving van dit besluit en de reden(en) waarom u beroep indient. Het besluit tot sluiting van de begraafplaats treedt niet in werking zolang de beroepstermijn loopt of indien beroep is ingediend en hierop nog niet beslist is. Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw M. de Jong van de gemeente Lopik, telefoon 0348 – 55 99 55.
Begraafplaats tijdelijk zonder rozenstruiken - 5-12-2016

De Georgische Begraafplaats aan Zuidhaffel moet het tijdelijk zonder rozenstruiken stellen.

De struiken, die al tientallen jaren op de graven van de Georgische soldaten stonden, zijn weggehaald omdat ze door schimmel waren aangetast.

Volgens een woordvoerder van de gemeente, die de begraafplaats onderhoudt, komen er binnenkort nieuwe rozenstruiken terug die tegen schimmel bestand zijn.

Op de begraafplaats liggen 476 Georgische soldaten die om het leven kwamen tijdens de Georgische Opstand die van 6 april tot 20 mei 1945 op Texel plaatsvond. Het eiland was daarmee het laatste slagveld van Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Twijfel over ruimen achthonderd graven begraafplaats Oudenbosch - 5-12-2016

OUDENBOSCH - De gemeente Halderberge twijfelt over de toekomst van de openbare begraafplaats in Oudenbosch, zo bleek uit de vergadering van de commissie Samenleving, Middelen en Veiligheid op donderdag. Komend jaar worden op de begraafplaats achthonderd graven geruimd, terwijl er slechts vier verleningen zijn aangevraagd.

Het ruimen van die honderden graven kost de gemeente iets meer dan twee ton, bovendien ziet de begraafplaats er straks een stuk kaler uit voor nabestaanden die nog wel betalen om het graf van een geliefde te behouden. Dat gegeven leidde tot een emotionele discussie in de commissie.

Roeland van Woerkom (CDA) kaartte de kwestie aan, waarna Anita Olsthoorn (WOS) voorstelde de begraafplaats te privatiseren of eventueel in te krimpen. Dat laatste leverde felle weerstand op van Toos Ossenblok (Lokaal Halderberge), die er zichtbaar geraakt voor pleitte degenen die wél betaald hadden een zo goed mogelijke begraafplaats te bieden. "Moet ik dan mijn ouders, die allebei in een andere hoek liggen, laten opgraven zodat ze dichterbij elkaar kunnen liggen? Je weet niet waar je het over hebt", beet ze Olsthoorn toe.

De VVD liet bij monde van Thomas Melisse weten het afstoten van de begraafplaats als een 'verschraling van het voorzieningsniveau' in de gemeente te zien, waar de partij absoluut niet aan wil. Melisse zei het probleem weliswaar te erkennen, maar liever in zachtere oplossingen te denken. Hij stelde voor de mogelijkheid te onderzoeken of van de begraafplaats een natuurbegraafplaats kon worden gemaakt. Het college wil pas volgend jaar, na het ruimen van de graven, verder praten over een oplossing.
Zorgen om gedumpt afval en onderhoud begraafplaats Bellingwolde - 5-12-2016

BELLINGWOLDE – De begraafplaats in Bellingwolde van de Protestantse Gemeente Bellingwolde kampt al jaren met een financieel tekort. Er worden structureel minder graven verkocht, terwijl de onderhoudskosten op hetzelfde niveau blijven. Ook wordt de begraafplaats regelmatig als dumpplek van afval gebruikt.

Vanuit de kerk vinden we het van het allergrootste belang, dat de begraafplaats er verzorgd uit blijft zien. We hebben daarom we een actie gestart onder de nabestaanden om € 25,- per jaar bij te dragen in de onderhoudskosten.

Het valt echter niet mee deze mensen allemaal te bereiken. We willen hierbij dan ook alle nabestaanden, voor zover ze nog geen bericht gehad hebben, oproepen zich bij ons te melden (A. Heeling, Hoofdweg 171 – telefoon 0597-531752). We zijn ervan overtuigd, dat we het alleen maar samen voor elkaar kunnen krijgen, om de begraafplaats er ook in de toekomst er goed verzorgd te kunnen laten uitzien!

Verder lopen we tegen het feit aan, dat er mensen zijn, die de begraafplaats gebruiken om overbodige spullen te dumpen (o.a. frituur-apparatuur, stofzuigers enz.!). Dit doet ons als beheerders zeer. De begraafplaats dient een plaats te zijn, waar een ieder met respect terug kan denken aan dierbaren, die zijn overleden. Laten we er met allen voor zorgen, dat zulk soort acties tot het verleden behoren!
Gemeente zoekt locatie voor nieuwe Begraafplaats - 5-12-2016

RIEMST - Het gemeentebestuur van Riemst is op zoek naar een locatie voor een nieuwe begraafplaats in het centrum. Het huidige kerkhof aan de Eyckendaelweg zit nagenoeg aan zijn maximumcapaciteit en kan nog hoogstens 5 of 6 jaar mee. Tegen dan moet de nieuwe begraafplaats klaar zijn.
Konijnen op begraafplaats Rhijnhof worden afgeschoten - 20-11-2016

WOERDEN - De konijnenpopulatie op de begraafplaats Rijnhof is ondanks de vele inspanningen van het afgelopen jaar onvoldoende terug gedrongen. Schade en overlast voor nabestaanden en gemeente zijn daardoor nog steeds aanwezig. Het college heeft daarom besloten de konijnenpopulatie terug te dringen door middel van afschieten. Een ontheffing om dit te mogen doen is aangevraagd.

HUIDIGE AANPAK BOEKT TE WEINIG SUCCES
Al een jaar is de gemeente bezig met het bestrijden van de konijnen door middel van fretteren. Hierbij verjagen fretten de konijnen uit hun burcht waarna ze gevangen worden in een vangkooi. Het fretteren gaat erg moeizaam omdat de konijnen op de begraafplaats vooral boven de grond leven en in mindere mate in de burchten verblijven. Om toch effect te hebben is de inzet van de fret aangevuld met een roofvogel en een hond.

Wethouder Hans Haring:

“Er is vorig jaar bewust gekozen voor fretteren omdat dit een snel in te zetten vorm van bestrijden was. Helaas boekte deze aanpak te weinig succes. Bovendien is de methode door het opdrijven met een roofvogel of hond minder diervriendelijk dan eerder ingeschat. Daarom hebben we besloten om over te gaan op afschieten. Dit is in de situatie op Rijnhof effectiever en diervriendelijker. Deze aanpak past daarmee ook binnen het dierenwelzijnsbeleid dat onlangs is vastgesteld. Hierin staat beschreven dat, bij het zoeken naar een effectieve manier om overlast door dieren te bestrijden, diervriendelijkheid een belangrijk uitgangspunt is.”

ONTHEFFING NODIG
Het afschieten van konijnen mag niet zomaar. Hiervoor is een ontheffing nodig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een uitvoerende dienst van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken. De gemeente heeft de aanvraag voor deze ontheffing in gang gezet.

Als de ontheffing is afgegeven kan een erkend en gespecialiseerd bedrijf het uit gaan voeren. Door vooraf goede afspraken te maken over wanneer en waar op de begraafplaats geschoten mag worden blijft overlast beperkt. Zo mag het schieten alleen plaatsvinden in de schemering en niet tussen de graven om beschadiging aan ornamenten te voorkomen. Bovendien wordt er geschoten met een klein kaliber wat bijna geen lawaai maakt.

Zodra de ontheffing is verleend maakt de gemeente dit bekend via de gemeentelijk informatiepagina. Op de begraafplaats zelf komt hierover dan een mededeling op het infomatiebord en omwonenden ontvangen een brief.

Opknapbeurt begraafplaats watersnoodramp Oude-Tonge - 11-11-2016

OUDE-TONGE - De gemeente geeft de begraafplaats van de watersnoodramp aan de Heerendijk in Oude-Tonge binnenkort een opknapbeurt. Het blijkt namelijk dat de huidige beplanting in het middenvak ten koste gaat van de uitstraling van de begraafplaats. Om ervoor te zorgen dat de begraafplaats er tijdens de herdenking in 2017 weer keurig bij ligt, voert de gemeente er de komende periode werkzaamheden uit.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de huidige beplanting en het opnieuw inrichten van de locatie. De werkzaamheden starten naar verwachting half november 2016. De gemeente doet haar uiterste best om overlast tijdens de werkzaamheden tot een minimum te beperken.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Leen Breeman, teamleider buitengroepen districten Oost en West, bereikbaar via de e-mail l.breeman@goeree-overflakkee.nl of telefonisch via 14 0187.
Ruimen graven op algemene begraafplaats Sambeek 2016 - 9-11-2016

Op de Algemene Begraafplaats aan de Torenstraat in Sambeek zijn graven aanwezig waarvan het grafrecht is verlopen. Ook zijn er graven waarvan de rechthebbenden al eerder afstand hebben gedaan. Een aantal van deze graven zullen worden geruimd.

Er zal in week 47 (vanaf 21 november) gestart worden met de ruiming van de aangegeven graven. De werkzaamheden zullen ongeveer 5 werkdagen in beslag nemen. Afhankelijk van het weer is week 48 de uitloopweek. Tijdens de ruiming is de begraafplaats afgesloten.

De voormalige rechthebbenden, hebben - voor zover hun adres te traceren was - persoonlijk bericht over de ruiming ontvangen.

Te ruimen graven

De te ruimen graven zijn in onderstaande tabel met grafnummer weergegeven. Op de begraafplaats aan de Torenstraat in Sambeek is het overzicht terug te vinden bij het informatiebord.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen via tel. (0485) 585911.

Overzicht van de te ruimen graven

grafnummer grafnummer grafnummer

B-22 M-03 T-05
B-23 M-04 T-06
B-24 M-05 T-10
C-63 M-06 T-11
C-64 O-13 T-12
D-02 P-08 T-31
D-03 Q-07 T-40
D-04 Q-14 U-13
D-05 Q-17 U-17
D-53 R-05 U-27
E-02 R-22 U-28
E-45 S-05 U-36
E-88 S-21 U-37
E-90 T-01 U-38
F-05 T-02 U-39
H-09 T-03 U-40
L-13 T-04 W-28
Gemeente wil graven ruimen op begraafplaats Muyeweg - 6-11-2016

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft het voornemen uitgesproken om negentien graven van de begraafplaats Muyeweg in Nieuwerkerk te ruimen. Het gaat hierbij om graven die zijn uitgegeven in de periode 1987 tot en met 2001.

Om dit voornemen kenbaar te maken wordt er een publicatie geplaatst in de gemeenterubriek. Daarnaast worden er gedurende één jaar bordjes worden geplaatst bij de graven die op de rol staan geruimd te worden.

Dit biedt nabestaanden de mogelijkheid om een verzoek in te dienen tot herbegraving van de stoffelijke resten. Heeft na één jaar niemand van de nabestaanden zich gemeld, gaat men over tot ruiming van de desbetreffende graven.

Aan het ruimen van de graven zijn verder geen kosten verbonden.
Essenhof knapt monumentale grafvelden op - 4-11-2016


Deze week start de Essenhof in Dordrecht met werkzaamheden op enkele 19e eeuwse grafvelden bij de oude ingang van de begraafplaats aan de Dubbeldamseweg Zuid.
Door het hoge grondwaterpeil konden hier al een paar jaar geen begrafenissen meer plaatsvinden en werd er aan het onderhoud niet zoveel meer gedaan. Maar nu is er een alternatief plan: de beplanting wordt opgeschoond en er komen nieuwe graflocaties op de grafvelden langs de Mariastraat.

Op de grens tussen het hoger gelegen Kinderhof en veld E worden wandgraven geplaatst. Daarnaast komen er enkele grafkelders. Daardoor kan ook het Oud-Katholieke veld D weer in gebruik worden genomen. De toegankelijkheid ervan wordt verbeterd doordat het naastgelegen pad wordt geasfalteerd. Het huidige pad wordt hierdoor versmald en er wordt aan weerszijden gras aangebracht.

Uiteindelijk vindt er niet alleen een visuele verbetering plaats, maar wordt ook het huidige aanbod van de begraafplaats uitgebreid met een groot aantal bijzondere graflocaties.

Overleden Margreet Budding - 20-10-2016

GROOT-AMMERS - Afgelopen dinsdag 18 oktober is helaas een vrijwilliger van het eerste uur Margreet Budding overleden. De familie vroeg ons om alle vrijwilligers via deze manier van het overlijden op de hoogte te stellen. Zij droeg ons project altijd een warm hart toe.
Wij wensen de familie sterke toe met dit verlies.

Margreet startte in september 2005 als vrijwilliger bij online-begraafplaatsen.nl en concentreerde zich voornamelijk op het werkterrein Groot-Ammers, Langerak, Nieuwpoort en Streefkerk. Ondanks de gemengde gevoelens die in deze plaatsen aanwezig zijn had zij veel plezier in haar vrijwilligerswerk en verstrekte vaak advies en hulp aan de overige vrijwilligers. Zo werkte zij ook actief mee aan www.online-familieberichten.nl.

We verliezen hiermee een trouwe vrijwilliger en een prettig persoon om mee samen te werken. Margreet is 71 jaar geworden.

De afscheidsplechtigheid is a.s. zaterdag 22-10 om 11.00 in Groot-Ammers.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.

Kees Klootwijk

Bijlage: Rouwkaart

Rouwkaart Margreet Budding

Ruimingen begraafplaats Hofwijk - 20-9-2016

ROTTERDAM - Op begraafplaats Hofwijk worden na 1 maart 2017 de algemene graven 109 t/m 356 van vak 5 geruimd. Informatie is te verkrijgen bij de beheerder van de begraafplaats. Tel. 010-4898570.
Koalabeerbeeltje gestolen vanaf begraafplaats Alblasserdam - 7-1-2017

ALBLASSERDAM – Tussen Kerst en Oud en Nieuw is vanaf de begraafplaats aan de Kerkstraat in Alblasserdam een beeldje van een koalabeer gestolen. Het beeld zat vastgelijmd op een steen en is door een onbekende losgemaakt en meegenomen. Het beeld heeft een symbolische betekenis omdat de overledene een reis had gepland naar Australië die zij –helaas- niet meer mocht meemaken.

De diefstal vond plaats bij een graf in het nieuwe gedeelte, nabij de Randweg.

Nabestaanden willen het beeldje graag terug hebben. Mensen die weten waar het beeldje is of weten wie het beeldje heeft meegenomen, wordt verzocht contact op te nemen met de redactie van Alblasserdamsnieuws.nl. Dit kan via het nummer 0640092253 of via het mailadres info@alblasserdamsnieuws.nl
Putten wil begraafplaats flink uitbreiden - 6-1-2017

PUTTEN - Begraafplaats Schootmanshof in Putten wordt waarschijnlijk uitgebreid. Het gaat om een oppervlakte van ruim 10.000 vierkante meter, waarmee circa 800 plaatsen kunnen worden gerealiseerd. Het college van de gemeente Putten wil het komende jaar gebruiken om daarvoor grond aan te kopen.
En dat is nodig ook, want in 2013 bleek al dat er in Putten vanaf 2023 geen kindergraven meer beschikbaar zijn. Uit deze opzet blijkt ook dat er vanaf 2030 niet genoeg ruimte is voor volwassenen. In eerdere fases is het aantal kindergraven al gegroeid.
Maar om de capaciteit ook op langere termijn veilig te stellen, is uitbreiding van de begraafplaats volgens het college noodzakelijk. In een verkennend onderzoek blijkt dat voor de uitbreiding grond nodig is, waarvan een deel nog niet in eigendom is bij de gemeente. De percelen dient de gemeente aan te kopen. Na aankoop kan er planvorming en inrichting gaan plaatsvinden.
Door de geplande uitbreiding wordt er extra capaciteit gecreëerd voor negen jaar lang begraven. Daarnaast wordt op de Nieuwe Algemene Begraafplaats (aan de Engweg Zuid) gekeken naar de uitgifte van extra graven. Op de locatie is ruimte vrijgekomen door een herinrichting.
De aankoop van de grond is volgens het college een tijdrovend proces dat een goede voorbereiding vraagt. De verwachting is dat het proces rondom de aankoop eind 2017 of begin 2018 is afgerond. De voorbereiding en uitvoering van de inrichting kan dan in 2019 klaar zijn.
Voor de aankoop van de grond is een voorbereidingskrediet van een halve ton nodig. Het college vraagt de raad daarmee akkoord te gaan. De commissie ruimte bespreekt het voorstel 23 januari.

bron: de Stentor
Begraafplaats watersnoodramp Oude-Tonge opgeknapt - 29-12-2016

OUDE-TONGE - De afgelopen weken knapte de gemeente Goeree-Overflakkee de begraafplaats van de watersnoodramp aan de Heerendijk in Oude-Tonge op. De gemeente verwijderde de huidige beplanting en richtte de locatie opnieuw in ter verbetering van de algehele uitstraling van de begraafplaats.

De gemeente Goeree-Overflakkee zorgt voor het algemene onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen. De afgelopen weken pakte de gemeente de begraafplaats van de watersnoodramp aan de Heerendijk in Oude-Tonge aan.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestonden uit het verwijderen van de huidige beplanting en het opnieuw inrichten van de locatie. Het bleek namelijk dat de huidige beplanting in het middenvak ten koste ging van de uitstraling van deze begraafplaats. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond zodat de begraafplaats er weer netjes bij ligt voor de watersnoodrampherdenking op 1 februari 2017.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leen Breeman, teamleider buitengroepen districten Oost en West, bereikbaar via het e-mailadres l.breeman@goeree-overflakkee of via het algemene telefoonnummer 14 0187.
Begraafplaats Terschelling bijna vol - 26-12-2016

De gemeente Terschelling wil een oud deel van de begraafplaats Longway op West-Terschelling opnieuw gebruiken want de begraafplaats is bijna vol.

Het gaat om het deel waarin in 1966 en 1967 voor het laatst is begraven. De gemeente zoekt volgend jaar de rechthebbenden van deze graven. Die kunnen zich melden en nieuw recht op een oud graf krijgen.

Op 1 januari 2018 wordt de ruimte in gebruik genomen. Oude stoffelijke resten worden herbegraven onder de bestaande grafruimte.


Al 1.138.491 monumenten on-line! - 17-1-2017 11:42:00

Online-Begraafplaatsen.nl: 1.138.491 grafmonumenten, 2.105 begraafplaatsen, 1.733.912 personen, 8.482 monitorrecords, 427 vrijwilligers en 20.781 geregistreerde gebruikers.

De meest voorkomende familienamen zijn:
de JONG (9066x), JANSEN (8791x), de VRIES (7651x), BAKKER (6894x), VISSER (6367x), van DIJK (5758x), JANSSEN (5370x), van den BERG (5281x), SMIT (4821x), BOS (4637x), MEIJER (4591x), de BOER (4507x), MULDER (4186x), de GROOT (4105x), VOS (3945x), DEKKER (3580x), BROUWER (3484x), ONBEKEND (3131x), PETERS (2743x), HENDRIKS (2697x).van LEEUWEN (2589x).

De laatste 24 uur aangepast:
PlaatsBegraafplaatsAantal
AlkmaarGemeentelijke Begraafplaats57
AmsterdamBegraafplaats De Nieuwe Ooster10
AmsterdamBegraafplaats Huis Te Vraag1
ApeldoornBegraafplaats Soerenseweg13
BarendrechtAlgemene Begraafplaats3
BarendrechtBegraafplaats 'Den Ouden Dijck'2
BiervlietRK Begraafplaats6
EnschedeWesterbegraafplaats1
GalleZerken in de Grote Kerk9
GeleenRK Begraafplaats Lutterade1
GoudswaardAlgemene Begraafplaats1
GramsbergenBegraafplaats Anerdijk308
HalleBegraafplaats1
HarderwijkBegraafplaats Oostergaarde2
Kevelaar (D)Begraafplaats87
Kleef (D)Reichswald Forest War Cemetery67
KlimmenR.K. Parochie H. Remigius1
Kwaadmechelen (B)Begraafplaats61
LemmerBegraafplaats Lemmer +R.K.begraafplaats1
LeusdenBegraafplaats Rusthof1
LeusdenRK Begraafplaats Maranatha18
Lindel (B)Begraafplaats17
MarkeloAlgemene Begraafplaats & Oorlogsgraven138
Nieuw-BuinenNieuw Buinen oud20
OldebroekBegraafplaats De Ekelenburg15
OosterbeekAlgemene Begraafplaats Zuid1
Orsbach (D)Begraafplaats27
OssBegraafplaats Eikenboomgaard1
Ouderkerk aan de AmstelBegraafplaats Karssenhof58
OudkarspelAlgemene begraafplaats1
PoortugaalAlgemene Begraafplaats1
RhedenBegraafplaats Heiderust1
RhoonAlgemene Begraafplaats2
RotterdamAlgemene begraafplaats Hofwijk15
RotterdamBegraafplaats Herv. Gem. Rotterdam (IJsselmonde)6
StrijenAlgemene Begraafplaats 12
StrijensasAlgemene Begraafplaats2
UdenBritish War Cemetery14
ZevenhuizenBegraafplaats1
 Totaal:983


Foto's van graven toegevoegd per jaar:
JaarAantalTotaalVoortgang
200514.97714.977
200625.51540.492
200727.01767.509
200834.037101.546
200954.541156.087
201093.105249.192
2011122.808372.000
201287.692459.692
2013110.535570.227
2014163.255733.482
2015268.4041.001.886
2016133.4121.135.298
20173.1931.138.491
Kerkarchivaris zoekt informatie begraafplaats Halle - 15-11-2016

HALLE - In 1862 werd in Halle de begraafplaats in gebruik genomen. Binnenkort wordt er voor het eerst in 155 jaar geruimd. Het oudste gedeelte van de begraafplaats zal in het voorjaar van 2017 worden geruimd en opnieuw worden ingericht. Dit gedeelte bevindt zich tussen de heg aan de Zelhemse kant en het eerste pad. Het is gemarkeerd met bordjes waarop de ruiming wordt aangekondigd. Voor de archivaris van de kerk, Bennie Eenink, was dit aanleiding zich, samen met Ellie en Harry Somsen van de website www.oudzelhem.nl, te gaan verdiepen in de geschiedenis van de begraafplaats. Het plan is dat er in het voorjaar van 2017 een artikel verschijnt in de Kronyck, het gezamenlijke blad van de oudheidkundige verenigingen in Zelhem, Doetinchem en Gaanderen. Meer informatie komt er in de loop van 2017 op de website OudZelhem.

In de archieven wisten ze inmiddels al veel te vinden over de begraafplaats, maar er blijven ook nog heel wat vragen onbeantwoord. Bennie hoopt dat er mensen zijn die hem kunnen helpen met die openstaande vragen.
Bennie's eerste vraag gaat over het stenen schuurtje. "Vooraan op de begraafplaats staat een stenen schuurtje. Dit is in 1931 gebouwd als stalling voor de inmiddels allang verdwenen lijkkoets. Boven de grote deur staat de bijbeltekst 'Jezus zeide, ik ben de opstanding en het leven'. Dit is echter niet de oorspronkelijke tekst. Het is duidelijk te zien dat de plaat met de huidige tekst voor de oude is bevestigd. Waarschijnlijk stond er vroeger 'De mens gaat naar zijn eeuwig huis.'. Mijn vraag is of dit klopt en waarom en wanneer die tekst is gewijzigd."

In het verleden (tot omstreeks 1960) stond er ook een soortgelijk huisje achter op de begraafplaats. Het deed dienst als lijkenhuisje. Bennie: "Over dit gebouwtje is niets te vinden in het archief. Waarschijnlijk is het ooit gebouwd, omdat het in 1872 het verplicht werd om lijken van mensen, die aan een besmettelijke ziekte waren gestorven, elders op te baren. Wie weet er meer over dit huisje, werd het werkelijk gebruikt, wanneer is het gesloopt en waarom?" Bennie heeft ook een vraag over de lijkkoets, die omstreeks 1925 op initiatief van Halle's Belang werd aangeschaft. "Vermoedelijk heeft deze koets dienstgedaan tot omstreeks 1965 en is toen verkocht. Wie weet meer over deze koets? Bijvoorbeeld waar deze koets is gebleven?".

Bennie's laatste vraag gaat over de grafmonumenten. "Op het oude gedeelte staan opvallend weinig grafmonumenten. Dit kan ermee te maken hebben dat men in die tijd nauwelijks grafstenen plaatste, maar het kan ook zijn dat ze later zijn verwijderd. Wie kan mij er meer over vertellen?".

Ook andere informatie is van harte welkom en in het bijzonder foto's. Er zijn slechts enkele foto's bekend van begrafenissen en de begraafplaats. Als u denkt Bennie te kunnen helpen, u kunt hem bereiken op: 0314-631851 of eeninkbd@planet.nl.
Bijzondere opdracht voor deventer steenhouwerij - 11-11-2016

DEVENTER - Op de Oude Begraafplaats in Deventer ligt het zwaar beschadigde graf van de heer Carl August Goldenberg, geboren op 2 november 1829 te Deventer en overleden in 1885.

De Stichting Oude Begraafplaatsen Deventer heeft de Deventer Steenhouwerij gevraagd dit graf te restaureren, tezamen met enkele andere monumenten op deze begraafplaats. Op de Oude Begraafplaats kan men bij het verwijderde graf een bord vinden met een QR code waarmee de restauratie te volgen is. Op dit moment ligt het graf in de werkplaats van de Deventer Steenhouwerij waar men met de restaurantie begonnen is. Wilt u het proces van de restauratie volgen en meer te weten komen over wie Carl August Goldenberg was?

Kijk dan op: deze link

Wanneer u de begraafplaats bezoekt, vindt u bij het verwijderde graf een bord met QR code waarmee u direct op de pagina komt waarop de restauratie te volgen is.


Skeletten gevonden onder Utrecht Centraal - 9-11-2016

UTRECHT - Bij werkzaamheden onder Utrecht Centraal zijn deze zomer botresten gevonden uit de 19e eeuw. Afgelopen augustus werden de botten en schedels gevonden door bouwvakkers. Waarschijnlijk zijn ze afkomstig van een kerkhof dat in 1850 is geruimd, maar dus niet zorgvuldig.

"Op de plek waar de sketeletten zijn gevonden stopten tot voor kort bussen. Ongeveer honderd jaar geleden, rond 1920, stond er op dezelfde plek een loods van vervoerder Van Gend & Loos. Weer honderd jaar daarvoor, rond 1810, was er op deze plek een klein kerkhofje," stelt de gemeente.

De gemeente was in de veronderstelling dat de begraafplaats verwijderd was. "Rond 1850 moest het kerkhofje wijken voor de moderne tijd: er kwamen rails en loodsen, het kerkhofje werd geruimd. Dat dachten we tenminste."

Afgelopen augustus werd er bij werkzaamheden aan het nieuwe riool menselijk skeletmateriaal gevonden. Dat was wel even schrikken voor de bouwvakkers, zegt de gemeente. "Want deze vondsten werden niet meer verwacht. Na onderzoek bleek dat men in 1850 niet heel zorgvuldig te werk is gegaan bij het ruimen van het kerkhofje, de gevonden resten waren nog afkomstig van het kerfkhofje."

Inmiddels zijn de resten bijgezet op de algemene begraafplaats.


Grondwerkers stuiten op ‘vergeten’ Joodse graven in Winschoten - 6-11-2016

ijdens rioleringswerkzaamheden aan de Liefkensstraat in Winschoten zijn elf graven gevonden. Ze zijn van Joden.Op die locatie bevond zich namelijk heel lang een Joodse begraafplaats.

De gemeente Oldambt laat daar momenteel een park aanleggen. De rioleringswerkzaamheden maken daar deel van uit. ,,Toen we de ontdekking deden, zijn de werkzaamheden natuurlijk meteen stilgelegd’’, zegt wethouder Laura Broekhuizen (PvdA).

Overplaatsing

Die werkzaamheden worden niet hervat voordat de stoffelijke resten zijn overgebracht naar de Joodse begraafplaats aan het Sint Vitusholt. Dat gebeurt in overleg met rabbijn Bin-yomin Jacobs. ,,Hij komt hier binnenkort naar toe’’, zegt Broekhuizen. ,,Er komt dan ook een archeoloog van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, het NIK. Die onderzoekt de bodem op die plek ook nog eens. Dan worden de stoffelijke resten overgeplaatst.’’

Tot dat moment worden de graven goed toegedekt. ,,We behandelen ze met respect en rekenen er op dat iedereen dat doet.’’

Op de locatie aan de Liefkensstraat werd in de 18de eeuw een Joodse begraafplaats opgericht. ,,Op 1 januari 1829 werd hij echter al gesloten’’, weet stadshistoricus Robert Jalink. ,,Toen werd een wet van kracht die zei dat binnen de bebouwde kom geen mensen meer begraven mochten worden. Aan het Sint Vitusholt, dat toen buiten de bebouwde kom lag, werd een nieuwe Joodse rustplaats opgezet.’’

De begraafplaats aan de Liefkensstraat, in de volksmond het Jodenkerkhof genoemd, bleef vervolgens bijna anderhalve eeuw liggen. Nieuwe graven kwamen er dus niet meer bij. ,,Aan het eind van de jaren 60 van de vorige eeuw wilde het stadsbestuur het centrum vernieuwen’’, zegt Jalink. ,,Toen kwam op de plek van de begraafplaats parkeerruimte.’’

Er stonden toen geen zerken meer. ,,Er zijn toen stoffelijke resten van 54 mensen opgegraven en onder toezicht van het opperrabbinaat naar het Sint Vitusholt verplaatst’’, zegt Jalink. ,,De verwachting was toen dat het om alle stoffelijke resten ging.’’

Over het hoofd gezien

Maar nu blijken er dus nog zeker elf graven te liggen. Dat aantal werd gisteren door NIK-woordvoerder Willem Fokkens bekend gemaakt. André Pleszynski, die als archeoloog in opdracht van de gemeente de aanleg van het park begeleidt, zegt dat ze aan de rand van de begraafplaats lagen en daarom wellicht over het hoofd zijn gezien.

Jalink vermoedt dat ook. ,,Er stond aan die rand ook lang een Joods werkhuis, voor armlastige mensen. Vermoedelijk werd er bij het overbrengen van de stoffelijke resten bijna vijftig jaar geleden van uitgegaan dat daar niemand meer lag.''
Ruimen graven op begraafplaats IJsselstein - 18-10-2016

Wanneer start het ruimen van eigen (koop)graven op onze begraafplaatsen?

Vanaf maandag 3 oktober 2016 vinden de werkzaamheden plaats voor het ruimen van eigen (koop)graven aan de begraafplaats Hoge Akker waarvan de termijn van uitgifte is verstreken. Begin 2017 vinden deze werkzaamheden vervolgens plaats aan begraafplaats Eiteren.

Rechthebbenden waarvan de namen en adressen bekend zijn, hebben hierover een schrijven ontvangen. Op de graven waarvan de nabestaanden niet bekend zijn, staan inmiddels minimaal 1 jaar, bordjes met de mededeling dat de gemeente voornemens is dit graf te ruimen en verzoeken nabestaanden/rechthebbenden contact met de gemeente op te nemen.

In de bijlage treft u een lijst en een overzichtstekening met de te ruimen grafnummers aan.

Contact opnemen
Rechthebbenden waarmee de gemeente nog geen contact heeft gehad, wordt dringend verzocht alsnog contact op te nemen, via tel. 14 030 of via e-mail adres info.bpa@ijsselstein.nl

Ruimwerkzaamheden Hoge Akker
Tijdens het ruimen van de graven wordt telkens een grafkamer/gedeelte van de begraafplaats afgezet met doeken. Bij het ruimen wordt zoveel mogelijk vastgehouden aan de handleiding opgraven en ruimen van de landelijke organisatie van begraafplaatsen, die opgesteld is om een respectvolle ruiming te realiseren. Graven worden machinaal geruimd.

Het opgraven van overledenen en en het ruimen van graven kan emotioneel zwaar belastend zijn voor personen die een familie- en of andere nauwe band met de overledene hebben.
Het is dan ook niet toegestaan bij een ruiming aanwezig te zijn en/of te kijken. Dit betekent dat tijdens de ruimwerkzaamheden de grafkamer niet toegankelijk is. Dus ook niet voor nabestaanden die het graf van een dierbare in deze grafkamer willen bezoeken dat niet geruimd wordt. Deze overlast is helaas onvermijdelijk. De planning voor het afzetten van de grafkamers publiceren wij op deze website en het informatiebord op de begraafplaats.

Waar gaan de stoffelijke resten naar toe?
De stoffelijke resten worden naar een verzamelgraf overgebracht. Dit verzamelgraf bevindt zich op de begraafplaats, is toegankelijk voor bezoekers maar hier zijn geen herdenkingsmogelijkheden.

Wat wordt er nog aangetroffen in het graf?
We gaan uit van zoveel mogelijk schone botten. Het kan zijn dat er synthetische kleding aanwezig is. Maar er kan ook, door broze botten als gevolg door medicatie of ziekten, niets meer aanwezig zijn.

Kan ik in het bezit komen van persoonlijke spullen?
Nee, persoonlijke spullen zoals die zijn mee begraven worden bijgevoegd bij de overblijfselen. Men kan na de ruiming van een graf geen aanspraak maken op voorwerpen zoals een bril of trouwring. Wie iemand laat begraven (of cremeren) doet afstand van die voorwerpen.

Wat gebeurt er met het gedenkteken van het oude graf?
Het gedenkteken wordt vernietigd, de rechthebbende heeft de gelegenheid gehad het gedenkteken op te halen.

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op de eenheid Administratie via e-mailadres info.bpa@ijsselstein.nl of op werkdagen tussen 08.30 uur en 16.00 uur via het telefoonnummer 14 030.


Berichten Archief

 © Kineo 2005-2017
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact